خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34896   بروزرسانی: 20-11-1401

Ahmad Darudi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. الکترومغناطیس دو2. الکترومغناطیس یک3. آزمایشگاه پیشرفته اپتیک4. آزمایشگاه اپتیک5. اپتیک تطبیقی و فعال6. اپتیک فوریه7. اپتیک کاربردی8. اپتیک پیشرفته دو9. اپتیک پیشرفته یک10. اپتیک کارشناسی فیزیک