خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36750   بروزرسانی: 20-11-1401

Ahmad Darudi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  مجید پناهی گنهرانیوحید فرزام رادساسان شیوارامین جمالیعلیرضا مرادیاحمد درودی
Detection of intralayer alignment in multicomponent lipids by dynamic speckle pattern analysis
آشکارسازی هم خط بودن چربی های چند مولفه ای به روش تحلیل نقش لک و پیش پویا
Journal of Biophotonics Issue 8 (2022-04-19PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  مجید پناهی گنهرانیرامین جمالیوحید فرزام رادمجتبی خراسانیاحمد درودیعلیرضا مرادی
3D monitoring of the surface slippage effect on micro‐particle sedimentation by digital holographic microscopy
نظارت سه بعدی بر اثر لغزش سطح بر رسوب ذرات میکرونی توسط میکروسکوپ هولوگرافی دیجیتال
Scientific Reports Issue 11 (2021-06-21PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  لیدا اکبریاحمد درودیشمالی رامین
Atmospheric coherence time measurement by modified Fast Defocus method
اندازه‌گیری زمان همدوسی جو توسط روش تغییر یافته ناکانونی سریع
OPTIK Issue 233 (2021-02-04PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  وحید فرزام رادمجید پناهی گنهرانیرامین جمالیاحمد درودیعلیرضا مرادی
Non-invasive in situ monitoring of bone scaffold activity by speckle pattern analysis
روش غیر مخرب و در مکان بررسی فعالیت استخوان به روش تحلیل طرح لک و پیس
Biomedical Optics Express Issue 11 (2020-12-01PP. 6324-6336 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  پیمان سلطانیاحمد درودی
Absolute interferometric testing of a flat surface based on the Laplacian method
آزمون مطلق تداخل سنجی یک سطح تخت بر مبنای روش لاپلاسی
OPTICS LETTERS Issue 11 (2020-10-11PP. 3026-3029 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  اعظم جعفری مالواجردیسیامک خادمیمجید فرهمندجواحمد درودیرضا رسولی
Preparation and Characterization of Cerium Doped Titanium Dioxide Nanoparticles by the Electrical Discharge Method
ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم آلائیده شده با اتم‌های سریم با روش تخلیه الکتریکی
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان شماره 38 (1398/06/01صفحات 83-90 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  مسعود ایمانیعلی بیاتاحمد درودی
construction and calibration of single channel sun-photometer for study of aerosols
طراحی، ساخت و درجه‌بندی شیدسنج خورشیدی تک‌کاناله برای مطالعه هواویزها
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 19 (1398/03/31صفحات 177-183 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  سعداله نصیری قیداریاحمد درودیحبیب قرار خسروشاهیMarc Sarazin
Site selection for the 3.4 m optical telescope of the Iranian National Observatory
مکانیابی تلسکوپ اپتیکی ۳.۴ متری رصد خانه ملی ایران
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY Issue 486 (2019-03-02PP. 4226-4232 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  پردیس احمدیندا داداشی قره بلاغحسین صفریاحمد درودی
First day-time seeing observations at the Observatory of University of Zanjan in Iran
اولین اندازه گیری پارامتر دید در روز در ایران-دانشگاه زنجان
IRANIAN JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSIC Issue ۵ (2019-01-05PP. ۲۱-۳۲ 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  اعظم جعفری مالواجردیسیامک خادمیمجید فرهمندجواحمد درودیرضا رسولی
Structural and Optical Properties of Ce3+-Doped TiO2 Nanocrystals Prepared by Sol–Gel Precursors
خصوصیات ساختاری و اپتیکی نانو کریستال های TiO2دوپ شده با +Ce3 به روش سل-ژل
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS Issue 47 (2018-08-30PP. 6901-6908 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  رسول محرمیاحمد درودیمحمدجواد تقیلو
Measurement of Strain by Digital Shearography with a New Algorithm of Phase Calculation
