Home :: Academic Members :: News

view:29158   Last Update: 2024-3-10

Emarn Heshmati

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  صبا حبیبیمحمد یعقوب زاد ملکیعمران حشمتیخسرو خلیفه
Effects of representative point mutations on dynamic behavior of the DISC1–Ndel1 complex: a molecular dynamics study
اثرات جهش‌های نقطه‌ای خاص بر روی رفتار دینامیکی کمپلکس DISC1-Ndel1: مطالعه ای مبتنی بر دینامیک ملکولی
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS Issue (22) 41 (2023-11-25PP. 13228-13234 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  محمد یعقوب زاد ملکیصبا حبیبیخسرو خلیفهعمران حشمتی
Bioinformatics and Molecular Dynamics Studies on the Human DISC1 in Complex with the Ndel1
مطالعات بیوانفورماتیک و شبیه‌سازی دینامیک ملکولی بر روی پروتپین disc1 انسانی در کمپلکس با Ndel1
Journal of Computational Biophysics and Chemistry Issue (2) 22 (2023-01-05PP. 147-156 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  الهه کریمیعمران حشمتیخسرو خلیفه
Evolutionary adaptation of DHFR via expression of enzyme isoforms with various binding properties and dynamics behavior: a bioinformatics and computational study
سازگاری تکاملی آنزیم دی‌هیدروفولات ردوکتاز از طریق بیان ایزوفرم‌های آنزیمی با ویژگی‌های اتصالی و رفتار دینامیکی متفاوت: یک مطالعه بیوانفورماتیکی و محاسباتی
BIOLOGICAL CHEMISTRY Issue (7)403 (2022-12-15PP. 643-652 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  هانیه مقدسیصغری رضاییامیر حسین درونهعمران حشمتیخسرو خلیفه
A comparative analysis of dipeptides distribution in eukaryotes and prokaryotes by statistical mechanics
تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای توزیع دی‌پپتیدها در پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها با استفاده از روش‌های مکانیک آماری
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 555 (2020-10-01PP. 124567-1-124567-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  مریم ملک زادهعمران حشمتیفریده بدلخانی خمسهسید علی نجومی
Investigation of conformational structures of gemcitabine and its 2′,2′- difluoro 2′-deoxy derivatives: A computational study
بررسی ساختارهای کنفورماسیونی جمسیتابین و مشتقات 2′,2′-دی‌فلورو 2′دئوکسی: مطالعه محاسباتی
Computational and Theoretical Chemistry Issue ۱۱۷۷ (2020-01-15PP. ۱-۶ 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  هیمن محمدنژادیعلیرضا بیرام زادهمحمد شادمان خسرو خلیفهعمران حشمتی
Temperature dependent dynamics in highly homologous adenylate kinases
دینامیک وابسته به دما در آدنیلات کینازهای با شباهت بالا
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS Issue 37 (2019-04-08PP. 2110-2117 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  مهین قدیمیعمران حشمتیخسرو خلیفه
Distribution of dipeptides in different protein structural classes: an effort to find new similarities
توزیع دی‌پپتیدها در کلاس‌های مختلف ساختاری پروتئینی: تلاشی در جهت یافتن شباهت‌های جدید
EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS Issue 47 (2017-12-29PP. 31-38 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  مهین قدیمیخسرو خلیفهعمران حشمتی
Neighbor effect and local conformation in protein structures
اثر همسایگی و پیکربندی موضعی در پروتئین‌ها
AMINO ACIDS Issue 49 (2017-07-12PP. 1641-1646 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  الهه آستانیعمران حشمتیchun Jung Chenهادی پور ناصر
A theoretical study on the characteristics of the intermolecular interactions in the active site of human androsterone sulphotransferase: DFT calculations of NQR and NMR parameters and QTAIM analysis
بررسی نظری ویژگی های برهمکنش بین مولکولی در جایگاه فعال آندسترن سولفوتراسفراز انسانی: محاسبات DFT پارامترهای NQR و NMR و نحلیل QTIME
JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING Issue 68 (2016-06-08PP. 14-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  الهه آستانیعمران حشمتیchun Jung Chenهادی پور ناصرستاره شکارسرایی
A study of hydrogen bond effects on the oxygen, nitrogen, and hydrogen electric field gradient tensors in the active site of human dehydroepiand
بررسی اثرات پیوند هیدروژنی بر تانسورهای شیب میدان الکتریکی ناشی از اکسیژن، نیتروژن و هیدروژن موجود در جایگاه فعال دهیدرواپی اندسترون سولفو تراسفراز انسانی: مطالعه ای مبتنی بر نظریه تابعیت چگالی
CHEMICAL PHYSICS LETTERS Issue 653 (2016-04-02PP. 78-84 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  الهه آستانیعمران حشمتیchun Jung Chenهادی پور ناصرستاره شکارسرایی
Noncovalent intermolecular interactions between dehydroepiandrosterone and the active site of human dehydroepiandrosterone sulphotransferase: A density functionaltheory based treatment
بررسی برهمکنش های بین مولکولی در جایگاه فعال دی هیدرو اپی آندروسترون سولفوترانسفراز انسانی:
