خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:69249   بروزرسانی: 08-11-1399

Neda Dadashi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  مریم غیاثیندا داداشی قره بلاغحسین عبادی
Concurrent Kink and Sausage Waves in A Crescent Shaped Structure Over A Limb Prominence
آشکارسازی همزمان امواج کینک و سوسیسی در یک ساختار هلالی شکل تاجی در زبانه خورشیدی
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY Issue 527 (2023-11-17PP. 1-14 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  ندا داداشی قره بلاغمریم غیاثی
Downward and upward propagating magneto-acoustic waves over a solar limb prominence
انتشار امواج مغناطوآکوستیک بالا و پایین رونده در یک پرامیننس خورشیدی
IRANIAN JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSIC Issue 10 (2023-09-17PP. 61-75 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
9.  ندا داداشی قره بلاغشادی محسنی میاندهی
Investigating the Heating Mechanism of Hot Coronal Loops Using Spectral and Imaging Analysis of the Solar Moss Areas
بررسی مکانیزم گرمایشی لوله های داغ تاج به کمک مطالعه طیفی و تصویری نواحی خزه خورشیدی
مجله فیزیک زمین و فضا== شماره 49 (1401/12/18صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  پردیس احمدیندا داداشی قره بلاغحسین صفریاحمد درودی
First day-time seeing observations at the Observatory of University of Zanjan in Iran
اولین اندازه گیری پارامتر دید در روز در ایران-دانشگاه زنجان
IRANIAN JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSIC Issue ۵ (2019-01-05PP. ۲۱-۳۲ 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  فاطمه هاشمی نسبندا داداشی قره بلاغنسیبه علیپوریوسفعلی عابدینی
Oscillations of a Giant Solar Tornado
نوسانات یک ابرگردباد خورشیدی
IRANIAN JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSIC Issue 4 (2017-12-01PP. 251-261 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  محسن جواهریانحسین صفریندا داداشی قره بلاغM.J. Aschwanden
Statistical Properties of Photospheric Magnetic Elements Observed by the Helioseismic and Magnetic Imager onboard the Solar Dynamics Observatory
خواص آماری عناصر مغناطیسی خورشید رصد شده توسط ابزار اچ.ام.آی از تلکسوپ فضایی اس.دی.او
SOLAR PHYSICS Issue 292: 164 (2017-10-09PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  فرهاد داعیحسین صفریندا داداشی قره بلاغ
Complex Network for Solar Active Regions
شبکه پیچیده نواحی فعال خورشید
ASTROPHYSICAL JOURNAL Issue 846 (2017-08-09PP. 36-44 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
Wave function properties of a single and a system of magnetic flux tube(s) oscillations
ویژگی های تابع موج در نوسانات تک لوله شار و سامانه ای از لوله های شار مغناطیسی
J GEOPHYS RES Issue 121 (2016-09-17PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  ندا داداشی قره بلاغLuca Dr. TeriacaSami Prof. Dr. SolankiThomas Dr. Wiegelmann
Doppler shift of hot coronal lines in a moss area of an active region
جابه جایی دوپلری خطوط داغ کرونا در موس یک ناحیه فعال تاج خورشید
==ASTRON ASTROPHYS Issue 548 (2012-12-03PP. A115, 1-A115, 2 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  ندا داداشی قره بلاغLuca Dr. TeriacaSami Prof. Dr. Solanki
The quiet Sun average Doppler shift of coronal lines up to 2 MK
جابه جایی دوپلری خطوط داغ کروموسفری (2 مگا کلوین) در ناحیه خورشید آرام
==ASTRON ASTROPHYS Issue 534 (2011-10-11PP. A90, 1 -A90, 2 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  حسین صفریندا داداشی قره بلاغسعداله نصیری قیداری
The effect of the longitudinal density stratification on the standing kink modes for coronal loop oscillations
