خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29137   بروزرسانی: 13-10-1401

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  مراد حاصلی روح الهعلی بیاتفاطمه رادمهری
Study of seasonal distribution of dust in the Middle East region using CALIOP and MODIS data.
مطالعه توزیع فصلی غبار در منطقه خاورمیانه با استفاده از داده‌های CALIOP و MODIS
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 70 (1402/07/15صفحات 143-156 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  علی بیاتامیر جعفری نیگ ابادی
Categorization of atmospheric suspended particles using degree of linear polarization parameter data of sun-photometer
دسته‌بندی ذرات معلق جوی ‌با استفاده از داده‌های پارامتر درجه قطبش خطی شیدسنج‌خورشیدی
مجله فیزیک زمین و فضا== شماره 49 (1402/06/08صفحات 491-502 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  علی بیاتاحمد عصارعنایتی
How to Measure the Amount of Aerosol Optical Thickness in the Atmosphere in a Simple Way: A Calitoo Handheld Sun-Photometer Measurement
نحوه اندازه گیری مقدار عمق اپتیکی هواویزها در جو به روشی ساده: اندازه گیری با شیدسنج خورشیدی دستی Calitoo
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT Issue 295 (2023-02-15PP. 119570-1-119570-11 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  عاطفه شاه محمدیعلی بیاتمشهدی زاده ملکی سعید
Study of air pollution of Isfahan based on NO2 measured data by OMI Satellite sensor
بررسی آلودگی هوای شهر اصفهان براساس آلاینده دی‌اکسید نیتروژن اندازه‌گیری شده با سنجنده اُمی
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 67 (1401/10/01صفحات 41-55 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  فائزه خادمیعلی بیات
Classification of aerosol types using AERONET version 3 data over Kuwait City
دسته بندی هواویزهای کویت با استفاده از داده های نسخه 3 شبکه AERONET
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT Issue 265 (2021-11-15PP. 118716-1-118726-10 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  علی بیاتاحمد عصار عنایتیعظیمه توشنی
Bayat A, Assar Enayati A, Toshani A. Verification of CALIOP, MODIS, MISR, and OMI aerosol optical depth retrievals against Sun-photometer data over Zanjan
صحت¬سنجی پارامتر عمق اپتیکی هواویز سنجنده¬های کالیوپ، مادیس، میزر و امی با شیدسنج خورشیدی در شهر زنجان
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 62 (1400/07/01صفحات 201-219 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  عاطفه شاه محمدیعلی بیاتمشهدی زاده ملکی سعید
Investigation of nitrogen dioxide behavior in Mashhad using OMI sensor measurements and its relationship with the wind, surface temperature, and horizontal visibility
بررسی رفتار دی¬اکسید نیتروژن در مشهد با استفاده از اندازه¬گیری¬های سنجنده OMI و ارتباط آن با باد، دمای سطحی و دید افقی
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 58 (1399/08/15صفحات 71-85 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  عاطفه شاه محمدیعلی بیاتمشهدی زاده ملکی سعید
Study of air pollution in Tabriz City by the use of Nitrogen Dioxide OMI sensor
بررسی آلودگی هوای شهر تبریز با استفاده از برآورد های دی اکسید نیتروژن سنجنده اُمی
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 71 (1399/02/19صفحات 201-219 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
9.  علی بیاتمشهدی زاده ملکی سعید
Analysis of temporal and spatial correlation between precipitable water vapor retrievals from AIRS satellite sensor and 29 synoptic station measurements in Iran.