CHEMICAL PHYSICS LETTERS Issue 649 (2016-01-23PP. 123-129 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  عمران حشمتیمزدرانی حسینعبدالمالکی پرویزخوشامن کاظم
Radiosensitizing effects of gemcitabine on aerobic and chronically hypoxic HeLa and MRC5 cells in-vitro
اثرهای حساسیت پرتوی جمسیتابین بر
IRANIAN JOURNAL OF RADIATION RESEARCH Issue 10 (2012-06-01PP. 11-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  عمران حشمتیعبدالمالکی پرویزمزدرانی حسینثابت سروستانی امیر
Effects of halogen substitution on Watson–Crick base pairing: A possible mechanism for radiosensitivity
اثرهای استخلاف هالون بر جفت بازهای واتسون-کریکی: مکانیسمی احتمالی برای حساسیت پرتوی
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Issue 19 (2009-06-18PP. 5256-5260 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 13. خسرو خلیفهمحمدرضا قائمیعمران حشمتیبهنام آقاجان
یک رویکرد مبتنی بر نظریه گراف برای آنالیز تشابه داده ها DNA
A graph theory based approach for DNA sequence similarity analysis
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-08-23 - 2023-08-25
ملی معتبر 12. خسرو خلیفهمحمدرضا قائمیعمران حشمتیبهنام آقاجان
یک رویکرد مبتنی بر نظریۀ گراف برای آنالیز تشابه دنبالۀ DNA
A graph theory based approach for DNA sequence similarity analysis
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-08-23 - 2023-08-25
ملی معتبر 11. خسرو خلیفهمحمدرضا قائمیعمران حشمتیبهنام آقاجان
تحلیل آماری داده های ریز آرایه‌ای سرطان خون حاد ملوئیدی و ارتباط آن با بیماری سل
.
-- دانشگاه مازندران, بابلسر, 2023-02-08 - 2023-02-10
ملی معتبر 10. سمانه فضلیزهرا رستمینرگس بدریخسرو خلیفهعمران حشمتی
ترجیح دی‌پپتیدها برای پذیرش پیکربندی مارپیچی
Preference of dipeptides for adopting helix conformation
همایش بیوانفورماتیک ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1396/10/13 - 1396/10/15
بین‌المللی 9. عمران حشمتیامیر حسین فتحی نویدخسرو خلیفه
پارس2: بسته نرم‌افزاری R برای مشخصه‌بندی ساختار دوم پروتئین‌ها
PARA2: an R package for Protein Assignment Regarding Secondary Structure
international conference communication, Internet, and Information Technology The National Academy of Science of Armenia The Institute for Informatics and Automation Problems, Armenia, 2017-09-25 - 2017-09-25
ملی معتبر 8. سیده بهاره شکریخسرو خلیفهمرتضی واحدپورعمران حشمتی
تعیین کننده های اتمی برای القاء کانفرمر β در ساختار پروتئین
Atomic determinants for inducing β conformation in protein structure
Iranian Physical Chemistry Seminar دانشگاه اراک, اراک, 2017-08-20 - 2017-08-22
بین‌المللی 7. شبنم رضاییراحله شاهانخسرو خلیفهعمران حشمتی
اهمیت برهم کنش واندروالس در یکپارچگی ساختاری پروتئین های بزرگ
The importance of Van der Waals interaction on retaining the structural integrity of large-sized proteins
کنگره ملی و کنگره بین المللی زیست شناسی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1395/06/09 - 1395/06/11
بین‌المللی 6. مهین قدیمیعمران حشمتیخسرو خلیفه
آیا در فراوانی دی‌پپتیدها بر اساس ساختار پروتئین نظم خاصی وجود دارد؟
Is there any regularity in dipeptide frequency according to structural class of proteins?
کنگره بین المللی و کنگره ملی ژنتیک ایران انجمن ژنتیک ایران, تهران, 1395/03/01 - 1395/03/03
بین‌المللی 5. امیر حسین فتحی نویدعمران حشمتیخسرو خلیفه
توسعه یک نرم‌افزار برای مشخصه‌بندی پروتئین بر اساس عناصر ساختار دوم
Development a Software for Protein Assignment based on Secondary Structure
کنگره بین المللی و کنگره ملی ژنتیک ایران انجمن ژنتیک ایران, تهران, 1395/01/01 - 1395/01/03
ملی معتبر 4. عمران حشمتیالهه آستانی
روش های DFT-D با چه دقتی می توانند ساختار و انرزتیک پروتیین ها را پیشگویی کنند؟
How well can DFT-D methods predict protein geometries and energetics?
-- دانشگاه شیراز, شیراز, 2014-12-10 - 2014-12-11
ملی معتبر 3. الهه آستانیعمران حشمتیهادی پور ناصر
محاسبه ی اندرکنش های غیر کووالان در جایگاه فعال آنزیم هیدروکسی استرویید سولفوترانسفراز با استفاده از روشهای DFT
Calculations of non-covalent interactions in the active site of hydroxysteroid sulfotransferase enzyme using DFT method
-- دانشگاه شیراز, شیراز, 2014-12-10 - 2014-12-11
بین‌المللی 2. پریسا قنواتیانسمیرا دویرانوهب جعفریانخسرو خلیفهعمران حشمتی
بررسی نقش جهش A19D در ساختار و عملکرد پروتئین شیرین کننده برازئین
Investigation the role of A19D mutation on the structure and function of sweet- tasting Brazzein
International Conference of Biology دانشگاه خوارزمی, کرج, 2014-08-26 - 2014-08-29
بین‌المللی 1. سمیرا دویرانپریسا قنواتیانوهب جعفریانعمران حشمتیلیلا حسنی
بررسی افزایش بیان پروتئین مهندسی شده متالوتیونین در سویه های مختلف باکتری ها
Investigation of over expression of engineered metallothionein protein in different Bacterial strains
International Conference of Biology دانشگاه خوارزمی, کرج, 2014-08-26 - 2014-08-29

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir