خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30313   بروزرسانی: 12-09-1398

Moharram Eslami

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  حسن امیری مهرجمیله اخیانیمحرم اسلامیامیر مومنی هزاوه
Unconscious linguistic interference" an unknown phenomenon in Khaghani's poetry
«تداخل زبانی ناخودآگاه» پدیده‌ای ناشناخته‌ در شعر خاقانی
پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی – دانشگاه بوعلی سینا همدان شماره 24 (1401/12/01صفحات 35-52 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  محرم اسلامی
The Prosodic Structure of the Persian Language: Lexical Stress and intonation
معرفی و نقد کتاب ساخت نوایی زبان فارسی: تکیة واژگانی و آهنگ
پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی شماره 25 شمارة 48 (1400/06/30صفحات 262-290 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
33.  محرم اسلامینسیمه بهمنیان
Intonation of vocatives in Persian
آهنگ ساخت‌های ندایی در زبان فارسی
زبان و زبان شناسی - انجمن زبان شناسی شماره 31 (1400/05/06صفحات 21-43 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
32.  محرم اسلامی
Linguistic interference of Azeri in Persian
تداخل زبانی آذری در فارسی
زبان و زبان شناسی - انجمن زبان شناسی شماره 32 (1399/12/01صفحات 61-75 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  معصومه سام خانیانیجمیله اخیانیمحرم اسلامیمهدی محبتی
The necessity for re-editing Nozhatnāmeh ‘Alā’i
ضرورت تصحیح دوبارۀ نزهت¬نامۀ علایی
تاریخ ادبیات(پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره دوره 13، شماره 2 (1399/07/07صفحات 1-25 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  مرضیه حسن وندترابی نژاد فرهاد جمیله ابوالقاسمیمحرم اسلامی
Investigation of Speech Intonation in Cochlear Implant Children in the Imitation and Reading Tasks
بررسی بیان آهنگ گفتار کودکان کاشت حلزون در قالب تکلیف خواندن و تقلید
طب توانبخشی شماره دوره 9 شماره 1 (1399/02/02صفحات 194-200 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  محرم اسلامی
Morphological Structure of Persian Verb in Perfect Tenses
ساختمان صرفی فعل فارسی در زمان‌های کامل
پژوهش های زبان شناسی شماره 11 (1398/03/08صفحات 1-14 

28.  ترابی نژاد فرهاد فرزاد ایزدی. پور شهبازمحمود بیژن خانمحرم اسلامیمحمود روحانیمنا ابراهیم پور
Acoustic Parameters in Persian-Speaking Patients with Dysphonia
شاخص‌های صوت‌شناختی در گفتار بیماران آواپریش فارسی‌زبان
Function and Disability Journal شماره 1 (1397/09/24صفحات 8-17 

27.  مرضیه حسن وندترابی نژاد فرهاد جمیله ابوالقاسمیمحرم اسلامی
A comparison of Speech Duration in Cochlear Implant and Normal Hearing Elementary School Students in the Imitation and Reading Tasks
مقایسة دیرش در گفتار دانش‌آموزان ابتدایی کاشت حلزون و دانش‌آموران عادی در تکلیف‌های تقلید و خواندن
Function and Disability Journal شماره 3 (1397/03/21صفحات 21-30 

26.  نسیمه بهمنیانمحرم اسلامی
A framework in developing Persian Learners dictionaries
پیشنهاد چهارچوبی برای تهیة فرهنگ‌های زبان‌آموز فارسی
نامه فرهنگستان شماره 12 (1396/12/01صفحات 67-81 