اندازه گیری کرنش با روش تداخل سنجی چینشی دیجیتالی و با الگوریتم جدید محاسبه فاز
مهندسی مکانیک امیرکبیر = شماره 50 (1397/02/15صفحات 25-32 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  پگاه عسگرییوسف پورویسپدرام عبداللهیعلیرضا مرادیرامین خامدیاحمد درودی
Digital holographic microscopy as a new technique for quantitative measurement of microstructural corrosion in austenitic stainless steel
بررسی میکروسکوپی تمام نگاری دیجیتال به عنوان یک روش جدید برای اندازه گیری کمی خوردگی ریزساختار در فولاد ضد زنگ آستنیتی
MATERIALS & DESIGN Issue 125 (2017-07-05PP. 109-115 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  پیمان سلطانیاحمد درودینعمت اله جرجعلیرضا مرادیجواد امیری
Accurate testing of aspheric surfaces using the transport of intensity equation by properly selecting the defocusing distance
آزمون دقیق سطح غیر کروی توسط معادله انتقال شدت با انتخاب مناسب مقدار عدم کانونی
APPLIED OPTICS Issue 55 no 35 (2016-12-10PP. 10067-10072 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  وحیده فرزام رادعلیرضا مرادیاحمد درودیLobat Tayebi
Digital holographic microscopy of phase separation in multicomponent lipid membranes
اندازه گیری جدایی فازی لایه های چربی چند ترکیبی توسط تمام نگاری دیجیتالی میکروسکوپی
JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS Issue 21 (2016-12-01PP. 126016-1-126016-6 
  علمی-پژوهشی
معتبر
15.  رسول محرمیمحمدجواد تقیلواحمد درودی
Strain Analysis by Digital Shearography on an Aluminium Plate with a Geometric Defect under Thermal Loading
تحلیل تنش با روش دیجیتال شیروگرافی بر روی ورق آلومینیم با عیب هندسی تحت بارگذاری دمایی
Journal of stress analysis - دانشگاه بوعلی سینا Issue 1 (2016-09-30PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  THANH NGUYENGEORGE N EHMETALLAHDAT TRANاحمد درودیپیمان سلطانی
Fully automated, high speed, tomographic phase object reconstruction using the transport of intensity equation in transmission and reflection configurations
توموگرافی سریع و اتوماتیک بازسازی جسم فازی با استفاده از تابع انتقال فاز و شدت در آرایش عبوری و بازتابی
APPLIED OPTICS Issue 35 (2015-12-10PP. 10443-10453 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  جواد امیریاحمد درودیسیامک خادمیپیمان سلطانی
Application of transport-of-intensity equation in fringe analysis
کاربرد معادله انتقال شدت در تحلیل فریز
OPTICS LETTERS Issue 39 (2014-05-15PP. 2864-2867 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  Thejll pFlynn cGleisner hAndersen t Ulla aPetersen m.oاحمد درودیSchwarz h
The colour of the dark side of the Moon
طیف بخش تاریک ماه
==ASTRON ASTROPHYS Issue 563 (2014-01-10PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  رامین شمالیاحمد درودیسعداله نصیری قیداری
Experimental measurement of the atmospheric primary aberrations by a four-aperture differential image motion monitor
اندازه گیری تجربی ابیراهی های اولیه توسط دیم چهار روزنه
Journal of Optics Issue 15 (2013-11-07PP. ۱-۶ 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  شمالی رامیناحمد درودیسعداله نصیری قیداری
Application of irradiance transport equation in aspheric surface testing
کاربرد معادله انتقال شدت در آزمون سطح غیر کروی
OPTIK Issue 123 (2012-07-15PP. 1282-1286 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  سمیرا خان محمدیفرید شکاریرضا فتوتاحمد درودی
Effect of laser priming on canola yield and its components under salt stress
-
International Agrophysics Issue 26 (2012-03-15PP. 45-51 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  احدی اخلاقی احسان احمد درودیمحمدتقی توسلی
Reconstructing the phase distribution of two Interfering wavefronts by analysis of their nonlocalized fringes with an iterative method