تحلیل همبستگی مکانی و زمانی بین بخار آب قابل بارش سنجنده AIRS و داده های 92 ایستگاه سینوپتیک ایران
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 53 (1398/04/22صفحات 19-32 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
8.  مسعود ایمانیعلی بیاتاحمد درودی
construction and calibration of single channel sun-photometer for study of aerosols
طراحی، ساخت و درجه‌بندی شیدسنج خورشیدی تک‌کاناله برای مطالعه هواویزها
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 19 (1398/03/31صفحات 177-183 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  امیر معصومیاحسان لالهعلی بیات
Optical and physical properties, time-period, and severity of dust activities as a function of source for the main dust sources of the Middle East
بررسی ویژگی های اپتیکی و فیزیکی، بازه زمانی و شدت رویدادهای غباری چشمه های اصلی غبار منطقه خاورمیانه به عنوان تابعی از نوع چشمه غباری
JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS Issue 185 (2019-02-07PP. 68-79 
  سایر
با هیات تحریریه
6.  علی بیاترامین جمالیسعید ملایی
Calculation of Rotational Inertia of Gyroscope and Measurement of Force Vector by Precession
محاسبه لختی دورانی ژیروسکوپ و اندازه¬گیری بردار نیرو با استفاده از حرکت تقدیمی
فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک-آموزش و پرورش شماره 7 (1397/10/05صفحات 13-17 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  عاطفه شاه محمدیعلی بیاتمشهدی زاده ملکی سعید
Investigation of Behavior and Trend of Nitrogen Dioxide in Tehran Using OMI Satellite Sensor Measurements
بررسی رفتار و روند دی‌اکسید نیتروژن هوای تهران با استفاده از اندازه‌‌گیری‌های سنجنده OMI
IRANIAN JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSIC Issue 4 (2018-05-29PP. 69-78 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  علی بیاتمشهدی زاده ملکی سعید
Comparison of precipitable water vapor derived from AIRS and SPM measurements and its correlation with surface temperature of 29 synoptic stations over Iran
مقایسه بخار آب قابل بارش اندازه گیری شده با AIRS و SPM و همبستگی آن با دمای سطح 29 ایستگاه سینوپتیک ایران
JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS Issue 178 (2018-05-28PP. 24-31 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  علی بیاتمحمدرضا محمدی خالصی فردامیر معصومی
Retrieval of aerosol single-scattering albedo and polarized phase function from polarized sun-photometer measurements for Zanjan's atmosphere
.
Atmospheric Measurement Techniques Issue 6 (2013-10-15PP. 2695-2669 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  امیر معصومیخالصی فرد حمید رضاعلی بیاتمراد حاصلی روح اله
Retrieval of aerosol optical and physical properties from ground-based measurements for Zanjan, a city in Northwest Iran
مطالعه ویژگی‌های اپتیکی و فیزیکی هواویزهای جو زنجان با استفاده از اندازه‌گیری‌های زمین-پایه
ATMOSPHERIC RESEARCH Issue 120-121 (2013-02-01PP. 343-355 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  علی بیاتامیر معصومیخالصی فرد حمید رضا
Retrieval of atmospheric optical parameters from ground-based sun-photometer measurements for Zanjan, Iran
استخراج پارامترهای اپتیکی جو شهر زنجان براساس داده‌های شیدسنج خورشیدی
Atmospheric Measurement Techniques Issue 4 (2011-05-11PP. 857-863 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 35. معصومه دهقان بهابادیمحمد جغتاییعلی بیات
بررسی یک روز غباری با شیدسنج کالیتو و رهگیری غبار با مدلHYSPLIT در یزد
Investigation of a dusty day using a Calitoo hand-held sun-photometer, and HYSPLIT model in Yazd
کنفرانس ژئوفیزیک ایران دانشگاه تهران, تهران, 1401/09/01 - 1401/09/02
ملی معتبر 34. ابراهیم نوذری پاکعلی بیاتاحمد درودی
مکانیزه کردن شیدسنج خورشیدی تک‌کاناله برای اندازه‌گیری عمق اپتیکی هواویزهای جو
Mechanization of a single-channel solar sun photometer for measuring the optical depth of atmospheric aerosols
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-30 - 2022-08-31
ملی معتبر 33. مجید پناهی گنهرانیدرنا بخشعلی زادهابراهیم نوذری پاکعلی بیات
برر سی تاثیر فلزات سنگین بر گیاه گوجه فرنگی در شهر زنجان با استفاده از تصویربردار فراطی فی
Investigating the effect of heavy metals on tomato plants in Zanjan city using hyperspectral imaging
