خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22460   بروزرسانی: 12-07-1393

Majid Hamzavi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  Falaye B.JM.Ikhdair sameerمجید حمزوی
Shifted Tietz–Wei oscillator for simulating the atomic interaction in diatomic molecules
نوسانگر جابجا شده تی اتز-وی برای شبیه سازی برهمکنش اتمی در مولکول های دو اتمی
Journal of Theoretical and Applied Physics - فیزیک کاربردی و تئوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات Issue 9 (2015-09-01PP. 151-158 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  تکمه داشی هادیرجبی علی اکبرمجید حمزوی
Dirac Equation with Mixed Scalar–Vector– Pseudoscalar Linear Potential under Relativistic Symmetries
Dirac Equation with Mixed Scalar–Vector– Pseudoscalar Linear Potential under Relativistic Symmetries
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES Issue 70 (2015-09-01PP. 713-720 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  Falaye B.JOyewumi K.Jf. sadikogluمجید حمزویs.m Ikhdair
Analysis of quantum-mechanical states of the ring-shaped Mie-type diatomic molecular model via the Fisher's information
Analysis of quantum-mechanical states of the ring-shaped Mie-type diatomic molecular model via the Fisher's information
JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY Issue 14 (2015-08-12PP. 1550036-1-1550056-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  زهرا شریفیفاطمه تاجیکمجید حمزویs.m Ikhdair
Dirac Bound States of the Killingbeck Potential Under External Magnetic Fields
Dirac Bound States of the Killingbeck Potential Under External Magnetic Fields
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES Issue 70 (2015-07-01PP. 499-505 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  تکمه داشی هادیرجبی علی اکبرمجید حمزوی
Tensor coupling and relativistic spin and pseudospin symmetries of the Po¨schl–Teller-like potential
جفت شدگی تانسوری و تقارن های اسپینی و شبه اسپینی پتانسیل شبه پوش-تلر
Journal of Theoretical and Applied Physics - فیزیک کاربردی و تئوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات Issue 9 (2015-06-01PP. 15-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  Falaye B.Js.m Ikhdairمجید حمزوی
Spectroscopic study of some diatomic molecules via the proper quantization rule
Spectroscopic study of some diatomic molecules via the proper quantization rule
JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY Issue 53 (2015-03-28PP. 1325-1350 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  M.Ikhdair sameerJ. Falaye Babatundeمجید حمزوی
Nonrelativistic molecular models under external magnetic and AB flux fields
Nonrelativistic molecular models under external magnetic and AB flux fields
ANNALS OF PHYSICS Issue 353 (2015-02-01PP. 282-298 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  Falaye B.Js.m Ikhdairمجید حمزوی
Energy States of Some Diatomaic Molecules: The Exact Quantisation Rule Approach
Energy States of Some Diatomaic Molecules: The Exact Quantisation Rule Approach
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES Issue 70 (2015-01-24PP. 85-90 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  Falaye B.J M. Ikhdaie sammerمجید حمزوی
Formula Method for Bound State Problems
Formula Method for Bound State Problems
FEW-BODY SYSTEMS Issue 56 (2015-01-15PP. 63-78 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  Falaye B.JOyewumi K.J M. Ikhdaie sammerمجید حمزوی
Eigensolution techniques, their applications and Fisherʼs information entropy of the Tietz–Wei diatomic molecular model
Eigensolution techniques, their applications and Fisherʼs information entropy of the Tietz–Wei diatomic molecular model
PHYSICA SCRIPTA Issue 89 (2014-11-01PP. 115204-1-115204-27 

7.  M.Ikhdair sameerمجید حمزوی
Approximate solutions to a spatially-dependent mass Dirac equation for modified Hylleraas plus Eckart potential with Yukawa potential as a tensor
Approximate solutions to a spatially-dependent mass Dirac equation for modified Hylleraas plus Eckart potential with Yukawa potential as a tensor
INDIAN JOURNAL OF PHYSICS Issue 88 (2014-07-01PP. 695-707 

6.  تکمه داشی هادیرجبی علی اکبرمجید حمزوی
Hulthén and Coulomb-Like Potentials as a Tensor Interaction within the Relativistic Symmetries of the Manning-Rosen Potential
Hulthén and Coulomb-Like Potentials as a Tensor Interaction within the Relativistic Symmetries of the Manning-Rosen Potential
Advances in High Energy Physics Issue 2014 (2014-03-20PP. 1-14 

5.  پاکدل فاطمهرجبی علی اکبرمجید حمزوی
Scattering and Bound State Solutions of the Yukawa Potential within the Dirac Equation
Scattering and Bound State Solutions of the Yukawa Potential within the Dirac Equation
Advances in High Energy Physics Issue 2014 (2014-03-17PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  مجید حمزوی M. Ikhdaie sammerJ. Falaye Babatunde
Dirac bound states of anharmonic oscillator in external fields
Dirac bound states of anharmonic oscillator in external fields
ANNALS OF PHYSICS Issue 341 (2014-02-15PP. 153-163 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  مجید حمزوی M. Ikhdaie sammer
Relativistic symmetries of fermions in the background of the inversely quadratic Yukawa potential with Yukawa potential as a tensor
Relativistic symmetries of fermions in the background of the inversely quadratic Yukawa potential with Yukawa potential as a tensor
CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS Issue 92 (2014-01-01PP. 51-58 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  M. Ikhdaie sammerمجید حمزویJ. Falaye Babatunde
Relativistic symmetries in Yukawa-type interactions with Coulomb-like tensor
Relativistic symmetries in Yukawa-type interactions with Coulomb-like tensor
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Issue 225 (2013-12-01PP. 775-786 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  مجید حمزوی M. Ikhdaie sammerرجبی علی اکبر
Spinless Particles Subject to Unequal Scalar-Vector Nuclear Woods– Saxon Potentials in Arbitrary Dimensions
Spinless Particles Subject to Unequal Scalar-Vector Nuclear Woods– Saxon Potentials in Arbitrary Dimensions
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES Issue 68 (2013-11-21PP. 759-765 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 3. فاطمه امره بزچلوییمجید حمزویمحسن بیگدلی
نیمه عمر واپاشی خوشه ای هسته های سنگین با پتانسیل یوکاوا و هولسن
Cluster decays half-life of heavy nuclei within Hulthen and Yukawa proximity potential
Annual Physics Conference of Iran انجمن فیزیک ایران - دانشگاه بین المللی قزوین, قزوین, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 2. شهره جانجانمجید حمزویمحسن بیگدلی
حل تحلیلی هامیلتونی بوهر با پتانسیل مثلثاتی پوش-تلر برای هسته های تغییرشکل یافته
Analytical Solution of the Bohr Hamiltonian with Trigonometric Poschl-Teller Potential for deformed nuclei
--- دانشگاه صنعتی قم , قم قلعه, 2017-12-28 - 2017-12-28
ملی معتبر 1. زهرا شریفیمحسن بیگدلیمجید حمزوی
محاسبه جرم باریونهای لاندا سی و بی با استفاده از روش فوق مرکزی
Mass calculation of lambda b and c using hypercentral approach
کنفرانس فیزیک ذرات و میدان ها دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1394/10/30 - 1394/11/01