25.  مرضیه حسن وندترابی نژاد فرهاد جمیله ابوالقاسمیمحرم اسلامی
A comparison of Speech Duration in Cochlear Implant and Normal Hearing Elementary School Students in the Imitation and Reading Tasks
مقایسة دیرش در گفتار دانش‌آموزان ابتدایی کاشت حلزون و دانش‌آموران عادی در تکلیف‌های تقلید و خواندن
Function and Disability Journal شماره 1 (1396/08/07صفحات 17-24 
  سایر
با هیات تحریریه
24.  محرم اسلامی
Linguistic evidence in distinction between clitics and inflectional morphemes
شواهد زبانی در تمایز واژه‌بست‌ها از وندهای تصریفی در زبان فارسی
کتاب جشن نامه کورش شماره 1 (1396/06/06صفحات 107-118 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  راضیه شجاعیمحرم اسلامیمحمود بی جن خان
Word and Phrase Stress in Persian Language Optimality Theory
تکیۀ واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی
زبان و زبان شناسی - انجمن زبان شناسی شماره 24 (1395/12/12صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  مرضیه عشقیمحرم اسلامی
Gender-based variation in the phonetic representation of boundary tones in Persian declarative and interrogative utterances
تفاوت‌‌های جنسیتی در بازنمایی آوایی نواخت‌های مرزنما در گفتار خبری و پرسشی در زبان فارسی
JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA Issue 139 (2016-04-29P. 2122 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  سلطان زاده فاطمهبحرانی محمدمحرم اسلامی
Rule-based model in automatic converting of dependency tree diagram into constituent structure tree diagram in Persian
ارائۀ راهکاری قاعده‌مند جهت تبدیل خودکار درخت تجزیۀ نحوی وابستگی به درخت تجزیۀ نحوی ساخت‌سازه‌ای برای زبان فارسی
پردازش علائم داده ها- پژوهشکده پردازش هوشمند علائم شماره 26 (1394/12/24صفحات 95-115 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  افشین رحیمیمحرم اسلامیبهرام وزیرنژاد
Sonority distribution of two consonantal cluster in syllable boundary in Persian
توزیع رسایی در خوشة دوهمخوانیِ مرز هجا در زبان فارسی
زبان پژوهی شماره 17 (1394/12/12صفحات 7-27 

19.  حامد شکوفه گیمحرم اسلامی
Historical development syntactic structures into new lexemes in New Persian
تحول تاریخی واحد نحوی به واژة نو در زبان فارسی
دو فصلنامه علمی و تخصصی مطالعات آموزش زبان شماره 1 (1394/11/15صفحات 82-99 

18.  محرم اسلامی
Persian script and modern requirements
خط فارسی و ضرورت‌های امروز
کتاب جشن نامه کورش شماره 1 (1394/06/06صفحات 49-64 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  محرم اسلامیافشین رحیمیسودابه اسلامی
Phonostatistics of Persian phonological system
نظام آوایی زبان فارسی در آینه آمار
زبان و زبان شناسی - انجمن زبان شناسی شماره 18 (1394/05/15صفحات 65-90 

16.  خسروی زاده پروانه زهرا کوثری فردمحرم اسلامی
PREPOSITION SEMANTIC ANALYSIS VIA PERSIAN TEXT CORPUS
تحلیل معنایی حرف اضافه با استفاده از پیکرة متنی فارسی
Journal of Language and Literature Issue 2 (2015-05-01PP. 26-33 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  افشین رحیمیبهرام وزیرنژادمحرم اسلامی
Sonority Sequencing Principle in Persian
اصل توالی رسایی در زبان فارسی
پردازش علائم داده ها- پژوهشکده پردازش هوشمند علائم شماره 21-1 (1393/05/01صفحات 87-94 

14.  افشین رحیمیبهرام وزیرنژادمحرم اسلامی
P-Analysis: Dispersion and Neutralization of Acoustic Cognitive Cues in the words of standard Persian
آنالیز پی: توزیع و خنثی شدن سرنخ های صوتی-شناختی در واژگان زبان فارسی معیار
تازه های علوم شناختی - مؤسسه مطالعات علوم شناختی شماره 2 (1393/05/01صفحات 48-56 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  کشتیاری نیلوفرMichael Kuhlmمحرم اسلامیGisela Klann-De
Recognizing emotional speech in Persian: Avalidated database of Persian emotional speech (Persian ESD)
بازشناسی گفتار احساسی در زبان فارسی: دادگان معتبر گفتار احساسی زبان فارسی
Behavior Research Methods Issue 47 (2014-05-24PP. 275-294 

