خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14570   بروزرسانی: 20-08-1401

Fateme Asjodi
فاطمه عسجدی
استادیار

پست الکترونيکی
asjodi[at]znu.ac.ir      fateme.asjodi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/asjodi-fateme

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4363

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مواد، اتاق 305، کدپستی 38791-45371