اثر غیر یکنواختی طولی چگالی بر وجوه نوسانی در حلق ههای تاج خورشید
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 9 (1388/08/05صفحات 227-235 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 23. ندا داداشی قره بلاغشادی محسنی میاندهی
مکانیزم های گرمایش محتمل برای لوله های داغ تاج خورشید
Possible heating mechanism(s) of solar hot coronal loops
European Solar Physics Meeting سازمان فضایی اروپا با همکاری انجمن فیزیک اروپا و انجمن فیزیک خورشید اروپا, Italy, 2021-09-06 - 2021-09-10
ملی معتبر 22. فهیمه شکیباهانیه شاهقدمیحسین صفریمحمود حسنیامیر حسن زاده لشت نشاییندا داداشی قره بلاغ
نورسنجی ستاره متغیر v1644cyg
Photometry of v1644cyg Variable Star
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه کردستان, کردستان, 1398/11/16 - 1398/11/17
ملی معتبر 21. مریم غیاثیندا داداشی قره بلاغحسین عبادی
آشکارسازی امواج آلفن در جو خورشید
Detection of Alfven Waves in Solar Atmosphere
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران انجمن نجوم ایران- دانشگاه کردستان, کردستان, 1398/11/16 - 1398/11/17
بین‌المللی 20. طیبه فرجادنیاندا داداشی قره بلاغMaria Madjarska
تحلیل خطوط طیفی گسیلی سیلیکون ۴ در شبکه کروموسفری خورشید
Spectral Analysis of the Chromospheric Network via Si IV emission lines
Interfact Region Imging Spectrograph IRIS دانشگاه کریست, India, 2019-11-04 - 2019-11-08
بین‌المللی 19. فرهاد داعیحسین صفریندا داداشی قره بلاغ
خودسازمانده بحرانی بودن شبکه نواحی فعال خورشید
Self Organized Criticality of the Active regions network
POCKS& STARS CONFERENCH MAX PLANCK INSTITUTE FOR SOLAR SYSTEM RESEARCH, UNIVERSITY OF GOTTINGEN, GERMANY, Germany, 2017-09-13 - 2017-09-16
ملی معتبر 18. فاطمه هاشمی نسبندا داداشی قره بلاغحسین صفرییوسفعلی عابدینی
تخمین انرژی یک گرداب غول پیکر در تاج خورشیدی
Energy estimation of a giant solar vortex
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ، زنجان, زنجان, 1396/02/21 - 1396/02/22
ملی معتبر 17. طیبه فرجادنیاندا داداشی قره بلاغمحسن جواهریانحسین صفری
مقایسه ساختار شبکه و بین شبکه ای رنگین سپهر در خط طیفی C II 1335
Chromospheric Network and Internetwork Comparsion in CII 1335 Å Line
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ، زنجان, زنجان, 1396/02/21 - 1396/02/22
ملی معتبر 16. بردیا کاکیمحسن جواهریانندا داداشی قره بلاغحسین صفری
مطالعهی رابطهی پارامترهای نانوشرارهای و فعالیتهای خورشید
Investigation of Relationship between Parameters of Solar Nano-Flares and Solar Activity
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ، زنجان, زنجان, 1396/02/21 - 1396/02/22
ملی معتبر 15. سمیه صفایی نژادندا داداشی قره بلاغحسین صفری
اندازه گیری سرعت پلاسمای داغ تاج خورشید در بخش خزه ناحیه فعال
Velocity measurements of solar hot coronal plasma in the moss area of an active region
همایش ملی فیزیک خورشید مرکز نجوم و علوم نوین آستان حضرت عبدالعظیم, تهران, 1395/12/05 - 1395/12/05
بین‌المللی 14. شهریار اسمعیلیندا داداشی قره بلاغمجتبی نصیری زرندیحسین صفری
رفتار ویژه فرکانسها در یک سیستم نوسانی از حلقه های تاج
Behavior of Eigenfrequencies in a System of Coronal Loops Oscillation: Multi-stranded Loops Interaction Approach”
SOLARNETTV MEETING  the Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Spain, 2017-01-16 - 2017-01-20
ملی معتبر 13. زیبا وثوقندا داداشی قره بلاغسعداله نصیری قیداری
بررسی نوسانات سیال در شرایط تاج خورشید در حضور میدان مغناطیسی بدون نیرو
Solar fluid oscillations in the precence of force free magnetic field
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1395/02/23 - 1395/02/24
ملی معتبر 12. محسن جواهریانندا داداشی قره بلاغحسین صفری