بازسازی توزیع فاز دو موج تداخل کننده توسط تحلیل فریزهای جایگزیده نشده به روش تکرار
OPTICS EXPRESS Issue 19 (2011-08-15PP. ۱۵۹۷۶-۱۵۹۸۱ 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  رامین شمالیسعداله نصیری قیداریاحمد درودی
Measurement of the atmospheric primary aberrations by a 4-aperture differential image motion monitor
اندازه گیری ابیراهی های اولیه توسط نمایشگر حرکات تفاضلی چهار روزنه
Journal of Optics Issue 13 (2011-03-07PP. ۱-۶ 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  علیپور رسولمحمدتقی توسلیاحمد درودی
Superimposing the waves diffracted from two similar hot and cold wires provides the temperature profile around the hot one
اندازه گیری نمایه دمای اطراف سیم داغ توسط برهم نهی امواج پراش حاصل از دو سیم داغ و سرد
APPL OPTICS Issue 49 (2010-06-28PP. 3768-۳۷۷۳ 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  سیامک خادمیاحمد درودیزهرا عباسی
A Sub Pixel Resolution Methodxel Resolution Method
روشی برای قدرت تفکیک ظریف تر از یک پیکسل
World Academy of Scince. Engineering and Technology Issue 70 (2010-01-01PP. 643-646 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  محمدتقی توسلیمحمد امیریاحمد درودیرسول عالی پوراحد صابرعلیرضا مرادی
Optical diffractometry
پراش سنجی نوری
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION Issue 3 (2009-05-15PP. 540-547 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  احمد درودیمحمدرضا سادات حسینی
An interferometric method for refractive index profiling of planar gradient index waveguides
تعیین نمایه ضریب شکست موجبرهای صفحه‌ای به روش تداخل سنجی
OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING Issue 47 (2009-03-15PP. 133-138 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  احمد درودیرامین شمالیمحمدتقی توسلی
Determination of the refractive index profile of a symmetric fiber preform by the transport of intensity equation
تعیین نمایه ضریب شکست پیش سازه متقارن فیبر نوری با استفاده از معادله انتقال شدت
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY Issue 40 (2008-06-15PP. 850-853 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  احمد درودیسعداله نصیری قیداری
Designing and making a differential astronomical seeing monitor
طراحی و ساخت نمایشگر رصدی پارامتر دید توسط حرکات تفاضلی
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 3 (1384/04/08صفحات 121-128 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 57. ابراهیم نوذری پاکعلی بیاتاحمد درودی
مکانیزه کردن شیدسنج خورشیدی تک‌کاناله برای اندازه‌گیری عمق اپتیکی هواویزهای جو
Mechanization of a single-channel solar sun photometer for measuring the optical depth of atmospheric aerosols
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-30 - 2022-08-31
ملی معتبر 56. مجید پناهی گنهرانیاحمد درودی
اندازه گیری ضخامت تیغه شیشه ای با استفاده از تمام نگاری دیجیتال محوری
Thickness Measurement of the Glass Plate by In-Line Digital Holography
-- انجمن اپتیک و فوتونیک, اهواز, 2022-02-01 - 2022-02-03
ملی معتبر 55. فرشته زلفیپیمان سلطانیمجید پناهی گنهرانیاحمد درودیعلی دینی
شناسایی آفلاتوکسین در پسته با استفاده از تصویربرداری فراطیفی فلورسانس
Detection of aflatoxin in pistachio using fluorescence hyperspectral imaging
-- انجمن اپتیک و فوتونیک ایران, اهواز, 2022-02-01 - 2022-02-03
ملی معتبر 54. هادی بخشیاحمد درودی
تحلیل پارامترهای انتشار پرتو برای سیستم ارتباط نوری در فضای آزاد آزمایشگاه اپتیک دانشگاه زنجان
Analysis of effective beam propagation parameters on a FSO link of optics lab. of University of Zanjan
Optics and photonics Society of Iran انجمن اپتیک و فوتونیک ایران, تهران, 2020-02-04 - 2020-02-05
ملی معتبر 53. فرشته زلفیاحمد درودیپیمان سلطانی
تعیین درصد مخلوط چرخکرده گوشت گوسفند، گاو و درصد چربی توسط تحلیل مکعب داده های دوربین فراطیفی
