خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24139   بروزرسانی: 26-02-1400

Seyyed Morteza Hoseini

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مبانی استخراج مواد معدنی2. طراحی معادن روباز3. روشهای استخراج سطحی4. ترابری در معادن5. چالزنی و آتشباری