خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6450   بروزرسانی: 29-10-1399

Hassan Nazari

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین
3.  حسین عظیمیحسن نظریعلیرضا زمانینازنین زراعت دوست
The effect of CRM strategy on new product development and relational commitment with the mediation of learning from failure in knowledge-based companies
تاثیر استراتژی CRM بر توسعه محصول جدید و تعهد رابطه‌ای با میانجی‌گری یادگیری از شکست در شرکت‌های دانش بنیان
مهندسی سیستم و بهره وری Issue 2 (2023-09-21PP. 107-126 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  اسفندیار ملکیانحسن نظری
Information Content of Sophisticated Valuation Models
بررسی محتوای اطلاعاتی اضافی مدلهای نوین ارزشگذاری
حسابداری مالی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه شماره 38 (1397/06/30صفحات 1-21 

1.  غلامحسین اسدیحسن نظری
Relation of Market Value Added with Economic Value Added and Net Profit
ارتباط تغییرات ارزش افزودۀ بازار با ارزش افزودۀ اقتصادی و سود حسابداری
چشم انداز مدیریت دولتی - دانشگاه شهید بهشتی شماره 30 (1388/03/31صفحات 87-104 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 8. حسین اسدیفاطمه قاسم زاده گِوَریحسن نظری
بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تمایل به ترک خدمت با درنظر داشتن نقش میانجی قرارداد ‏روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر تهران
Investigating the effect of personality traits on the desire to leave the service, considering the mediating role of psychological contract and job satisfaction of employees (Study case: Tehran Social Security Organization)
--- دانشگاه تهران , تهران, 2024-02-20 - 2024-02-21
بین‌المللی 7. محمدباقر بیاتحسن نظریمصطفی مهدوی عارف
بررسی تاریخچه مکاتب مدیریت شرکتهای هلدینگ
Doctrines of Management of Holding Corporations
--- دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی, تهران, 2023-05-13 - 2023-05-13
بین‌المللی 6. مصطفی مهدوی عارفحسن نظریسیده مینا نظیری مهربانی
ده روش ارزش افزایی توسط شرکت مادر
10 Ways of Value Adding by Holding Corporations
--- دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی, تهران, 2023-05-13 - 2023-05-13
ملی معتبر 5. حمیدرضا جعفریحسن نظری
راهبرد موفق ارزش آفرینی در هلدینگ
Successfurl Value Creating Strategy in Holding Corporations
- موسسه آموزش عالی کار قزوین, قزوین, 2023-01-19 - 2023-01-19
ملی معتبر 4. مهری نجفیحسن نظری
تاثیر کرونا بر حسابرسی
Impact of Covid19 on Auditing
--- دانشگاه پیام نور, شیراز, 2022-07-21 - 2022-07-21
ملی معتبر 3. طاهر هاشمیحسن نظری
مزیت رقابتی در شرکتهای هلدینگ
Competitive Advantage in Holding Companies
= مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام, تهران, 2022-06-12 - 2022-06-12
بین‌المللی 2. حسن نظریامیرحسین اسدی
ارزش آفرینی و تخریب ارزش در شرکتهای مادر و هلدینگ
Value Creation and Destruction in Holding Companies
-- موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, ساری, 2022-03-10 - 2022-03-10
بین‌المللی 1. یاسر شانقلیحسن نظری
سازماندهی و ساختار هلدینگ
Organization and Structure of Holding Companies
-- موسسه آموزش عالی ادیب, ساری, 2022-02-01 - 2022-02-01