خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39133   بروزرسانی: 23-07-1400

Seyyed Aliasghar Arjmandi

علایق پژوهشی

تحلیل دینامیکی سدهای بتنی، اندرکنش آب و سازه، اندرکنش خاک و سازه، تحلیل دینامیکی سازه ها در حوزه فرکانس