خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24562   بروزرسانی: 26-02-1400

Seyyed Morteza Hoseini

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  سید مرتضی حسینیفرهنگ سرشکیمحمد عطایی
A quantitative model for evaluation and classification of blastings in open-pit mines
توسعه مدل کمی برای ارزیابی و طبقه بندی آتشباری در معادن روباز
journal of mining and environment شماره 9 (1396/10/23صفحات 127-141 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  فرهنگ سرشکیسید مرتضی حسینیمحمد عطایی
Blast fragmentation analysis using image processing
تحلیل خردشدگی ناشی از آتشباری با استفاده از آنالیز تصویری
International Journal of Mining and Geo-Engineering Issue 50 (2016-12-02PP. 211-218 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  سید مرتضی حسینیمهدی یاوریمحمدمهدی میرعابدی
Software Development to Select Equipment of Mining Operations in Open Pit Mines
توسعه نرم‌‌‌‌‌‌‌افزار برای انتخاب تجهیزات عملیات تولیدی در معدن‌کاری روباز
مهندسی معدن - انجمن مهندسی معدن ایران شماره 5 (1387/12/06صفحات 55-69 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 7. اکبر حیدریوحید نیک بینسید مرتضی حسینیفرهاد صمیمی نمین
انتخاب محل مناسب دامپ باطله با استفاده از روش AHP و TOPSIS؛ مطالعه موردی: شهرک صنعتی روی زنجان
Tailings dump site selection using AHP and TOPSIS methods; Case study: Zinc Zanjan industrial town
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-10-11 - 2023-10-11
ملی معتبر 6. اکبر حیدریوحید نیک بینسید مرتضی حسینیفرهاد صمیمی نمین
امکان سنجی قابلیت مدل تصمیم گیری PSI در انتخاب محل دامپ باطله؛ مطالعه موردی: شهرک صنعتی روی زنجان
Waste dump site selection using PSI decision method; Case study: Zinc Zanjan industrial town
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-10-11 - 2023-10-11
ملی معتبر 5. کیوان سعیدی فاقلوسید مرتضی حسینیحمید رحمانی
استفاده از باطله‌های سنگ‌های نما وتزیینی برای کاهش اثرات زیست‌محیطی
Using of dimension stone wastes to reduce environmental effects
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-10-11 - 2041-10-10
بین‌المللی 4. سالار محرمیسید مرتضی حسینی
بررسی تاثیر نمونه‌برداری در تعیین خردشدگی ناشی از انفجار با نرم افزار Split Desktop در معدن زرشوران
Investigating the impact of sampling in blasting rock fragmentation measurement with Split Desktop in Zarshouran mine
-- انجمن مهندسی معدن ایران, تهران, 2023-05-30 - 2023-06-01
بین‌المللی 3. اصغر پوری هیقسید مرتضی حسینیآرش رفاهی
بررسی و تحلیل درزه و شکستگی ناشی از آتشباری
Investigation and analysis of joints and fractures caused by blasting
-- انجمن مهندسی معدن ایران, تهران, 2021-02-21 - 2021-02-23
ملی معتبر 2. سید مرتضی حسینیفرهنگ سرشکیمحمد عطایی
ارزیابی و رده بندی آتشباری با استفاده از روش معیار جامع
Evaluation and classification of blasts with general criterion method
کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران دانشگاه یزد, بافق, 1395/06/31 - 1395/07/01
ملی معتبر 1. سید مرتضی حسینیفرهنگ سرشکیمحمد عطایی
ارایه الگوریتمی برای تشخیص قطعات سنگی در نرم افزار Matlab
An algorithm for detecting rock particles in Matlab software
== دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 2016-08-30 - 2016-08-31