خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39698   بروزرسانی: 12-12-1398

Payam Ashtari

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  پیام اشتریرقیه کرمیسالار فرهمندتبار
Optimum geometrical pattern and design of real-size diagrid structures using accelerated fuzzy-genetic algorithm with bilinear membership function
الگوی بهینه هندسی و طراحی سازه های شبکه قطری در مقیاس واقعی به روش فازی-ژنتیک با تابع عضویت دو خطی
APPLIED SOFT COMPUTING Issue 110 (2021-10-15PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  محمد رهنمونپیام اشتری
In-depth Cyclic and Monotonic Assessment of Innovative Shear Resisting Frames with Haunched Beams (SRFHBs)
ارزیابی چرخه ای و تک جهته سیستم نوین قاب مقاوم برشی دارای تیرهای ماهیچه ای
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering Issue doi.org/10.1007/s40996-021-006 (2021-07-21PP. 1-25 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  قادر باقریپیام اشتریبهنام فر فرهاد
Rigid-Plastic Analysis of Seismic Resistant T-Frame considering Moment-Shear Interaction
تحلیل خمیری سیستم مقاوم جانبی T شکل (TRF) با لحاظ اثر اندرکنش برش و لنگر
SHOCK AND VIBRATION Issue https://doi.org/10.1155/2021/8 (2021-07-06PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  پیام اشتریمحمد رهنمون
Introducing and Study of Seismic Performance of Lateral Resisting System, Shear Resisting Frames (SRFs) with Haunched Beam
معرفی و بررسی عملکرد سیستم باربر جانبی قابهای برشی فولادی به همراه با تیرهای ماهیچه ای
مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 21 (1400/04/10صفحات 75-90 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  پیام اشتریمحمد رهنمون
Assessment of transverse stiffeners in the link beam on seismic performance of steel shear resisting frames: the effects of response modification factor, overstrength and rotation capacity.
بررسی تاثیر سخت کننده های عرضی در فیوز برشی روی پارامترهای عملکرد لرزه ای قاب های برشی فولادی: اثرات ضریب رفتار، اضافه مقاومت و ظرفیت دوران
مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 5 (1399/10/09صفحات 7-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  سالار فرهمندتبارپیام اشتری
Simultaneous size and topology optimization of 3D outrigger-braced tall buildings with inclined belt truss using genetic algorithm
بهینه سازی همزمان اندازه و توپولوژی در سازه های بلند مهار بازویی با کمربند خرپایی مایل به روش الگوریتم ژنتیک
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS Issue https://doi.org/10.1002/tal.17 (2020-06-09PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  پیام اشتریمحمد رهنمونایراندخت رسولی
Experimental and numerical evaluation of innovated T-resisting frames with haunched horizontal plate girders
ارزیابی آزمایشگاهی و عددی سیستم مقاوم T با تیرورقهای افقی ماهیچه ای
ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING Issue 23 (2020-01-15PP. 1669-1682 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  مرتضی سهرابی حقیقتپیام اشتری
Evaluation of seismic performance factors for high-rise steel structures with diagrid system
ارزیابی ضرایب عملکردی لرزه ای برای سازه های فولادی بلند با سیستم شبکه قطری
KSCE Journal of Civil Engineering Issue 23 (2019-10-16PP. 4718-4726 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  پیام اشتریهلیا برزگر صدیقفرزانه حامدی
Experimental and Numerical Study on Innovative Seismic T-Resisting Frame (TRF)
مطالعه آزمایشگاهی و عددی بر روی سیستم نوین مقاوم جانبی TRF
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS Issue 60 (2016-10-25PP. 251-269 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  مهدی گرزینحسین تاجمیر ریاحیپیام اشتری
Evaluation of Endurance Time method in seismic assessment of lateral T-Resistant Frame system
ارزیابی روش زمان-دوام در آنالیز لرزه‌یی سیستم لرزه‌بر قاب مقاوم جانبی T شکل
مهندسی عمران شریف شماره 1.1 (1394/03/01صفحات 119-128 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  فرشید نوریپیام اشتری
Weight and topology optimization of outrigger-braced tall structures subject to the wind loading using GA
بهینه سازی وزن و توپولوژی سازه های بلند دارای مهار بازویی تحت بار باد با استفاده از الگوریتم ژنتیک
WIND AND STRUCTURES Issue 20 (2015-04-01PP. 489-508 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  محمد یاسمیپیام اشتری
Using Fuzzy Genetic Algorithm for the Weight Optimization of Steel Frames with Semi-rigid Connections
به کارگیری الگوریتم فازی-ژنتیک برای بهینه سازی وزن قابهای فولادی دارای اتصالات نیمه صلب
International Journal of Steel Structures Issue 15 (2015-03-01PP. 63-73 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  مصطفی بنده زادهپیام اشتری
