خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29656   بروزرسانی: 12-09-1398

Moharram Eslami
محرم اسلامی
دانشیار

پست الکترونيکی
meslami@znu.ac.ir      m_islami@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/eslami-moharram

تلفن
   0098-(0)21-661   +98 (0) 24 3305 4157

آدرس 
زنجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان- دانشکدة علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات

 

 

4 . سوابق آموزشي:

تدريس درس‌هاي زبان‌شناسي عمومی، آواشناسی عمومی، آواشناسی آکوستیک، واج‌شناسی، ساختواژه، زبان انگليسي، دستور زبان فارسي، تاريخ زبان فارسي و تحقيق در زبان فارسي، دستور تاریخی زبان فارسی در دانشگاه‌های زنجان، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه بن آلمان و دانشگاه آزاد برلین به مدت سی و شش (38) نيمسال تحصيلي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکتری .

 

 

 

                                                     

5 . سوابق پژوهشي:

الف)طرح و پژوهش

الف) همكاري با پژوهشكدة پردازش هوشمند علائم به مدت حدود چهارده (14) سال و مشاركت در اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مختلف در آن پژوهشكده از جمله “دادگان گفتاري زبان فارسي (فارسدات)” كه برندة سومين جايزة جشنوارة خوارزمي شد.

ب) مجري  طرح “بازسازي رايانه‌اي گفتار فارسي (تبديل خودكار نوشتار به گفتار)” در دانشگاه تهران.

ج) مجري  طرح تكميل  “بازسازي رايانه‌اي گفتار فارسي(تبديل خودكار نوشتار به گفتار)” در پژوهشكدة پردازش هوشمند علائم.

د) مشاركت در طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه‌هاي تهية دادگان(database)هاي زباني و … در دانشگاه تهران.

ه) پژوهشگر مدعو از آوريل 2005 در دانشگاه فني درزدن آلمان، مؤسسة آكوستيك و پردازش زبان. در مدت دو سال حضور در مؤسسة مذكور در زمينة نحوة توليد خودكار نواي گفتار (prosody) در برنامة تبديل  نوشتار به گفتار (TTS)  فارسي با نام اختصاري "گويا" مشغول مطالعه بودم. به اين منظور مباني نظري ارائه و توسعة "نواخت‌ها و فاصله‌نماهاي فارسي" (Persian Tones and Break Indices=PToBI) فراهم شده است.

و) راهنمایی طرح تحقیقاتی "تجزیه‌گر صرفی برای زبان فارسی" که با عنوان Pars Morph در اختیار عموم قرار گرفته است که اجرای آن را  با همکاری آقای مهندس وحید مواجی و دکتر بهرام وزیرنژاد اجرا کردیم.

 

ب) مقالات:

 1."دادگان گفتاري زبان فارسي(فارسدات):تقطيع وبرچسب‌دهي آوايي و واجي".1374. به صورت مشترك در سومين كنفرانس زبان‏شناسي، دانشگاه علامه طباطبايي،تهران،ايران.

2."شناخت مرزهاي نحوي جملات زبان فارسي با استفاده از شبكه‏‏ي عصبي تركيبي".1376. به صورت مشترك در سومين كنفرانس بين‏المللي سالانه‏ي انجمن كامپيوتر ايران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ايران.

3."جايگاه تكية زيروبمي و نقش آن در پردازش گفتار".1378. به صورت مشترك در پنجمين كنفرانس بين‏المللي سالانه‏ي انجمن كامپيوترايران، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران،ايران.

4."ارائة يك انگارة شناختي از واژگان گويشور فارسي".1379. اولين كنفرانس بين‏المللي علوم شناختي در ايران1-3 اسفند1379، تهران،ايران.

5."نظام آهنگ زبان فارسي".1379. پنجمين كنفرانس زبان‏شناسي، 21-23 اسفند، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران.

6.  "يك انگارة شناختي از واژگان گويشور فارسي". 1380. فصلنامة علمی-پژوهشی تازه‌هاي علوم شناختي، سال سوم، شمارة اول و دوم، بهار و تابستان 1380.  

7 . “ساخت ماضي نقلي در زبان فارسي: بررسي مجدد”.1381 .نخستين همايش ملي ايران‌شناسي، بنياد ايران‌شناسي، تهران، ايران.