بررسی آماری المانهای مغناطیسی خورشید در سال 2011
statistics of Solar Magnetic Elements Observed by SDO/HMI During the year 2011
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1395/02/23 - 1395/02/24
ملی معتبر 11. محسن جواهریانندا داداشی قره بلاغحسین صفری
آمار المانهای مغناطیسی خورشید در طی سال 2011
statistics of solar magnetic elements during year 2011
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی , زنجان, 1395/02/23 - 1395/02/24
ملی معتبر 10. بردیا کاکیمحسن جواهریانندا داداشی قره بلاغحسین صفری
روش جدید قطعه بندی برای بررسی آماری نقاط درخشان تاجی خورشید
new segmentation method for investigating coronal bright points
همایش فرانسوی گذر عطارد در سال 2016 دانشگاه یزد, یزد, 1395/01/20 - 1395/01/20
بین‌المللی 9. ندا داداشی قره بلاغحسین صفریمریم غلامی شیریمحسن عابدینی
نوسانات کینک و سوسیسی یک ریزحلقه در ناحیه آرام
Kink and Sausage Oscillations of a QS Mini Loop
Dynamic Sun : I. MHD Waves and Confined Transients in the Magnetized Atmosphere Department of Physics, Indian Institute of Technology (BHU) , India, 2016-02-22 - 2016-02-26
ملی معتبر 8. عباس رابونیکنسیبه علی پور رادندا داداشی قره بلاغحسین صفری
پیش بینی شراره های نوع M و X با استفاده از الگوی ماشین بردار پشتیبان
Prediction of M and X Solar flares by Using Machine Learning Algorithm
همایش ملی فیزیک کاربردی دانشگاه ملابر, ملایر, 1394/11/08 - 1394/11/09
ملی معتبر 7. مریم غلامی شیریندا داداشی قره بلاغحسین صفرینصیری آذر
بررسی ساختار مغناطیسی ریز نواحی فعال خورشید
Structure of solar mini active regions
همایش ملی فیزیک کاربردی دانشگاه ملایر, ملالر, 1394/11/08 - 1394/11/08
ملی معتبر 6. مریم غلامی شیریندا داداشی قره بلاغحسین صفری
نوسانات کینک و سوسیسی در یک ریز ناحیه فعال
Kink and sausage oscillations of a mini active region
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2015-08-24 - 2015-08-27
بین‌المللی 5. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
ویژه مقادیر نوسانات مغناطوهیدرودینامیک در حضور لایه بندی طولی چگالی
Eigen-Frequencies of MHD Wave Equations in the Presence of Longitudinal Stratification Density
TESS: Triennial Earth Sun-Summit جامعه نجوم آمریکا و جامعه ژئوفیزیک آمریکا American Astronomical Society, United States, 2015-04-27 - 2015-04-30
بین‌المللی 4. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
شبیه سازی مدهای نوسانی کینک در حلقه های شار چند رشته ایی در تاج خورشید
Extracting Kink-like Modes of Multi-Stranded Loops in The Solar Corona
MEASUREMENT TECHNIQUES IN SOLAR AND SPACE PHYSICS CONFERENCE NASA, NCAR Center Green Campus, Boulder, CO, United States, 2015-04-20 - 2015-04-24
ملی معتبر 3. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
استخراج وجوه نوسانی شبه کینک حلقه های چند رشته ای تاج خورشید
Extracting Kink-like Modes of Multi-Stranded Loops in The Solar Corona
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه امیرکبیر, تهران, 1393/11/15 - 1393/11/16
ملی معتبر 2. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
ویژه فرکانس های معادله موج مغناطوهیدرودینامیکی در حضور لایه بندی چگالی طولی
Eigen-Frequencies of MHD Wave Equations in the Presence of Longitudinal Stratification Density
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه سیستان و بلوچستان - انجمن فیزیک ایران, زاهدان, 2014-09-08 - 2014-09-11
ملی معتبر 1. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
شبیه سازی امواج مغناطوهیدرودینامیکی حلقه های شار میدان مغناطیسی استوانه ای
MHD wave simulations of magnetic cylindrical flux tubes
Spring Theoretical Physics conference پژوهشگاه دانش های بنیادین , تهران, 2014-05-21 - 2014-05-22