12.  جمیله اخیانیمریم شکوریمحرم اسلامی
Stylistics of morphological features of the prose of Bayhaqi History and its comparisons with contemporary Persian
سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر
پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی – دانشگاه بوعلی سینا همدان شماره 6 (1392/11/01صفحات 21-37 

11.  جعفری نرگسترابی نژاد فرهاد محرم اسلامیجلایی شهرهثامنی جلالمحمودی الهامنیلفروش محمد حسین
Comparing the formant frequencies of three Persian long vowels produced by cochlear-implanted and normal-hearing children
مقایسه ساختار سازه‌ای سه واکه کناری زبان فارسی در کودکان کاشت حلزون‌شده و کودکان دارای شنوایی طبیعی 5 تا 10 ساله شهر نهران
پژوهش در علوم توانبخشی شماره 6 (1391/11/15صفحات 1045-1053 

10.  وحید مواجیمحرم اسلامی
A comparative study of phonetic structure of formal and colloquial Persian
مقایسه ساخت آوایی گونه رسمی و محاور های زبان فارسی
فصلنامه پازند شماره 30 (1391/08/15صفحات 107-118 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  محرم اسلامیسمانه ابهریصفورا فدائی زاده
Selecting words and Linguistic Knowledge
واژه‌گزینی و دانش زبانی
نامه فرهنگستان شماره 47 (1390/11/18صفحات 159-180 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  وحید مواجیمحرم اسلامیبهرام وزیرنژاد
Pars Morph: A Persian Morphological analyzer
پارس مورف: تحلیل‌گر صرفی زبان فارسی
پردازش علائم داده ها- پژوهشکده پردازش هوشمند علائم شماره 15 (1390/11/15صفحات 3-8 
  سایر
سایر
7.  محرم اسلامی
Structure of noun phrase in persian
توصیف ساختمان گروه اسمی در زبان فارسی
جشن نامه ابوالحسن نجفی شماره 4 (1390/03/10صفحات 657-678 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  محرم اسلامیجواد شیخ زادگانزهرا احمدی نیاعلی بهرامی راد
-
مراحل و نحوه تهیه دادگان های صوتی هجایی و دایغونی برای سامانه تبدیل متن به گفتار فارسی
پردازش علائم داده ها- پژوهشکده پردازش هوشمند علائم شماره 2 (1389/10/15صفحات 3-12 

