خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29102   بروزرسانی: 13-10-1401

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
12 زهرا قاهری بهمن  1399اتمی و مولکولی مقایسه اندازه گیری شیدسنج خورشیدی و لیدار برای جو زنجان   استاد راهنما
11 فائزه خادمی مهر  1399اتمی و مولکولی دسته بندی هواویزهای ایستگاه کویت شبکه AERONET بر اساس محصولات سطح 3   استاد راهنما
10 راحیل عبدویسیان شهريور  1399اتمی و مولکولی اندازه گیری عمق اپتیکی ذرات جوی شهر کرج با استفاده از شیدسنج خورشیدی کالیتو   استاد راهنما
9 فاطمه رادمهری بهمن  1398اتمی و مولکولی مقایسه نسبت های لیداری و واقطبش خطی ذرات جوی استخراج شده از اندازه¬گیری¬های شیدسنج خورشیدی و لیدار کالیوپ برای منطقه خاورمیانه   استاد راهنما
8 مجتبی کریمی بهمن  1398اتمی و مولکولی ساخت شیدسنج خورشیدی با استفاده از دیودهای نورانی   استاد راهنما
7 مژان توشنی مهر  1397اتمی و مولکولی مقایسه عمق هواویزهای اپتیکی اندازه¬گیری شده توسط سنجنده¬های MODIS، MISR، OMI و CALIPSO در منطقه زنجان و صحت¬سنجی آن¬ها با داده¬های شبکه AERONET   استاد راهنما
6 عاطفه شاهمحمدی شهريور  1397فیزیک بررسی روند دی اکسید نیتروژن به عنوان شاخص آلودگی هوا با استفاده از داده های سنجنده OMIبرای چهار کلان شهر تهران، اصفهان، مشهدو تبریز   استاد راهنما
5 امیر جعفری نیگ آبادی بهمن  1397اتمی و مولکولی دسته بندی هواویزهای جوی با استفاده از داده های قطبیده شیدسنج خورشیدی شبکه AERONT   استاد راهنما
4 ساناز علیاری شهريور  1400اتمی و مولکولی دسته بندی هواویزهای جو زنجان بر اساس اندازه گیری های شیدسنج خورشیدی   استاد راهنما
3 مرضیه حمید تير  1397اتمی و مولکولی بررسی غبار جوی شهر اهواز با استفاده از لیدار فضابرد کالیوپ   استاد مشاور
2 احسان لاله بهمن  1396اتمی و مولکولی بررسی همبستگی زمانی میان رویدادهای غباری ثبت شده توسط ایستگاه‌های شیدسنجی منطقه پیرامون خلیج‌فارس   استاد مشاور
1 مسعود ایمانی بهمن  1395اتمی و مولکولی طراحی وساخت شیدسنج خورشیدی تک کاناله برای مطالعه هواویزها   استاد راهنما