T-Resisting Frame concept: Headway towards seismic performance improvement of steel frames
مفهوم اساسی سیستم TRF : حرکتی به سمت بهبود رفتار لرزه ای قابهای فولادی
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH Issue 104 (2015-01-15PP. 193-205 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  محمد یاسمیپیام اشتری
Using Fuzzy Genetic, Artificial Bee Colony (ABC) and Simple Genetic Algorithm for the Stiffness Optimization of Steel Frames with Semi-rigid Connections
به کارگیری الگوریتم فازی-ژنتیک ، کولونی زنبور عسل و ژنتیک ساده برای بهینه سازی سختی قابهای فولادی با اتصالات نیمه صلب
KSCE Journal of Civil Engineering Issue 19 (2014-12-12PP. 1366-1374 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  سیدهومن قاسمیپیام اشتری
Combinatorial continuous non-stationary critical excitation in M.D.O.F structures using multi-peak envelope functions
تحریک بحرانی غیر ایستای ترکیبی در سازه های چند درجه آزادی با استفاده از توابع همپوشانی با چند پیک
Earthquakes and Structures Issue 7 (2014-12-01PP. 895-908 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  پیام اشتریقاسمی سیدهومن
seismic design of structures using a modified non-stationary critical excitation
طراحی لرزه ای سازه ها با استفاده از تحریک بحرانی غیرایستا
Earthquakes and Structures Issue 4 (2013-04-15PP. 383-396 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  پیام اشتریفرشید برزگرتوچاهی
Accelerating fuzzy genetic algorithm for the optimization of steel structures
-
STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION Issue 3 (2012-03-15PP. 275-285 
  سایر
با هیات تحریریه
1.  پیام اشتریفرشید برزگرتوچاهی
-
آرایش بهینه بادبندها در سازه های فولادی با استفاده از الگوریتم فازی - ژنتیک
فصلنامه فنی و مهندسی بنا و نما شماره 3 (1389/05/07صفحات 75-83 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 28. فرحان محمدیپیام اشتریاحسان تفکری
بهینه سازی سازه های بلند فوالدی با مهاربازویی مایل رو به بالا و روبه پایین و مایل همراه با کمربند خرپایی
Optimal design of tall steel structures with upward and downward slanted outrigger bracing and truss belt
- دانشگاه, تبریز, 2023-06-27 - 2023-06-28
بین‌المللی 27. محمد یاسمیپیام اشتری
بهینه سازی قابهای فولادی دارای اتصال نیمه صلب با استفاده از الگوریتم ژنتیک فازی
Optimization of steel frames with semi rigid connections using fuzy genetic algorithm
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه زاهدان, زاهدان, 1392/02/17 - 1392/02/18
بین‌المللی 26. پیام اشتریحامد بیکدلیحامد قمی
بررسی رفتار لرزه ای بادبندهای مقاوم در برابر کمانش (BRB) با هسته آلیاژ حافظه دار شکلی (SMA)
Investigation of seismic behavior of buckling restraint braced frames with SMA core
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه زاهدان, زاهدان, 1392/02/17 - 1392/02/18
بین‌المللی 25. پیام اشتریعلیرضا انصاریعطاءاله دلجوئی
مقایسه سیستم مقاوم جانبی TRF بتنی با دیوار برشی بتنی
Comparison between TRF and reinforced concrete shear wall
Research, Development, and Practice in Structural Engineering and Construction Perth, Australia, 2012-11-28 - 2012-12-02
بین‌المللی 24. پیام اشتریعلی رستم خانی
تاثیر جزییات اتصال میانی بر رفتار بادبندهای OBS
Effect of mid connection detail on the behavior of offcentre bracing system (OBS)
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1391/02/19 - 1391/02/21
ملی معتبر 23. پیام اشتریمنصور مطلبی
بررسی دقت روش استاتیکی خطی بر مبنای روش طیف ظرفیت در سازه های فولادی با مهاربند همگرا
-
کنفرانس ملی زلزله و سازه روش های محاسباتی دانشگاه کرمان, کرمان, 1390/07/27 - 1390/07/28
ملی معتبر 22. پیام اشتریحمید پورباقریبهروز نصیری قره چی
ارزیابی لرزه ای مخزن هوایی آب شهر رشت، به عنوان نمونه موردی
-
کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسیب پذیری امکان و شریانها حیاتی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان, تهران, 1390/03/30 - 1390/03/31
بین‌المللی 21. حمید پورباقریپیام اشتریمهران سید رزاقی
مقایسه رفتار دینامیکی مخازن هوایی بتنی آب استوانه ای و مستطیلی با احتساب اندرکنش آب و سازه
Comparison between Dynamic Behavior Of Cylindrical and Rectangular Concrete Elevated Tanks with Fluid-structure Interaction Comparison between Dynamic Behavior Of Cylindrical and Rectan
کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا شرکت آب و فاضلاب استان گیلان, رشت, 1390/03/04 - 1390/03/06
بین‌المللی 20. پیام اشتریمهدی گرزین
-
Seismic behavior of innovative T- shape resistant system
کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, تهران, 1390/02/26 - 1390/02/28
بین‌المللی 19. مهدی مقیمیمهرداد سلطانیپیام اشتری
همراهی معماری و سازه در یک طرح نمادین , تجربه طراحی و اجرای سر در دانشگاه زنجان