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-30 - 2022-08-31
ملی معتبر 32. میلاد هوشمندمحمد مهدی فرخیعلی بیات
بررسی یک روز غباری با استفاده از داده¬های ماهواره¬ی ایولوس و شیدسنج خورشیدی شهر زنجان
Studying a dusty day using data from the AEOLUS satellite and the AERONET station at IASBS
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-30 - 2022-08-31
ملی معتبر 31. سالار علیزادهعلی بیاتخالصی فرد حمید رضا
بررسی خصوصیات اپتیکی هواویزها در منطقه دریاچه ارومیه با استفاده از شیدسنج خورشیدی دستی کالیتو
Investigation of optical properties of aerosols in Urmia Lake area using Calitoo handheld sun-photometer
-- دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2022-02-01 - 2022-02-03
ملی معتبر 30. افروز جوزدانیمحمدرضا محمدی خالصی فردعلی بیات
بررسی تاثیر غبار در شمال غرب ایران بر دما و زور تابشی جو با استفاده از دادههای شیدسنج خورشید ی
Investigating impacts of dust events in Northwest Iran on atmospheric temperature and radiative forcing using sun-photometer recordings
-- دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2022-02-01 - 2022-02-03
ملی معتبر 29. معصومه دهقان بهابادیعلی بیاتمحمد جغتایی
بررسی یک روز غباری با استفاده از اندازه گیری های شیدسنج خورشیدی دستی کالیتو، سنجنده مادیس و مدل هواشناسی HYSPLIT در منطقه‌ی یزد
Investigation of a dusty day using remote sensing sensors and HYSPLIT meteorological model in Yazd region
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2021-08-23 - 2021-08-26
ملی معتبر 28. معصومه دهقان بهابادیعلی بیاتمحمد جغتایی
اندازه گیری مشخصات اپتیکی و فیزیکی روز غباری 27 مارس 2021 با شیدسنج دستی کالیتو و منشأیابی غبار با مدل HYSPLIT در شهر یزد
Measurement of optical and physical characteristics of dusty day March 27, 2021 with Calitoo hand-held sun-photometer and dust source with HYSPLIT model in Yazd
کنفرانس آموزش فیزیک و کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران, ایلام, 1400/05/12 - 1400/05/14
ملی معتبر 27. فائزه خادمیعلی بیات
دسته‌بندی هواویزهای منطقه خلیج فارس با استفاده از داده های قطبیده شیدسنج خورشیدی
Classification of aerosols in the Persian Gulf region using polarized data from a sun-photometer
-- دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2021-02-02 - 2021-02-04
ملی معتبر 26. راحیل عبدویسیاناحمد عصار عنایتیعلی بیات
بررسی خصوصیات اپتیکی هواویزها در شهر کرج با استفاده از شیدسنج خورشیدی دستی کالیتو
Investigation of optical characteristics of aerosols in Karaj city using Calitoo handheld Sun-photometer
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2021-02-02 - 2021-02-04
ملی معتبر 25. فائزه خادمیعلی بیات
تعیین واقطبش ذرات معلق جوی از داده های شیدسنج خورشیدی برای جو زنجان
Determination linear depolarization of atmospheric aerosols by using sun-photometer data for Zanjan city
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا انجمن هوای پاک ایران , تهران, 1398/11/28 - 1398/11/29
ملی معتبر 24. زهرا قاهریعلی بیاتمراد حاصلی روح الهحسین پناهی
مقایسه اندازه گیری شیدسنج خورشیدی و لیدار برای 26 ژوئن 2017 جو زنجان
Comparison of Sun-photometer and Lidar measurements for June 26, 2017, Zanjan atmosphere
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا انجمن هوای پاک ایران, تهران, 1398/11/28 - 1398/11/29
ملی معتبر 23. مجتبی کریمیرامین جمالیعلی بیاتیوسفعلی عابدینییاسر غنیون
ساخت شیدسنج خورشیدی تک کاناله با استفاده از دیود نورانی
Building One channel Sun-Photometer Using Light Emitting Diode
-- دانشگاه خوارزمی, تهران, 2020-02-04 - 2020-02-05
بین‌المللی 22. احمد عصار عنایتیراحیل عبدویسیانعلی بیات
اندازه¬گیری عمق اپتیکی و نمای آنگستروم ذرات جوی با استفاده از شیدسنج خورشیدی کالیتو در برج میلاد تهران
Measurement of Aerosol Optical Depth and Angstrom exponent of Atmospheric Particles Using Calitoo Sunphotometer in Milad Tower, Tehran
کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم انجمن هواشناسی ایران، سازمان هواشناسی جهانی، پژوهشگاه هواشناسی ایران، سازمان هواشناسی کشور و وزارت راه و شهرسازی , تهران, 1398/08/27 - 1398/08/28
ملی معتبر 21. احمد عصار عنایتیعظیمه توشنیعلی بیات
مقایسه عمق اپتیکی هواویزهای اندازهگیری شده توسط سنجنده MISR و شیدسنج خورشیدی سایت IASBS
Comparison of the aerosol optical depth measured by the MISR sensor, and the Sunphotometer of IASBS site.