Determination of percentage in a mixed blended of beef, lamb and fat using analyzing the data cube of hyperspectral imager
Optics and photonics Society of Iran انجمن اپتیک و فوتونیک ایران, تهران, 2020-02-04 - 2020-02-05
بین‌المللی 52. محمد افتخاراحمد درودییوسفعلی عابدینی
مبانی نظری سنجش آلبدو از طریق زمین تاب ماه
theoretical Basic of calculating Albedo throuh the Earthshine
اولین کنفرانس بین المللی اپتوالکترونیک، اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک دانشگاه محقق اردبیلی, زنجان, 2019-08-17 - 2019-08-19
بین‌المللی 51. سارا الماسیمجید پناهی گنهرانیپیمان سلطانیاحمد درودیرضا فتوت
بررسی برخی شاخصهای گیاهی وابسته به کلروفیل برای گلهای زینتی با استفاده از تصویربردار فراطیفی
Investigation of some chlorophyll dependent plant indices for ornamental flowers using the hyperspectral imager
اولین کنفرانس بین المللی اپتوالکترونیک، اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2019-08-17 - 2019-08-19
بین‌المللی 50. رقیه عبداله پوراحمد درودیپیمان سلطانی
استفاده از دوربین فراطیفی در درجه بندی میزان کبودی پوست
Using the Hyperspectral Camera to measure Bruised Skin
اولین کنفرانس بین المللی اپتوالکترونیک، اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2019-08-17 - 2019-08-19
بین‌المللی 49. مینا ملاییاحمد درودیپیمان سلطانی
بررسی تغییرات میزان ھموگلوبین تک گلبول قرمز در گذر زمان با استفاده از میکروسکوپ فراطیفی
Investigation of hemoglobin alteration amount of red blood cell by hyperspectral microscopy
اولین کنفرانس بین المللی اپتوالکترونیک، اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2019-08-17 - 2019-08-19
ملی معتبر 48. مهدی سودیاحمد درودیپیمان سلطانی
حل دقیق معادله ی انتقال شدت با کمک حسگر جبهه ی موج هارتمن روی تراشه
Accurate solution of the transport of intensity equation by the Hartmann wavefront sensor
Optics and photonics Society of Iran انجمن اپتیک و فوتونیک ایران , و دانشگاه شیراز, شیراز, 2019-01-29 - 2019-01-31
ملی معتبر 47. شیوا ساساناحمد درودیوحیده فرزام راد
بررسی فعالیت غشاءهای لیپیدی چند جزئی با استفاده از طرح لک و پیس ها
Investigation of dynamic multicomponent lipid membranes by means of speckle patterns
Optics and photonics Society of Iran انجمن اپتیک و فوتونیک ایران, شیراز, 2019-01-29 - 2019-01-31
ملی معتبر 46. مینا ملاییاحمد درودیپیمان سلطانی
بررسی طیف عبوری تک گلبول قرمز در گذر زمان با استفاده از میکروسکوپ فراطیفی
Investigation of temporal evolution of red blood cell transmission spectrum by hyperspectral microscopy
-- انجمن اپتیک و فوتونیک ایران- دانشگاه خوارزمی, شیراز, 2019-01-29 - 2019-01-31
ملی معتبر 45. مجید پناهی گنهرانیاحمد درودیپیمان سلطانی
اندازه گیری ابیراهی ناکانونی جبهه موج با استفاده از تمام نگاری دیجیتالی محوری
Measurement of wavefront defocus aberration by digital in-line holography
-- انجمن اپتیک و فوتونیک ایران, اردل شهرکرد, 2018-01-30 - 2018-02-01
ملی معتبر 44. مسعود ایمانیعلی بیاتاحمد درودی
طراحی و ساخت شیدسنج خورشیدی تک¬کاناله برای مطالعه هواویزها
Design and building one channel sun-photometer for study of aerosols
Optics and photonics Society of Iran انجمن اپتیک و فوتونیک ایران, تهران, 2017-01-31 - 2017-02-02
ملی معتبر 43. احمد درودیمجید پناهی گنهرانیپیمان سلطانی
کاربرد تمام نگاری هم محوری در اندازه گیری جابجایی شیء و بررسی دقت قابل حصول
Application of in-line digital holography in measurements of displacement and evaluation of its accuracy
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه شیراز و کنفرانس فیزیک, شیراز, 2016-08-22 - 2016-08-25
ملی معتبر 42. ندیم رضاییمصطفی آختهاحمد درودیاحدی اخلاقی احسان محمد اولین چهار سوقی
ردیابی سه بعدی تک ذره کلوئیدی کروی با استفاده از معادله انتقال شدت
Three-dimensional single particle tracking of spherical colloids using transport of intensity equation
