خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22456   بروزرسانی: 12-07-1393

Majid Hamzavi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, فیزیک هسته ای , 1392-1388
عنوان رساله : تقارن های کروی هامیلتونی دیراک در مدل لایه ای هسته ای
استاد راهنما : پروفسور علی اکبر رجبی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, فیزیک , 1385-1383
عنوان پایان نامه : بررسی خواص الکترمغناطیسی کوارکهای نسبیتی برای محاسبه فرم فاکتورهای نوکلئونها
استاد راهنما : پروفسور علی اکبر رجبی

کارشناسی : دانشگاه مازندران, ایران, فیزیک , 1383-1379