خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4785   بروزرسانی: 29-10-1399

Hassan Nazari

Publications in Journals

داخلي-ISC3.  حسن نظری، اسفندیار ملکیان
بررسی محتوای اطلاعاتی اضافی مدلهای نوین ارزشگذاری
فصلنامۀ علمی-پژوهشی حسابداری مالی دوره 38 شماره 38 (1397) . 
داخلي-ISC2.  حسن نظری، غلامحسین اسدی
ارتباط تغییرات ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادی و سود حسابداری
فصلنامه علمی- پژوهشی چشم‌انداز مدیریت دوره 30 شماره 30 (1388) . 
داخلي-غير ISC1.  حسن نظری، غلامحسین اسدی
نرخ بازده داخلی تعدیل شده، جایگزین کارآمد نرخ بازده داخلی
فصلنامه‌ علمی-تخصصی-پژوهشی دانش و پژوهش حسابداری دوره 8 شماره 8 (1386) .