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه یزد, یزد, 2016-01-26 - 2016-01-28
ملی معتبر 41. فایزه عباسیاحمد درودیهادی بخشی
نتایج ارزیابی روش بازسازی تصاویر بهره گرفته از داده حسگر جبهه مىج و پردازش رایانه ای
The evaluation results of image restoration method due to wavefront data and computational processing
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه یزد, یزد, 2016-01-26 - 2016-01-28
ملی معتبر 40. محمد محسنی فاضلاحمد درودیامیر معصومیحمیدرضا دارابیانرضا عسگری
افزایش قدرت تفکیک لیدار دومحوری با دو دوربین
Increase of bistatic lidar resolution by two camera
-- دانشگاه صنعتی مالک اشتر, تهران, 2015-09-02 - 2015-09-03
ملی معتبر 39. احمد درودیهادی بخشی
تصحیح اثرات ابیراهی برتصاویر با استفاده از داده حسگرجبههموج و پردازش رایانهای
Restoration of aberrated images by using of wave front sensor data and post processing
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2015-08-24 - 2015-08-27
ملی معتبر 38. پگاه عسگریاحمد درودییوسف پورویس
نمایه سنجی اپتیکی سطوح تخت با استفاده از پراش فرنل آرایه دوبعدی از آینه های دایروی
Application of Fresnel diffraction from a 2D array of reflective disks in optical profilometry of a flat surface
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2015-08-24 - 2015-08-27
ملی معتبر 37. حسین محمودیون فردزنجانیاحمد درودیسیامک خادمی
بررسی نور رسانی داخل ساختمان ها با استفاده از یک جمع کننده فعال نور خورشید
Investigation of a Sun light collector for lighting interior of buildings
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2015-08-24 - 2015-08-27
بین‌المللی 36. احمد درودیهادی بخشیرضا عسگری
بازسازی تصویر با استفاده از دادهای حسگر هارتمن از جسم گسترده با رهیافتی جهت واپیچش زمان واقعی
Image restoration using aberration taken by a Hartmann wavefront sensor oowards real-time deconvolution
SPIE SPIE, Germany, 2015-06-21 - 2015-06-25
بین‌المللی 35. احمد درودیپگاه عسگرییوسف پورویس
کاربرد پراش فرنل در انعکاس از آرایه دیسکهای دو بعدی منظم در نمایه سنجی اپتیکی از یک سطح تخت
Application of Fresnel diffraction from a 2D array of reflective disks in optical profilometry of a flat surface
SPIE SPIE, Germany, 2015-06-21 - 2015-06-25
بین‌المللی 34. احمد درودیجواد امیریپیمان سلطانینعمت اله جرج
بررسی تجربی روش بازسازی دو موج با استفاده از معادله انتقال شدت
Experimental Verification of Reconstruction of Two Interfering Wavefronts Using the Transport of Intensity Equation
SPIE.DSS Baltimore, Maryland United States, United States, 1394/01/31 - 1394/02/04
بین‌المللی 33. تان نگویننعمت اله جرجاحمد درودیپیمان سلطانی
مشخصه یابی جسم فازی با سرعت بالا در سه بعد با استفاده از معادله انتقال شدت
3D High Speed Characterization Of Phase Objects Using The Transport Of Intensity Equation
SPIE.DSS Baltimore, Maryland United States, United States, 1394/01/31 - 1394/02/04
ملی معتبر 32. حمیدرضا دارابیاناحمد درودیامیر معصومیمحسنی فاضل محمد
راه اندازی لیدار دو محوری با دو طول موج و اندازه گیری تابع فازی
Establishment of a bistatic lidar with two wavelengths and measuring the phase function
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران, 2015-01-13 - 2015-01-15
ملی معتبر 31. احمد درودیجواد امیری
بازسازی توزیع فاز دو موج تداخل کننده با استفاده از معادله انتقال شدت و روش تغییر پلهای فاز
Reconstruction of the phase distribution of the two interfering waves using the transport of intensity equation and phase-step method
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 2015-01-13 - 2015-01-15
ملی معتبر 30. احمد درودیپیمان سلطانی
کاربرد تداخلسنج فیزو با فریزهای جایگزیده در آزمون موضعی آینه اولیه تلسکوپ رصد خانه ملی ایران
Application of the Fizeau interferometery with localized fringes in local evaluation of the primary mirror of the Iranian national observatory telescope.
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 2015-01-13 - 2015-01-15
بین‌المللی 29. حمیدرضا دارابیاناحمد درودیامیر معصومیعلیرضا مرادی
استخراج تابع فازی هواویزها از داده‌های لیدار دومحوری چند طول موجی
Retrieval of Aerosol Phase Function by Multi-Wavelength Bistatic Lidar
International Symposium on Optics and its Applications  دانشگاه ایروان، ارمنستان, Armenia, 2014-09-01 - 2014-09-05
ملی معتبر 28. منیژه بیاداحمد درودیسیف ال..... رسولی
ﺍندﺍزﻩه گیری گام سلوﻝها و عدد گشوﺩگی فضاﯾﻲ تراشه ﺩﻭﺭربین ﺩیجیتال با استفاﺩه اﺯ تکنیک ماﺭه
Measurement of the pixel pitch and the spatial opening number of a digital camera chip using moiré technique
-- دانشگاه جهرم, اسلام آبادجهرم, 2014-03-09 - 2014-03-10
ملی معتبر 27. سمیرا ابراهیمیعلیرضا مرادی کشک آبادیاحمد درودی
ﺩرجه بندﯼ تلهﯼ فیبر نورﻱ با استفاده ﺍز ﯾﻚ ﺩوربین پرسرعت با پهناﻱ باند محدﻭوﺩ
Fiber  optical  trap  calibration  using  a  high-  speed  camera with  limited  bandwidth
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه صنعتی شیراز, شیراز, 2014-01-28 - 2014-01-30
ملی معتبر 26. پیمان سلطانیشمالی رامینجواد امیریاحمد درودیعلیرضا مرادی کشک آبادی
آزمون سطوح اپتیکی با توان تفکیک فضایی بالاتر از حسگر شیک- هارتمن با استفاده از معادله انتقال شدت
High spatial resolution optical surface testing using transport of intensity equation and Shack-Hartmann sensor
-- دانشگاه صنعتی مالک اشتر, اصفهان, 2013-10-09 - 2013-10-10
ملی معتبر 25. مردانی مسعودورپایی محمد محموداحمد درودی
تحلیل الگوهای تداخلی به روش جابجایی فاز با طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی با قابلیت اطمینان بسیار بالا
Fringe   Analysis   by   Phase   Shifting   Method   with   designing   &   Manufacturing   Suitable  Electronical  Circuits  
-- دانشگاه صنعتی مالک اشتر, اصفهان, 2013-10-09 - 2013-10-10
ملی معتبر 24. مرادی امیناحدی اخلاقی احسان احمد درودی
اندازه گیری مقدار چینش میکروسکوپ های چینشی (DIC)
Measurement  of  Shearing  Distance  in  DIC  Microscopy
-- دانشگاه صنعتی مالک اشتر, اصفهان, 2013-10-09 - 2013-10-10
ملی معتبر 23. ژیلا رفیق دوستجواد امیریاحمد درودیعلیرضا مرادی کشک آبادی
مقایسه کاربرد معادله ی انتقال شدت و تمام نگاری دیجیتالی در مطالعه میکروسکوپی اجسام فازی
Comparison of the transport of intensity equation and digital holography on study of microscopic phase objects
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بیرجند, بیرجند, 2013-08-26 - 2013-08-29
بین‌المللی 22. صغری اصانلواحمد درودی
اندازه گیری نمایه سطح توسط تحلیل طرح پراش از پله
one dimensional surface profilometry by analyaing the Fresnel diffraction pattern from a step
CIOMP-OSA Summer Session changchun, China, 2013-08-04 - 2013-08-09
بین‌المللی 21. پیمان سلطانیعلیرضا مرادی کشک آبادیاحمد درودیشمالی رامین
-
High resolution optical surface testing using transport of intensity equation
Iberoamerican Optics Meeting and Latin American Meeting on Optics, Lasers, and Applications پرتقال, Portugal, 2013-07-22 - 2013-07-26
بین‌المللی 20.  Thejll peterFlynn cGleisner hAndersen Torbenاحمد درودی
