خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29863   بروزرسانی: 12-09-1398

Moharram Eslami

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. تحقیق در زبان فارسی2. دستور تاریخی تطبیقی زبان فارسی3. انگلیسی4. ساختواژه5. واج‌شناسی6. آوشناسی آزمایشگاهی7. آوشناسی8. زبان فارسی9. تاریخ زبان فارسی10. دستور فارسی11. زبان‌شناسی همگانی