8 . " نظام آهنگ زبان فارسي".1381. مجلة زبان‏شناسي، سال هفدهم، شمارة 34، مركز نشر دانشگاهي ، تهران،ايران.

9. “دشواري‌هاي پردازش  رايانه‌اي خط فارسي1381 ”. نشر دانش، سال نوزدهم، شمارة سوم، پاييز 1381، مركز نشر دانشگاهي ، تهران، ايران.

10. “ساخت اشتقاقي واژه و بازسازي گفتار”. 1381. پژوهشكدة پردازش هوشمند علائم، تهران،ايران.

11. " نحو و واج‏شناسي : يك سطح مشترك ".1380. پژوهش‌هاي زبان‌شناسي ايراني1، ويژة جشن‏نامة دكتر علي اشرف صادقي، هرمس ،تهران

12. “واژه‌گزيني و واج‌آرايي”. 1382. به صورت مشترك در  دومين هم‌انديشي واژه‌گزيني و اصطلاح‌شناسي، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران، ايران.

13. ”برنامة اولية واحدساز نحوي (طرح بازسازي گفتار)“.1382. پژوهشكدة پردازش هوشمند علائم، تهران،ايران.

14. ”ابهام‌زدايي از هم‌نويسه‌ها در بازسازي گفتار فارسي“.1382. پژوهشكدة پردازش هوشمند علائم، تهران،ايران.

15. ”اختصارها در برنامة بازسازي گفتار فارسي“.1382. پژوهشكدة پردازش هوشمند علائم، تهران،ايران.

16. ”بازسازي تركيب‌هاي عددي دربرنامة بازسازي گفتار فارسي“.1382. پژوهشكدة پردازش هوشمند علائم، تهران،ايران.

17. ”تبديل رايانه‌اي متن به گفتار فارسي (گويا)“ .1383. اولين كارگاه پژوهشي زبان فارسي و رايانه دانشگاه تهران، ايران.

18. اسلامي، محرم. 1383. “ساخت ماضي نقلي در زبان فارسي:بررسي مجدد”  پژوهش‌هاي زبان‌شناسي ايراني2، ويژة جشن‏نامة دكتر یدالله ثمره، انتشارات دانشگاه بوعلی همدان، ایران .

19. اسلامی، محرم، مسعود شریفی آتشگاه ، صدیقه علیزاده لمجیری و طاهره زندی.1383. واژگان زاياي زبان فارسي، مجموعه مقالات اولين كارگاه پژوهشي زبان فارسي و رايانه، دانشگاه تهران، ايران

20. اسلامي، محرم.1384. ”آوا و آواشناسي“، دانش‌نامة زبان و ادب فارسي، ج1، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران، ايران.

 

   21. Eslami,M. 2005. Syntactic analysis and prosodic formalization in Gooya, a TTS system for Persian. In R. Vich (Ed.) Electronic Speech Signal Processing, Proceedings of the 16th Conference of Electronic Speech Signal Processing joined with the 15th Czech-German Workshop "Speech Processing". Prague 26-28.09.2005. Studientext zur Sprachkommunikation, Bd 36, 61-67. TUpress.

   22. Eslami,M. 2006. PToBI: A phonological system in transcribing the intonation of Persian. In R. Hoffmann (Ed.) Elektroniche Sprachsignalverarbeiung. Proceedings of the 17th Conference of Electronic Speech Signal Processing (ESSV2006), Freiberg 28-24 August 2006. Studientext zur Sprachkommunikation, Bd 42, 45-53, TUpress.

   23. Eslami, M. 2007. Conscious word-formation and linguistic competence, Second International Conference on Iranian Linguistics, August 17-19 2007, University of Hamburg, Germany. http://www.linguistik.uni-kiel.de/icil2/index.htm  

   24. Eslami, M. 2007. Persian orthography and modern challenges, ECIS6 (6th European Conference of Iranian Studies), Vienna September 18 - 22, 2007. http://www.oeaw.ac.at/iran/ecis6.htm

25. اسلامي، محرم.1386. ” تكيه“ دانش‌نامة زبان و ادب فارسي، ج2، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران، ايران

26. اسلامي، محرم. 1386. خط فارسی و رسانه‌های گروهی، دوفصل‌نامة علمی-پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها، سال دوم، شمارة 2، پیاپی 8، تهران، ایران.