5.  محرم اسلامیصدیقه علیزاده لمجیری
-
ساختار تصریفی کلمه در زبان فارسی
زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز شماره 211 (1389/09/13صفحات 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  محرم اسلامی
Word-formation and Phonetic Consideration
واژه‌گزینی و ملاحظات آوایی
پردازش علائم داده ها- پژوهشکده پردازش هوشمند علائم شماره 1 (1387/04/01صفحات 73-84 
  دایره‌المعارف
سایر
3.  محرم اسلامی
stress
تکیه
دانشنامه زبان و ادب فارسی- فرهنگستان شماره 2 (1386/10/15صفحات 418-419 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  محرم اسلامی
Persian orthography and mass media
خط فارسی و رسانه‌های گروهی
پردازش علائم داده ها- پژوهشکده پردازش هوشمند علائم شماره 2 (1386/10/01صفحات 93-98 
  دایره‌المعارف
سایر
1.  محرم اسلامی
Phone and Phonetics
آوا و آواشناسی
دانشنامه زبان و ادب فارسی- فرهنگستان شماره 2 (1384/12/12صفحات 71-73 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 25. بهداد بزن بیرانوندمحرم اسلامی
تبیین نامگذاری پسران فریدون در شاهنامه فردوسی
Explaining the way of naming of Fereydun’s sons in Shahnameh of Ferdowsi
--- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجمن زبانشناسی ایران, تهران, 2019-02-06 - 2019-02-06
بین‌المللی 24. نسیمه بهمنیانمحرم اسلامی
پیش‌قله: شاهدی از زبان فارسی
Early peak: a case in Persian
International Symposium on Tonal Aspects of Languages مدرسه عالی بویث, Germany, 2018-06-18 - 2018-06-20
ملی معتبر 23. معصومه سام خانیانیمحرم اسلامی
تبیین زبا‌ن¬شناختی وصف هنری در شعر فارسی
Linguistic explanation of VASF-e HONARI (artistic epithet) as a rhetorical imagein Persian poetry
-- دانشگاه بیرجند, بیرجند, 2018-03-07 - 2018-03-08
ملی معتبر 22. سلطان زاده فاطمهمحرم اسلامی
پیشوند نفی در ساختمان اسم و صفت زبان فارسی
Negation suffix in structures of Persian nouns and adjectives
---- انجمن زبان‌شناسی ایران, تهران, 2017-02-16 - 2017-02-16
ملی معتبر 21. جعفری سمیهمحرم اسلامی
صورت‌سازها و دلایل واجی درج آنها در ساختمان کلمه
Formatives and phonological justifications behind their insersion in the structure of the words
-- دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2016-03-01 - 2016-03-02
ملی معتبر 20. زهرا کوثری فردخسروی زاده پروانه محرم اسلامی
حوزه های معنایی حروف اضافه
Semantic domains pf propositions
همایش زبانشناسی پیکره ای  1. انجمن زبانشناسی ایران با همکاری2.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی , تهران, 1394/07/30 - 1394/07/30
ملی معتبر 19. حسین نژاد شادیهمتان انسیهمحرم اسلامی
تحلیل ساختمان درونی کلمات مرکب ترکیبی و غیرترکیبی در زبان فارسی
Analyzing the structure pf synthetic and para synthetic compound words in Persian
- دانشگاه صنعتی شریف-انجمن زبان شناسی ایران, تهران, 2014-11-19 - 2014-11-20
ملی معتبر 18. سلطان زاده فاطمهبحرانی محمدمحرم اسلامی
دادگان درخت نحوی شریف: دادگان درخت زایشی زبان فارسی
Sharif Treebank: Generative Treebank of Persian
- دانشگاه صنعتی شریف-انجمن زبان شناسی ایران, تهران, 2014-11-19 - 2014-11-20
ملی معتبر 17. جمشیدلو پریامحرم اسلامیبحرانی محمد
برچسب‌گذاری خودکار مشخصه‌های نوایی در جملات فارسی با استفاده از مدل نحوی
Automatic labeling of prosodic features in Persian sentences using syntactic model
- دانشگاه صنعتی شریف-انجمن زبان شناسی ایران, تهران, 2014-11-19 - 2014-11-20
ملی معتبر 16. سلطان زاده فاطمهبحرانی محمدمحرم اسلامی
استخراج خودکار پیکرة نحوی زایشی با استفاده از پیکرة مبتنی بر دستور وابستگی
Automatic Extraction of Generative Syntactic Corpus Using Dependency Grammar Corpus
--- پژوهشگاه علوم انسانی و علوم فرهنگی, تهران, 2014-02-27 - 2014-02-27
بین‌المللی 15. محرم اسلامیمحمد قاسمی خزینه جدید
بررسی معانی پراندیشه در شاهنامة فردوسی
Semantic analysis of the word "porandisheh" in Shahnameh of Ferdowsi
همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/13 - 1392/06/15
