خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:69290   بروزرسانی: 08-11-1399

Neda Dadashi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روشهای طیف نگاری نجومی و تحلیل طیف (دکتری) 2. تحلیل داده های خورشیدی (دکتری) 3. موضوعات ویژه در نجوم (دکتری) 4. اخترفیزیک پیشرفته ۱ و ۲ (کارشناسی ارشد) 5. مکانیک کوانتومی پیشرفته ۱ و ۲ (کارشناسی ارشد) 6. فیزیک خورشید (کارشناسی ارشد) 7. سمینار (کارشناسی ارشد) 8. موضوعات ویژه (کارشناسی ارشد)9. کارشناسی: فیزیک پایه ۱-۲-۳ ، ریاضی فیزیک ۱-۲ ، مکانیک تحلیلی ۱-۲، مکانیک کوانتومی ۱-۲، اخترفیزیک، فیزیک پلاسما، زبان تخصصی، آزمایشگاه فیزیک۱-۲-۳ ، مبانی استاندارد و اندازه گیری ، کیهان شناسی