خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34330   بروزرسانی: 20-11-1401

Ahmad Darudi

سوابق تحصیلی


دکترا : مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, ایرن, فیزیک , 1379-1375
عنوان رساله : تداخل سنجی بدون موج مرجع
زمینه رساله : اپتیک
استاد راهنما : دکتر محمد تقی توسلی

کارشناسی ارشد : مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, ایران, فیزیک , 1374-1372
عنوان پایان نامه : بازسازی دو موج مجهول از تحلیل نقش تداخلی آنها در سه بعد
زمینه پایان نامه : اپتیک
استاد راهنما : دکتر محمد تقی توسلی