نورسنجی اولیه در چهار باند رنگی توسط رصد زمین تابش
Preliminary 4-band colour photometry of the Earth, using Earthshine observations
EGU General Assembly Vienna, Austria, 2013-04-07 - 2013-04-12
بین‌المللی 19.  Thejll peterFlynn cSchwarz hGleisner hPetersen m.oاحمد درودیAndersen Torben
نتایح اولیه از تلسکوپ اندازه گیر زمین تابش در مانالوآ
First results from new Earthshine telescope on Mauna Loa,
EGU General Assembly vienna, Austria, 2012-04-24 - 2012-04-27
ملی معتبر 18. احدی اخلاقی احسان احمد درودی
کاربرد الگوریتم شبیه سازی بازپخت در بازسازی دو جبهه موج تداخل کننده از فریزهای تداخلی جایگزین نشده به روش انتشار و تکرار
Two Wavefront Reconstructing by Anylysing of Their Nonlocalized Interference
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه کرمان, کرمان, 2011-02-08 - 2011-02-10
بین‌المللی 17. احمد درودیPetersen m.o Thejll peterGleisner hcathy TaylorAle-Ebrahem majidAndersen Torben
تلسکو‍پ زمین تابش سنج روباتیک
The Robotic Earthshine Telescope
SPIE Amsterdam, Netherlands, 2010-07-22 - 2010-07-22
ملی معتبر 16. احمد درودیعبدی قلعه رضا
شبیه سازی تالاطم جو در ٓازمایشگاه بر مبنای مدل تالاطم کلموگروف و اندازه گیری پارامتر فرید شبیه ساز ساخته شده
Atmospheric Turbulence Simulatoin in the Laboratory According to Kolmogorov Turbulence Model and Measuring its Fried Parameter
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه یزد, یزد, 2010-01-26 - 2010-01-28
بین‌المللی 15. رامین شمالیاحمد درودیسعداله نصیری قیداریامیر اصغرشرقی بناب
آزمون سطح غیر کروی توسط معادله انتقال شدت
Aspheric surface testing by irradiance transport equation
International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies Dalian, China, 2010-01-01 - 2010-01-01
ملی معتبر 14. احمد درودییحیوی امیر حسینامیر اصغرشرقی بناب
ساخت صفحه فازی با توزیع فاز کاتورهای به عنوان شبیه ساز فازی تالاطم جو
Manufacturing of a phase screen with random phase distribution as a atmospheric turbulence simulator
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2009-08-23 - 2009-08-27
ملی معتبر 13. فضل اله رمضانیاحمد درودی
بهینه سازی CCDلیدار دانشگاه زنجان همراه با قابلیت بررسی قطبش نور پراکنده شده
Improvement of CCD Lidar at Zanjan University and Ability to Study Light Scattering Polarization
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2009-01-27 - 2009-01-29
ملی معتبر 12. احمد درودیعبداله محمدیاناحسان احدی اخلاقی
ساخت تداخل‌سنج چینشی میکروسکپی با استفاده از توری پراش
Fabrication a shearing Interferometer Microscope using Diffraction Grating
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2009-01-27 - 2009-01-29
ملی معتبر 11. احمد درودیرقیه یزدانی
بازسازی توزیع فاز دو موج با حل معادله انتقال شدت تداخلی در دو بعد
Phase Retrieval of Two Waves by Solving Transport of Interference Intensity Equation in Two Dimensions
Optics and photonics Society of Iran دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2009-01-27 - 2009-01-29
بین‌المللی 10. احمد درودیاحسان احدی اخلاقیM FerarriG.C Righini
