خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6210   بروزرسانی: 29-10-1399

Hassan Nazari
حسن نظری
استادیار

پست الکترونيکی
Nazari.Hassan@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hnazari

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4325

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت و حسابداری، صندوق پستی 45195-313