خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6783   بروزرسانی: 02-04-1403

Hassan Nazari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه مازندران, ایران, حسابداری , 1395-1390

کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی, ایران, حسابداری , 1384-1381

کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی, ایران, حسابداری , 1381-1377