خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12987   بروزرسانی: 20-08-1401

Fateme Asjodi

Publications in Journals

International ISI14.  A. Najafi, F. Asjadi, A.A. Safari
Effect of sulfide and hydroxide on the removal of heavy metal ions from hydrometallurgical zinc effluent
International Journal of Environmental Analytical Chemistry Vol. 1 Issue 1 (2022PP. 1-16 DOI: https://doi.org/10.1080/03067319.2022.21. 
International ISI13.  Fateme Asjodi, Malihe Yaghoobi
Characterization and dye removal capacity of green hydrothermal synthesized ZnO nanoparticles
CERAMICS INTERNATIONAL Vol. 48 (2022PP. 2702-2703 DOI:  https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022. 
داخلي-ISC12.  فاطمه عسجدی، فاطمه هادی، امیر حسین رحمانی
Mechanism of Strontium Adsorption on Nanostructured Hydroxyapatite in an Aqueous Solution
سازوکار جذب استرانسیم در محیط آبی توسط نانوساختار هیدروکسیآپاتیت 
مواد و فناوری های پیشرفته دوره 11 شماره 1 (1401صفحات 23-34. 
International ISC11.  فاطمه عسجدی، فرشاد اسمعیلیان، اسماعیل صلاحی
خط تماس سه‌فازی در ترشوندگی جزئی: نظریه‌ها، اندازه‌گیری‌های تجربی و رویکرد مقیاس نانوخط تماس سه‌فازی در ترشوندگی جزئی: نظریه‌ها، اندازه‌گیری‌های تجربی و رویکرد مقیاس نانو
Triple-Phase Contact Line in Partial Wetting: Theories, Experimental Measurements, and Nanoscopic Approach
مواد و فناوری های پیشرفته دوره 10 (1400صفحات 9-23. 
داخلي-ISC10.  ملیحه یعقوبی، فاطمه عسجدی
مروری بر کاربردهای هیدروکسی آپاتیت در دارورسانی
drug delivery applications of hydroxyapatite: A review
سرامیک ایران دوره 56 (1397صفحات 29-38. 
International9.  Fatemeh  Asjadi,   Thorsten  Geisler,   Ismaeil  Salahi,   Harald  Euler,   Iman  Mobasherpour
Ti-Substituted Hydroxylapatite Precipitated in the Presence of Titanium Sulphate: A Novel Photocatalyst?
American Journal of Chemistry and Applications Vol. 6 (2019PP. 1-10. 
داخلي-ISC8.    ملیحه یعقوبی، معصومه نصراله زاده، فاطمه عسجدی
زخم پوشهای مدرن و کاربرد ها
    Modern Wound Dressings and their ApplicationModern Wound Dressings and their Application
مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد دوره 27 (1398صفحات 1637-1655. 
داخلي-ISC7.  فاطمه عسجدی ، ملیحه یعقوبی
هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده با استرانسیوم: مروری بر ساختار، روش های ساخت و کاربردهای آن در پزشکی
Strontium-modified hydroxyapatite: a Review on structure, synthesize method and medical applications
سرامیک ایران 1735-3351 دوره 54 (1397صفحات 60-70. 
داخلي-ISC6.  اسماعيل صلاحي، ايمان مباشرپور، فاطمه عسجدي
مطالعه سينتيك و ترموديناميك حذف يون فلورايد از محلول هاي آبي با استفاده از هيدروكسي آپاتيت نانوساختار
Investigation of Kinetics and Thermodynamics of Fluoride Ions Removal from Aqueous Solutions by Nanostructured Hydroxyapatite
علم و مهندسی سرامیک شماره 21 (1393صفحات 34-15. 
International-ISC5.  روزبه نیرهدی ، فاطمه عسجدی، پیام سیفی شیروان‌ده، مهدی سلیمی
بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل تهیه شده به‌روش هیدروترمال
Analysis of Structural and Magnetic Characteristics of Nickel Ferrite Nanoparticles Prepared by Hydrothermal Method
مواد پيشرفته در مهندسي شماره 35 (1394صفحات 43-15. 
International-ISC4.   فاطمه عسجدي  و سيد خطيب الاسلام صدر نژاد
ساخت و شناسايي نانوميله هاي دي اكسيد واناديم به روش هيدروترمال
Production and Identification of VO2 Nanorods Using Hydrothermal Synthesis Method
مواد پيشرفته در مهندسي شماره 23 (1391صفحات 28-15. 
International-ISC3.   سيد خطيب الاسلام صدر نژاد و فاطمه عسجدي
سينتيک تشويه پنتا اکسيد واناديم با کربنات سديم
Kinetics of roasting of Vanadium pentoxide with Sodium Carbonate
نشریه علمی و پژوهشی دانشكده فني شماره 197 (1388صفحات 204-15. 
International ISI2.  Fatemeh Asjadi, Esmail Salahi & Iman Mobasherpour
Removal of Reactive Red 141 dye from aqueous solution by Titanium hydroxyapatite pellets
Dispersion science and technology Issue 14 (2016PP. 22-25 DOI: 1. 
International ISC1.   Fatemeh Asjadi, Esmail Salahi & Iman Mobasherpour
Titanium and Fluoride Co-substitution in Hydroxyl Apatite
Advanced Ceramics Progress Issue 18 (2015PP. 23-24 DOI: 1. 