27. اسلامي، محرم. "نظامی برای برچسب دهی نوای گفتار فارسی", 1387, اولین همايش کاربرد فناوريهای نوين در ساخت زبان فارسی و زبان‌شناسی ايرانی, دانشگاه کردستان.

28. اسلامي، محرم. 1387. "واج‌آرايي و واژه‌گزيني" دوفصل‌نامة علمی-پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها، سال سوم، شمارة 1، پیاپی 9، تهران، ایران.

29. اسلامي، محرم. 1388. " تکیه در زبان فارسی " اولین همایش ملی زبان شناسی"، اسفند 1388، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

30. اسلامي، محرم و صدیقه علیزاده. 1388. "ساختار تصریفی کلمه در زبان فارسی"، زبان و ادب فارسی، نشریۀ علمی-پژوهشی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 52 ، پاییز و زمستان 88، شمارة مسلسل211 .

31. اسلامي، محرم. 1388. " تکیه در زبان فارسی" دوفصل‌نامة علمی-پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها، سال چهارم، شمارة 1، پیاپی 11، تهران، ایران.

32. اسلامي، محرم و همکاران. 1388. " مراحل و نحوة تهیة دادگان‌های گفتاری در سامانه‌های تبدیل متن به گفتار " دوفصل‌نامة علمی-پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها، تهران، ایران.

    33. Damadi Mir Saeed, Bahram ZahirAzami, Moharram Eslami. 2010. “Prosody generation in TTS system for Azeri”, ASM 2010, Montreal, Canada.

34. اسلامي، محرم و همکاران. 1389. " واژگان زایای زبان فارسی" زبان فارسی و رایانه، ج1، به کوشش دکتر حسین صامتی و دکتر محمود بی‌جن‌خان، سمت.

35. اسلامي، محرم و همکاران. 1389. " تبدیل رایانه‎ای متن به گفتار فارسی " زبان فارسی و رایانه، ج2، به کوشش دکتر حسین صامتی و دکتر محمود بی‌جن‌خان، سمت.

36. اسلامي، محرم و دکتر محمود بی‌جن‌خان. 1389. "دادگان گفتاری زبان فارسی (فارسدات)" زبان فارسی و رایانه، ج1، به کوشش دکتر حسین صامتی و دکتر محمود بی‌جن‌خان، سمت.

37. اسلامي، محرم. 1390. " توصيف ساختمان گروه اسمي در زبان فارسي" پژوهش‌هاي زبان‌شناسي ايراني3، ويژة جشن‏نامة استاد ابوالحسن نجفی، نشر نیلوفر، تهران، ایران.

38. اسلامي، محرم، سمانه ابهری و صفورا فدایی‌زاده. 1390. "واژه‌گزيني و دانش زباني"، مجلة علمی-پژوهشی نامة فرهنگستان ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ سوم، پیاپی 47، پاییز 1390، تهران، ایران.

39. اسلامي، محرم و صدیقه علیزاده. 1390. تحول تاریخی وندهای اشتقاقی در زبان فارسی، بیستمین کنفرانس بین‌المللی زبان‌شناسی تاریخی، 25 الی 30 جولای 2011، ازاکا، ژاپنhttp://www.ichl2011.com .

     40. Eslami, M. and Moslem Ahmadvand. 2011. A biolinguistic approach to clausal gerunds and TP-defective gerunds in second language syntax, 4th International Conference of Cognitive Science (ICCS 2011), Procedia - Social and Behavioral Sciences 32 (2012) 246 – 251, © 2011 Published by Elsevier Ltd.

41. وحید مواجی, محرم اسلامی, بهرام وزیرنژاد. 1390.  "پارس مورف: تحلیلگر صرفی زبان فارسی" دوفصل‌نامة علمی-پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها، شمارة 1، پیاپی 15، تهران، ایران.

42. افشین رحیمی بهرام وزیرنژاد و محرم اسلامی. 1390. توزیع رسایی در خوشه‌های دوهمخوانی مرز هجا در زبان فارسی، مجموعه مقالات دومین هم‌اندیشی زبان‌شناسی رایانشی، به کوشش دکتر پروانه خسروی‌زاده، انجمن زبان‌شناسی ایران، تهران.

