خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29102   بروزرسانی: 13-10-1401

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. آزمایشگاه فیزیک پایه 1 (کارشناسی) 2. فیزیک پایه 1 (کارشناسی) 3. فیزیک پایه 2 (کارشناسی) 4. برنامه نویسی کامپیوتر (کارشناسی) 5. الکترومغناطیس 2 (کارشناسی) 6. الکترومغناطیس 1 (کارشناسی) 7. اپتیک (کارشناسی) 8. فیزیک جو (کارشناسی) 9. آزمایشگاه الکترونیک 1 (کارشناسی) 10. الکترونیک 1 (کارشناسی) 11. آزمایشگاه اپتیک (کارشناسی) 12. مبانی الکترومناطیسی نور (کارشناسی ارشد) 13. فیزیک محاسباتی (کارشناسی ارشد) 14. فیزیک جو 15. سمینار 16. الکترونیک 1 و آزمایشگاه الکترونیک 17. الکترومغناطیس 18. اپتیک 19. آزمایشگاه اپتیک20. الکترونیک نوری