خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22204   بروزرسانی: 12-07-1393

Majid Hamzavi
مجید حمزوی
مربی

پست الکترونيکی
m.hamzavi[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hamzavi-majid

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق -----، کدپستی 38791-45371