خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:69231   بروزرسانی: 08-11-1399

Neda Dadashi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه برانشوایگ- موسسه ماکس پلانک تحقیقات منظومه شمسی, آلمان, فیزیک , 1392-1388
عنوان رساله : تعیین پارامترهای فیزیکی ناحیه گذار و تاج خورشید از طریق تصاویر و اسپکتروسکوپی در طول موجهای فرابنفش خلا
زمینه رساله : فیزیک خورشید
استاد راهنما : پروفسور دکتر سمی سولانکی- دکتر لوکا تری یاکا