43. اسلامي، محرم و صدیقه علیزاده لمجیری. 1391. تحول تاریخی تکواژهای آزاد به وندهای اشتقاقی در زبان فارسی، ششمین کنفرانس بین‌المللی واژگان‌نگاری تاریخی و واژگان‌شناسی، 25 الی 28 جولای 2012، ینا، آلمان.

http://www.saw-leipzig.de/news/ichll?set_language=en

44. وحید مواجی، محرم اسلامی. 1391.  تبدیل متن فارسی به زنجیرة واجی با استفاده از تحلیل‌گر فارسی، نخستین کنفرانس بین‌المللی پردازش خط و زبان فارسی، 16-15 شهریور 1391دانشگاه سمنان.

http://icplp2012.semnan.ac.ir/indexF.php

45. وحید مواجی، محرم اسلامی. 1391. مقایسة ساخت آوایی گونة رسمی و محاوره‌ای زبان فارسی، فصلنامة پازند، سال هشتم، شماره 30، پاييز 1391.

46. وحید مواجی، محرم اسلامی. 1391. بررسی آماری تحول زایایی وندهای اشتقاقی در نظم فارسی، هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران، 24 و 25 بهمن 1391، دانشگاه علامة طباطبایی، تهران، ایران.

47. وحید مواجی، محرم اسلامی. 1392. تشخیص خودکار وزن عروضی اشعار کلاسیک فارسی، دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان‌شناسی، 25 و 26 اردیبهشت 1392، شیراز، ایران.

                                                                                                         http://www.linguisticsconference.ir/fa/

48. نرگس جعفری، فرهاد ترابی‌نژاد، محرم اسلامی و همکاران. 1391. مقایسة ساختار سازه‎ای سه واکة کناری زبان فارسی در کودکان کاشت‌حلزون‎شده و کودکان دارای شنوایی طبیعی 5 تا 10 سالة شهر تهران، پژوهش در علوم توانبخشی، سال 8، شمارة 6، بهمن و اسفند 1391.

49. Alizadeh, Sedigheh and Moharram Eslami. 2013. Historical development of complex words into simple words in Persian, Fifth International Conference on Iranian Linguistics (ICIL5), 24th – 26th August 2013, Department of General Linguistics, University of Bamberg, Bamberg, Germany.

 50. Jamshidlou, Paria, Niloofar Keshtiari, Moharram Esalmi and Mohammad Bahrani.2013. Acoustic Representation of Intonational Elements in Persian Emotional Speech, Fifth International Conference on Iranian Linguistics (ICIL5), 24th – 26th August 2013, Department of General Linguistics, University of Bamberg, Bamberg, Germany.

51. قاسمی، محمد و محرم اسلامی.1392. بررسی معانی پراندیشه در شاهنامة فردوسی، هشتمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران، 13-15 شهریور 1392، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

52. مریم شکوری بیرون، جمیله اخیانی و محرم اسلامی. 1392. سبک‌شناسی ویژگی‌های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر. پژوهش‎های زبان‌شناسی تطبیقی، دوره 3، شماره 6، زمستان 1392 ، دانشگاه بوعلی سینای همدان.

53. سلطان‌زاده فاطمه، محمد بحرانی، محرم اسلامی.1392. استخراج خودکار پیکرة نحوي زایشی با استفاده از پیکرة مبتنی بر دستور وابستگی، مجموعه‌مقالات دومین همایش ملی نحو و رده‌شناسی، 8 اسفند 1392، انجمن زبان‌شناسی ایران، تهران، ایران.

54. Keshtiari, Niloofar, Michael Kuhlmann, Moharram Eslami & Gisela Klann-Delius. 2014. Recognizing emotional speech in Persian: Avalidated database of Persian emotional speech (Persian ESD), Behav Res, DOI 10.3758/s13428-014-0467-x, Psychonomic Society, Inc. 2014.

55. رحیمی، افشین، بهرام وزیرنژاد، محرم اسلامی. 1393. اصل توالی رسایی در زبان فارسی، دوفصل‌نامة علمی-پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها، شمارة 1، پیاپی 21، تهران، ایران.

56. رحیمی افشین، بهرام وزیرنژاد، محرم اسلامی. 1393.آنالیز پی: توزیع و خنثی شدن سرنخهاي صوتی-شناختی در واژگان زبان فارسی معیار، فصلنامة تازه‌هاي علوم شناختي، سال 16، شمارة 2، تابستان 1393.