آزمون میکروکره به روش تداخل سنجی توسط میکروسکوپ پلاریزاسیون و تداخل سنجی چینشی جانبی
Interferometric inspection of microsphere by polarizing microscope, lateral shearing interferometery
International Conference on Fiber Optics and Photonics هند, India, 2008-12-13 - 2008-12-17
ملی معتبر 9. رسول عالی پورمحمدتقی توسلیاحمد درودی
تعیین نمایه دمای اطراف سیم داغ با استفاده از پراش فرنل از جسم فازی
Specification of temperature profile around of a hot wire by Fresnel diffraction from phase object
Annual Physics Conference of Iran کاشان, کاشان, 2008-09-24 - 2008-09-28
ملی معتبر 8. محمدرضا سادات حسینیاحمد درودی
اندازه گیری همزان ضخامت و ضریب شکست زیر لایه های کریستالی موجبر نوری
Simultaneous measurements of thickness and refractive index of crystalline waveguide
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2008-09-24 - 2008-09-28
ملی معتبر 7. احمد درودیفضل اله رمضانی
ساخت دستگاه لیدار بر اساس مشاهده مسیر باریکه لیزر
Build a lidar system based on the observation of the laser beam trace
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه کاشان, کاشان, 2008-09-24 - 2008-09-28
ملی معتبر 6. احمد درودیمحمدتقی توسلیمحسن دشتی
اندازه گیری پارامترهای سیستم چند لایه با سطوح کروی با استفاده از تداخل سنجی با نور کوتاه همدوس
Measurement the parameters of a multi layer system with spherical surfaces using low-coherence interferometry
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه یاسوج, یاسوج, 2007-08-23 - 2007-08-27
ملی معتبر 5. احمد درودیسلمان مهاجرمازندرانیرزمجویی فرشید
تعیین پارامترهای سطوح غیر کروی با استفاده از تداخل سنج فیزو
Aspheric surface parameters measurement by Fizeau interferometer
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه یاسوج, یاسوج, 2007-08-23 - 2007-08-27
ملی معتبر 4. سیامک خادمیجواد امیریاحمد درودی
مقایسه روش تطبیق تصاویر با سایر روشهای کاهش نوفه برای تصاویر نجومی
Comparison of Images Conformation Method with the Ordinary Denoising Methods for Astronomical Images
Annual Physics Conference of Iran شاهرود, ایرانق, 2006-08-29 - 2006-09-01
ملی معتبر 3. احمد درودیاحسان احدی اخلاقی
بررسی روش طیف سنجی برای تعیین نمایة ضریب شکست موجبرهای صفحه ای
Review the Spectroscopic Method to Determination of Refractive Index Profile of Planar Waveguides
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه شاهرود, شاهرود, 2006-08-29 - 2006-09-01
ملی معتبر 2. احمد درودیسعداله نصیری قیداریلیلا رافضیسیده اکرم یاقوتی
دید سنجی نجومی و ارتباط ٓان با پارامترهای هواشناسی
Astronomical seeing and its relation with meteorological parameters
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه شاهرود, شاهرود, 2006-08-29 - 2006-09-01
ملی معتبر 1. احمد درودیرامین شمالی
اندازه گیری نمایه ضریب شکست پیش سازه فیبرنوری با استفاده معادله انتقال فازوشدت
Refractive Index Profile Determination of Optical Fiber Perform by Transport Equation of Phase and Intensity
Annual Physics Conference of Iran داشگاه لرستان, خرم آباد, 2005-08-29 - 2005-09-01