interaction between architecture and structure in designing a monument
کنفرانس بین المللی معماری و سازه پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی, تهران, 1390/02/25 - 1390/09/26
ملی معتبر 18. حمید پورباقریپیام اشتریمهران سید رزاقی
مقایسه اندرکنش آب و سازه به روش اجزای محدود بر پایه اجزای متکی بر پتانسیل و متکی بر تغییر مکان در مخازن هوایی آب
-
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان, سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
ملی معتبر 17. پیام اشتریمهران سید رزاقیحمید پورباقری
بررسی اندرکنش آب و مخزن در تحلیل لرزه ای اشکال مختلف مخازن هوایی آب
-
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان, سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
ملی معتبر 16. پیام اشتریمصطفی قاسمی لسکوکلایه
-
Seismic characteristics of a T- shape resistant system
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان, سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
بین‌المللی 15. پیام اشتریعباس طهماسبی نژادعلیرضا بهرامیرضا مسعود نیااسماعیل فلاح امینی
بهینه یابی موقعیت بادبندها در ساختمانها
Optimization Of Wind- Braces Arrangement in steel Buildings
World Engineering Congress (WEC) Kuching, Malaysia, 2010-08-02 - 2010-08-05
بین‌المللی 14. پیام اشتریعباس طهماسبی نژادعلیرضا بهرامیرضا مسعود نیاسیداسماعیل فلاح امینی
بهینه سازی توپولوژی و اندازه سازه های فولادی یارای مهاربند با روش لاگرانژ به کمک الگوریتم ژنتیک
Topology and Sizing Optimization of Braced Steel Structures by an Augmented Lagrange Method using Genetic Algorithm
World Engineering Congress (WEC) Sarawak, Malaysia, 2010-08-02 - 2010-08-05
بین‌المللی 13. پیام اشتریسیدهومن قاسمی
تحریک بحرانی واقعی سازه های چند درجه آزادی با تابع PSD پیوسته
Real Critical Excitation Of MDOF Structures having Continuous PSD Function
International Conference On Recent Advances in Structural Dynamics united kiughom southampton univ, Malaysia, 2010-07-12 - 2010-07-14
بین‌المللی 12. پیام اشتریسیدهومن قاسمی
تحریک بهرانی ترکیبی پیوسته برای سازه های چند درجه آزادی
continuous combinatorial critical excitation for S.D.O.F structures
International probabilistic safety assessment and management conference (psam) seatle, United States, 2010-06-07 - 2010-06-11
بین‌المللی 11. پیام اشتریامیرعلی عباسی
تعیین ضریب رفتار انواع مختلف بادبند پیشنهادی نوین TBR
-
کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1389/02/01 - 1389/02/02
بین‌المللی 10. پیام اشتریمهدیه سادات میررحیمی
بررسی طرح اختلاط پیشنهادی بتن سبک سازه ای با سبکدانه پرلیت
-
کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1389/02/01 - 1389/02/02
بین‌المللی 9. پیام اشتریمیثم جلیل خانی
مقایسه روشهای استاتیکی غیر خطی در ارزیابی لرزه ای سازه ها
-
کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1389/02/01 - 1389/02/02
بین‌المللی 8. پیام اشتریسیدهومن قاسمی
تحریک بحرانی واقعی سازه ها بوسیله تابع چگالی طیفی پیوسته
-
کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1389/02/01 - 1389/02/02
بین‌المللی 7. پیام اشتریفرشید برزگرتوچاهی
بهینه یابی موقعیت بادبندها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
-
کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1389/02/01 - 1389/02/02
بین‌المللی 6. پیام اشتریسیدهومن قاسمی
تحریک بحرانی پیوسته برای طراحی لرزه ای
Continuous Critical Excitation for Seismic Design
Conference of World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET) Rio De Janeiro, Brazil, 2010-03-29 - 2010-03-31
بین‌المللی 5. پیام اشتریفرشید برزگر
بهینه سازی توپولوژی و ابعاد بادبندهای سازه های فولادی توسط روش لاگرانژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک
Topology and sizing optimization of Braced steel structures by Genetic Algorithm
International Conference on Structural And Geotechnical Engineering Kuching, Malaysia, 2009-12-27 - 2009-12-29
بین‌المللی 4. پیام اشتریمصطفی بنده زاده
محاسبه ضریب رفتار سیستم باربر جانبی نوین تیر- ستون صلیبی
-
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه شیراز, شیراز, 1388/02/21 - 1388/02/23
بین‌المللی 3. پیام اشتریمصطفی بنده زاده
بررسی رفتار لرزه ای سیستم باربر جانبی نوین تیر- ستون صلیبی
-
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه شیراز, شیراز, 1388/02/21 - 1388/02/23
ملی معتبر 2. پیام اشتریاصغر رسولیمسعود عسگری
بررسی اثر میراگر اصطکاکی لغزشی در کنترل پاسخ سازه
-
همایش ملی مقاوم سازی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1387/06/04 - 1387/06/06
ملی معتبر 1. پیام اشتریمسعود عسگریاصغر رسولی
بررسی اثر کاهش جرم ساختمان در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
-
همایش ملی مقاوم سازی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1387/06/04 - 1387/06/06