57. جمشیدلو پریا، محرم اسلامی، محمد بحرانی .1393. برچسب‌گذاری خودکار مشخصه‌های نوایی در جملات فارسی با استفاده از مدل نحوی، مجموعه‌مقالات سومین همایش ملی زبا‌شناسی رایانشی، 28-29 آبان 1393، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

58. سلطان‌زاده فاطمه، محمد بحرانی، محرم اسلامی .1393. دادگان درخت نحوی شریف: دادگان درخت نحوی ساخت سازه‎ای زبان فارسی، مجموعه‌مقالات سومین همایش ملی زبا‌شناسی رایانشی، 28-29 آبان 1393، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

59. حسین‌نژاد شادی، انسیه همتان، محرم اسلامی .1393. تحلیل ساختمان درونی کلمات مرکب ترکیبی و غیرترکیبی در زبان فارسی، مجموعه‌مقالات سومین همایش ملی زبا‌شناسی رایانشی، 28-29 آبان 1393، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

60. اسلامي محرم ، افشين رحيمي، سودابه اسلامي .1394. نظام آوايي زبان فارسي در آينة آمار، مجلة زبان و زبان‌شناسی، مجلة انجمن زبان‌شناسی ایران، پیاپی شمارة 18، صص89-65.

61. Khosravizadeh Parvaneh, Zahra Kowsarifard, Moharram Eslami. 2015. PREPOSITION SEMANTIC ANALYSIS VIA PERSIAN TEXT CORPUS, Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 6. No. 2. Iss.1, May, 2015.

62. کوثری‌فرد زهرا ، پروانه خسروی‌زاده، محرم اسلامی .1394. حوزه‎های معنایی حروف اضافه، مجموعه مقالات اولین همایش ملی زبان‌شناسی رایانشی، به کوشش آزاده میرزایی، صص 31-21.

63. رحيمي افشين و محرم اسلامي و بهرام وزیرنژاد .1394. توزیع رسایی در خوشة دوهمخوانی مرز هجا در زبان فارسی، فصلنامة علمی-پژوهشی زبان‌پژوهی، شمارة 17، ص 27-7، تهران، ایران.

64. سلطانزاده فاطمه، محمد بحرانی، محرم اسلامی .1394. ارائۀ راهکاری قاعده‌مند جهت تبدیل خودکار درخت تجزیۀ نحوی وابستگی به درخت تجزیۀ نحوی ساخت‌سازه‌ای برای زبان فارسی، فصلنامة علمی-پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها، شمارة 26، ص 115-95، تهران. 65. اسلامی، محرم .1394. خط فارسی و ضرورت‌های امروز، جشن‌نامة دکتر کورش صفوی، به اهتمام دکتر مهرداد نغزگوی کهن و دکتر محمد راسخ‌مهند، ص 64-49، انتشارات سیاهرود، تهران.

66. شکوفگی، حامد و محرم اسلامی. 1394. تحول تاریخی واحد نحوی به واژة نو در زبان فارسی، دوفصلنامة تخصصی مطالعات آموزش زبان فارسی، شمارة 1، ص 99-82، قم، ایران.

67. عشقی مرضیه و محرم اسلامی. 1395. تفاوت‌‌های جنسیتی در بازنمایی آوایی نواخت‌های مرزنما در گفتار خبری و پرسشی در زبان فارسی، مجلة انجمن آکوستیک آمریکا،  شمارة 139، آمریکا.

68. شجاعی راضیه، محرم اسلامی و محمود بی‌جن‌خان. 1395. تکیۀ واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی، مجلة زبان و زبان‌شناسی،  انجمن زبان‌شناسی ایران، تهران.

69. اسلامی محرم. 1396. شواهد زبانی در تمایز واژه‌بست‌ها از وندهای تصریفی در زبان فارسی، جشن‌نامة دکتر محمد دبیرمقدم، به کوشش دکتر محمدرضا رضوی و دکتر مرضیه صناعتی،ص118-107، انتشارات کتاب بهار، تهران، ایران.

70. بهمنیان نسیمه و محرم اسلامی. 1396. پیشنهاد چهارچوبی برای تهیة فرهنگ‌های زبان‌آموز فارسی، نامة فرهنگستان (ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی ـ شمارۀ ۱۲)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران.

