خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34327   بروزرسانی: 20-11-1401

Ahmad Darudi

مدیریت

مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان از سال 1380 الی 1385

سرپرست آزمایشگاه اپتیک گروه فیریک دانشگاه رنجان از 1379 تا کنون

عضو كميته اجراپي كنقرانس فيزيك زنجان شهريور 1381

عضو كميته علمي كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران بهمن 85 

عضو كميته علمي كنفرانس فيزيك ايران شهريور 86 

عضو كميته علمي كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران بهمن 86