Presentations in Seminars & Congress


International 11.   فاطمه عسجدی، فاطمه کاظم خانلو
 غشاهای ابرآبگریز سرامیکی در جدایش نفت و آب: اصول، روش¬های اصلاح سطح و کاربرد
  Superhydrophobic ceramic membrane for oil and water separation: fundementals, surface modification methods, and applications

 

چهارمین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی


شهرکرد-ایران, 5 - 6 آبان 1400.  
International 10.   فاطمه عسجدی، محمد حسن شاهوی
  بررسی تاثیر نقره بر مورفولوژی نانوساختار اکسید تنگستن قلع تهیه شده با روش هیدروترمال
 Investigation the effect of silver on morphology of SnWO4 nanostructure synthesized by hydrothermal method

 

سومین همایش ملی مهندسی مواد


ملایر-ایران, 22 آبان 1398.  
International 9.   فاطمه عسجدی
  بررسی تکدماهای جذب یون استرانسیوم از محلول های آبی توسط هیدروکسی آپاتیت نانوساختار
Investigation of isotherms of the adsorption of strontium ions in aqueous solution by nanostructured hydroxyapatite

 

سومین همایش ملی مهندسی مواد

همایش ملی مهندسی موادهمایش ملی مهندسی مواد


ملایر-ایران, 22 آبان 1398.  
International 8.   ملیحه یعقوبی، فاطمه عسجدی
مواد پیزوالکتریک و کاربرد آن در مهندسی بافت   موموم.موممومواد پیزوالکتریک و کاربرد آن در مهندسی بافت استخوان
Piezoelectric materials and its application on bone tissue engineering 

 

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی


تهران-ایران, 11 بهمن 1397.  
National 7. فاطمه عسجدی
A review of drug delivery systems based on hydroxyapatite

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی


تهران-ایران, 24 - 27 December 2018.  
International 6. سحر شجاعی، فاطمه عسجدی،  وحید امیری
ررسی تاثیر نقره بر مورفولوژی و ترکیب نانوساختار اکسید تنگستن تهیه شده با روش هیدروترمال
Investigation of the effect of silver on morphology and composition of WO3 nanostructure synthesized via hydrothermal method

کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران


زنجان-ایران, 10 - 11 شهريور 1397.  
National 5.  فاطمه عسجدی، علی عسجدی
زمین شناسی کویر لوت
اولین همایش شناخت کویر لوت
22 - 24 دي 1378.  
National 4.  اسماعیل صلاحی، فاطمه عسجدی
کاربرد شیشه¬ها  در بهینه سازی مصرف انرژی
اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی
19 - 20 ارديبهشت 1391.  
International 3.  F.Asjadi, E.Salahi and I.Mobasherpour
Synthesize and characterisation of  Ti substituted hydroxyapatite
10th biennial congress of the iranian ceramic society
4 - 6 May 2015.  
International 2.  Fatemeh Asjadi, Khatiboleslam Sadrnezhaad
One step hydrothermal synthesize of VO2 nanostructures
International Conference on Nanostructures (ICNS4)
12 - 14 March 2012.  
International 1.  R. Nayerhoda, F. Asjadi, P. Seifi Shirvan deh, M. Salimi
Synthesize of magnetic NiFe2O4 nanospheres by PEG-assisted hydrothermal approach
ICMN & Namic 
Isfahan-Iran, 13 - 15 August 2013.