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1397/10/24 - 1397/10/25
ملی معتبر 20. احمد عصار عنایتیعلی بیات
بررسی یک روز آلوده شهری با استفاده از سنجندۀ فضابرد MODIS و اندازهگیری ابزارهای زمین پایه برای شهر تهران
Investigating one day of urban pollution using the MODIS space-borne and measuring ground-based tools for Tehran
Spring Theoretical Physics conference پژوهشگاه دانشهای بنیادی, تهران, 2018-06-20 - 2018-06-21
ملی معتبر 19. عاطفه شاه محمدیعلی بیاتمشهدی زاده ملکی سعید
بررسی آلودگی هوای تهران با استفاده از داده¬های دی¬اکسید نیتروژن اندازه¬گیری شده با سنجنده OMI و باد، دمای سطحی و دید افقی ایستگاه همدیدی مهرآباد
Study of Tehran air pollution using Nitrogen Dioxide data measured by OMI satellite sensor and wind, surface temperature and horizontal visibility of Mehrabad synoptic station
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1396/12/16 - 1396/12/17
ملی معتبر 18. احمد عصار عنایتیعلی بیات
بررسی یک روز غباری با استفاده از داده¬های ماهواره¬ای، مدل هواشناسی HYSPLIT و اندازه¬گیری¬های زمین-پایه برای شهر تهران
Study of a dusty day by using satellite data, HYSPLIT meteorological model and ground-based measurements over Tehran city
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه شهرکرد, دانشگاه, 2018-01-30 - 2018-02-01
ملی معتبر 17. علی بیاتاحمد عصار عنایتی
بررسی همبستگی عمق اپتیکی هواویزها با ذرات معلقPM2.5 و PM10 بااستفاده از داده‌های سنجنده MODIS و مرکز کنترل کیفیت هوای تهران
Investigation of the correlation of aerosol optical depth with PM2.5 and PM10 particles using data of MODIS sensor and Tehran air quality control center
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا دانشگاه شریف, تهران, 1396/11/03 - 1396/11/04
ملی معتبر 16. عاطفه شاه محمدیعلی بیاتمشهدی زاده ملکی سعید
آنالیز طیفی سری زمانیNO2شهر اصفهان با استفاده ازداده¬های سنجنده OMI
Spectral analysis of NO2 time series of Isfahan using OMI sensor
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا دانشگاه شریف, تهران, 1396/11/03 - 1396/11/04
ملی معتبر 15. علی بیاتاحمد عصار عنایتی
بررسی همبستگی دیاکسید نیتروژن با باد، دما و دید افقی در شهر تهران با استفاده از اندازهگیریهای مرکز کنترل کیفیت هوای تهران و سنجنده OMI
Correlation of nitrogen dioxide with wind, temperature and visibility in Tehran city using measurements of Tehran Air Quality Control Center and OMI sensor
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 14. عاطفه شاه محمدیعلی بیاتمشهدی زاده ملکی سعید
بررسی همبستگی دی‌اکسید نیتروژن سنجنده OMI با باد و دمای سطحی برای شهر اصفهان
Investigation of dioxide nitrogen correlation with wind and surface temperature for Isfahan city
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 13. علی بیاتمشهدی زاده ملکی سعید
محاسبه طیف و روند دی اکسید نیتروژن در شهر تهران با استفاده از اندازه¬گیری¬های سنجنده OMI
calculating satellite-based trends of tropospheric nitrogen dioxide over tehran city
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا دانشگاه علوم پزشکی - انجمن علمی هوای پاک ایران-شرکت کنترل کیفیت هوای تهران, تهران, 1395/11/12 - 1395/11/13
ملی معتبر 12. مسعود ایمانیعلی بیاتاحمد درودی
طراحی و ساخت شیدسنج خورشیدی تک¬کاناله برای مطالعه هواویزها
Design and building one channel sun-photometer for study of aerosols
Optics and photonics Society of Iran انجمن اپتیک و فوتونیک ایران, تهران, 2017-01-31 - 2017-02-02
ملی معتبر 11. علی بیاتمشهدی زاده ملکی سعید
همبستگی بخار آب قابل بارش سنجنده AIRS و داده¬های 29 ایستگاه سینوپتیک ایران
Correlation between precipitable water vapor retrievals from AIRS satellite sensor and 29 synoptic station measurements in Iran
کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی نقشه برداری, تهران, 1395/10/29 - 1395/10/29
ملی معتبر 10. مشهدی زاده ملکی سعیدعلی بیات
آنالیز طیفی سری¬های زمانی دی¬اکسید نیتروژن شهر تهران با اندازه¬گیری¬های سنجنده OMI
Spectral analysis of nitrogen dioxide time series measurements by OMI sensor in Tehran
کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی نقشه برداری, تهران, 1395/10/29 - 1395/10/29
ملی معتبر 9. حامد حیدریمشهدی زاده ملکی سعیدعلی بیات
مدلسازی و پیش بینی غلظت دی اکسید نیتروژن در شهر تهران با استفاده از اندازه گیری های سنجنده OMI و شبکه عصبی
Modeling and prediction of nitrogen dioxide concentration in Tehran using OMI and neural network measurements
کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی, تهران, 1395/10/29 - 1395/10/29
ملی معتبر 8. علی بیاتمشهدی زاده ملکی سعید
اعتبار سنجی داده‌های بخار آب قابل بارش مدل ERA-Interim و سنجنده AIRS با اندازه‌گیری شیدسنج خورشیدی زمین پایه دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
ERA-Interim model and AIRS satellite columnar precipitable water vapor data validation with Zanjan’s sun-photometer measurements
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, احمدآبادشیراز, 1394/12/18 - 1394/12/19
ملی معتبر 7. علی بیات
تعیین نسبت لیداری غبار و آلودگی شهری از داده¬های شیدسنج خورشیدی برای جو زنجان
Retrieval of Dust and urban aerosols Lidar ratios from sun-photometer measurements for zanjan atmosphere
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا دانشگاه صنعتی شریف با همکاری سایر سازمانها, تهران, 1393/10/24 - 1393/10/25
بین‌المللی 6. علی بیاتخالصی فرد حمید رضا
دسته بندی هواویزهای جوی با استفاده از داده¬های قطبیده شیدسنج خورشیدی
Classification of atmospheric aerosol using polarized sun-photometer measurements
همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها دانشکاه لرستان, افرینه لرستان, 1392/02/24 - 1392/02/25
بین‌المللی 5. علی بیاتامیر معصومیخالصی فرد حمید رضا
استخراج تابع فاز قطبیده و سپیدایی پراکندگی تک‌باره از داده‌های قطبیده شیدسنج خورشیدی
Retrieval of Aerosol Polarized Phase Function and Single Scattering Albedo from Polarized Sun-photometer Measurements
International Symposiom Tropospheric Profiling- ISTP ُدانشگاه L'Aquila ایتالیا, Italy, 2012-09-03 - 2012-09-07
ملی معتبر 4. امیر معصومیعلی بیاتخالصی فرد حمید رضا
محاسبه ضریب بازتاب پراکندگی یگانه هواویزهای جو زنجان از داده های شیدسنج خورشیدی
Retrieval of aerosol single-scattering albedo from sunphotometer measurements for Zanjan, Iran
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه تبریز, تبریز, 2012-02-07 - 2012-02-09
بین‌المللی 3. علی بیاتمعصومی امیر خالصی فرد حمید رضا
استخراج پارامترهای اپتیکی از داده‌های شیدسنج خورشیدی زمین پایه برای جو زنجان
Retrieval of atmospheric optical parameters from ground-based sun-photometer measurements for Zanjan area
International Symposiom Tropospheric Profiling- ISTP ُدانشگاه دلفت هلند, Netherlands, 2009-10-19 - 2009-10-24
بین‌المللی 2. امیر معصومیعلی بیاتخالصی فرد حمید رضا
محاسبه تابع توزیع اندازه ستونی هواویزها با استفاده از متد وارونگی اندازه‌گیری‌های طیفی عمق اپتیکی
Columnar aerosol size distribution function obtained by inversion of spectral optical depth measurements for Zanjan area
International Symposium on Tropospheric Profilling ُTechnology University of Delft, Netherlands, 2009-10-18 - 2009-10-23
ملی معتبر 1. علی بیاتخالصی فرد حمید رضا
بررسی توزیع ابعادی هواویزها در طول دو سال در جو زنجان با استفاده از محاسبه نمایه آنگستروم
Monitoring the aerosol size distribution for two years in Zanjan atmosphere by calculating the Angstrom exponent
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2009-01-27 - 2009-01-29