خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24322   بروزرسانی: 26-02-1400

Seyyed Morteza Hoseini

مدیریت

مدير گروه مهندسي معدن دانشگاه زنجان از بهمن 1386 تا ارديبهشت 1389.

معاون آموزشي دانشکده مهندسي از ارديبهشت 1389 تا مهر 1390

معاون آموزشی دانشکده مهندسی از اسفند 1396