71. حسنوند مرضیه، محرم اسلامی و دیگران. 1397. شاخص‌های صوت‌شناختی در گفتار بیماران آواپریش فارسی‌زبان، Function and Disability Journal، شمارة 1، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

72. اسلامی محرم. 1397. ساختمان صرفی فعل فارسی در زمان‌های کامل، پژوهش‌های زبان‌شناسی، شمارة 11، دوفصلنامة علمی-پژوهشی دانشگاه اصفهان، ایران.

73. حسنوند مرضیه، محرم اسلامی و دیگران. 1397. مقایسة دیرش در گفتار دانش‌آموزان ابتدایی کاشت حلزون و دانش‌آموران عادی در تکلیف‌های تقلید و خواندن، Function and Disability Journal، شمارة 3، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

74. بهمنیان نسیمه و محرم اسلامی. 2018. پیش‌قله: شاهدی از زبان فارسی،  مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین‌المللی جنبه‌های نواختی زبان‌ها، 18-20 ژوئن 2018، برلین، آلمان.

http://public.beuth-hochschule.de/~mixdorff/tal2018/

 

75. حسنوند مرضیه، محرم اسلامی و دیگران. 1399. بررسی بیان آهنگ گفتار کودکان کاشت حلزون در قالب تکلیف خواندن و تقلید، طب توان‌بخشی، دورة 9 شمارة 1، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.

76. اسلامی محرم و بهمنیان نسیمه. 1399. آهنگ ساخت‎های ندایی در زبان فارسی، زبان و زبان‌شناسی، مجلة انجمن زبان‌شناسی ایران (پذیرفته‌شده)، تهران، ایران.

77. اخیانی، جمیله، حسن امیریِ مهر و محرم اسلامی. 1399. «تداخل زبانی ناخودآگاه» پدیده‌ای ناشناخته­ در شعر خاقانی، پذیرفته‌شده در نامة فرهنگستان (پذیرفته‌شده)، تهران، ایران.

 

 

ج) كتاب:

1.  واج‌شناسي: تحليل نظام آهنگ زبان فارسي، 1384. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني(سمت).

2. واج‌شناسي: تحليل نظام آهنگ زبان فارسي، 1389. (چاپ مجدد با اضافات) سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني (سمت).

3. واج‌شناسي: تحليل نظام آهنگ زبان فارسي، 1390. (چاپ مجدد) سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني (سمت).

4. گلستان جاویدان.1390. (با همکاری دکتر جمیله اخیانی)، نشر قاصد، تهران.

 

 

 

 

د) ترجمه:

  ترجمه بيش از ده مقاله علمي در حوزة زبان، زبانشناسي و آموزش بزرگ‌سالان كه در نشريات مختلف از جمله در مجله داخلي سازمان ميراث فرهنگي و در مجلة داخلي سازمان نهضت سوادآموزي و … چاپ شده است.

 

ه) نقد و معرفي كتاب:

 نقد و معرفي كتاب  نواي كفتار فارسي دكتر تقي وحيديان‌كاميار(1381) . مجلة زبان‏شناسي، سال هفدهم، شمارة 34، مركز نشر دانشگاهي ، تهران،ايران.

 

و) سخنراني علمي:

1- “زبان‌شناسي و پردازش زبان”1381 . همايش زبان و زبان‌شناسي،دانشگاه آزاد اسلامي همدان، همدان، ايران.

2. Persian Text to Speech Synthesis system. 2006. Institute of Acoustics and Speech Communication, Technical University of Dresden, Germany.

3. Die Statistik spricht in der Sprache mit, 2007, Institute of Acoustics and Speech Communication, Technical University of Dresden, Germany.

4. Aspects of intonation and stress (in Persian). 2011. Summer School, Iranian Linguistics, August, 15th, - September 2nd, 2011, Department of Iranian Studies, Hamburg University, Germany.

http://www.aai.uni-hamburg.de/iranschool/Programme.html

ز) عضویت در مجامع علمی

عضو انجمن زبان‌شناسی ایران

 

ح) آشنایی با زبان‌ها

1. ترکی: زبان مادری

2. فارسی: مانند زبان مادری

3. انگلیسی: خوب

4. آلمانی: متوسط

5. عربی: متوسط