بین‌المللی 14. علیزاده لمجیری صدیقهمحرم اسلامی
تحول تاریخی کلمات پیچیده به کلمات ساده در زبان فارسی
Historical development of complex words into simple words in Persian
International Conference on Iranian Linguistics دانشگاه بامبرگ, Germany, 2013-08-24 - 2013-08-26
بین‌المللی 13. جمشیدلو پریاکشتیاری نیلوفرمحرم اسلامیبحرانی محمد
بازنمایی صوت‌شناختی عناصر آهنگ در گفتار احساسی زبان فارسی
Acoustic Representation of Intonational Elements in Persian Emotional Speech
International Conference on Iranian Linguistics دانشگاه بامبرگ, Germany, 2013-08-24 - 2013-08-26
بین‌المللی 12. جمشیدلو پریاکشتیاری نیلوفرمحرم اسلامیبحرانی محمد
بازنمایی صوتشناختی عناصر آهنگ در گفتار احساسی زبان فارسی
Acoustic Representation of Intonational Elements in Persian Emotional Speech
International Conference on Iranian Linguistics دانشگاه بامبرگ, Germany, 2013-08-24 - 2013-08-26
ملی معتبر 11. وحید مواجیمحرم اسلامی
تشخیص خودکار وزن عروضی اشعار کلاسیک فارسی
Automatic recognition of prosodic meters in Persian classical verse
-- دانشگاه آزاد شیراز, شیراز, 2013-05-15 - 2013-05-16
ملی معتبر 10. وحید مواجیمحرم اسلامی
بررسی آماری تحول زایایی وندهای اشتقاقی در نظم فارسی
Statistical study of historical development in productivity of derivative morphemes in Persian verse
کنفرانس زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 1391/11/24 - 1391/11/25
بین‌المللی 9. وحید مواجیمحرم اسلامی
تبدیل متن فارسی به زنجیرة واجی با استفاده از تحلیل‌گر صرفی
Persian Text to phoneme (TTP) conversion using morphological parser
کنفرانس بین المللی پردازش خط و زبان فارسی دانشگاه سمنان, سمنان, 1391/06/15 - 1391/06/16
بین‌المللی 8. صدیقه علیزاده لمجیریمحرم اسلامی
-
Historische entwicklung von freien morphemen zu derivativen affixen im persischen ( historical development of free morphemes to derivative affixes in persian)
International Conference on Historical Lexicography and Lexicology آلمان, Germany, 2012-07-25 - 2012-07-28
ملی معتبر 7. افشین رحیمیبهرام وزیرنژادمحرم اسلامی
توزیع رسایی در خوشة دوهمخوانی مرز هجا در زبان فارسی
Sonority distribution in two consonant clusters at syllable boundaries in Persian
هم اندیشی زبان شناسی رایانشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (انجمن زبان), تهران, 1391/04/21 - 1391/04/21
بین‌المللی 6. دامادی میرسعیدظهیر اعظمی بهراممحرم اسلامی
تولید نوای گفتار در سیستم TTS زبان آذری
Prosody generation in TTS system for Azeri
International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics مونترال, Canada, 2010-07-06 - 2010-07-09
ملی معتبر 5. محرم اسلامی
نظامی برای برچسب دهی نوای گفتار فارسی
A system for prosodic labeling of Persian speech
Symposium on computational Processing of Iranian Languages (CPIL) دانشگاه کردستان, سنندج, 2008-05-07 - 2008-05-07
ملی معتبر 4. محرم اسلامی
نظام نوشتاری زبان فارسی و چالش های روز
Persian Orthography and modern challenges
European Conference of Iranian Studies موسسه مطالعات ایرانی آکادمی علوم اتریش, Austria, 2007-09-18 - 2007-09-22
بین‌المللی 3. محرم اسلامیفرهاد آب روشنفرهاد آب روشن
واژه سازی آگاهانه و توانش زبانی
Conscious word formation and linguistic competence
International Conference on Iranian Linguistics موسسه مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ, Germany, 2007-08-17 - 2007-08-19
ملی معتبر 2. محرم اسلامیمسعود شریفی آتشگاهصدیقه علیزاده لمجیریطاهره زندی
واژ گان زایای زبان فارسی
-
کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی, تهران, 1383/09/10 - 1383/09/11
ملی معتبر 1. محرم اسلامیمسعود شریفی آتشگاهزهرا احمدی نیاعلی بهرامی رادطاهره زندی
تبدیل رایانه ای متن به گفتار فارسی
-
کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی, تهران, 1383/09/10 - 1383/09/11