خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14920   بروزرسانی: 29-08-1402

Mahdi Cheraghi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  محمدرضا شفیعیبهروز محمدی یگانهحسین تبرته ای فراهانیمهدی چراغی
Explanation the effects of establishment and loading of industries on the economic Sustainability of rural areas (Case study: Mobarake County)
تبیین اثرات استقرار و بارگذاری صنایع بر پایداری اقتصادی مناطق روستائی (مطالعه موردی: شهرستان مبارکه)
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک شماره 55 (1403/03/03صفحات 1-26 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
43.  مهدی چراغیپویا شیخ چوپانیمحمدرضا نعمتی
Evaluating the effects of livelihood diversity on the social stability of rural areas, case study: Qaltouq area, Zanjan city
Evaluating the effects of livelihood diversity on the social stability of rural areas, case study: Qaltouq area, Zanjan township
Journal of Sustainable Rural Development Issue 12 (2024-05-05PP. 1-10 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  صادق مختاری چلچهحسین تبرته ای فراهانیجمشید عینالیمهدی چراغی
Evaluation of livelihood resilience framework against climate change (Study area: Saman tourism area villages)
ارزیابی چارچوب تاب‌آوری معیشتی در برابر تغییرات اقلیمی (محدوده مورد مطالعه: روستاهای منطقه گردشگری سامان)
کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی شماره 11 (1402/12/29صفحات 1-22 

41.  منیژه احمدیمهدی چراغیرویا محمدی
Marketing components affecting the image of the tourist destination, case study: tourists of Soltanieh dome, Zanjan province
مؤلفه‌های بازاریابی تأثیرگذار بر تصویر از مقصد گردشگری (مطالعه موردی: گردشگران گنبد سلطانیه، استان زنجان)
پژوهش های بازاریابی گردشگری و میهمان نوازی شماره 1 (1402/12/29صفحات 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
40.  مهدی چراغیصدیقه مظفری قره بلاغزینب باقری
Analysis of Factors Affecting the Social Health of the Elderly in Rural Areas (Case Study: Za- njan Township)
تحلیل عوامل موثر بر سلامت اجتماعی سالمندان در نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرستان زنجان
پژوهش های روستایی - دانشگاه تهران شماره 54 (1402/12/20صفحات 680-694 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  صدیقه مظفری قره بلاغبهروز محمدی یگانهمهدی چراغی
Resilience analysis of rural households against food insecurity, case study: Zanjan township
تحلیل تاب آوری خانوارهای روستایی در برابر ناامنی غذایی، مطالعه موردی: شهرستان زنجان
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی شماره 65 (1402/10/15صفحات 239-256 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  صدیقه مظفری قره بلاغبهروز محمدی یگانهمهدی چراغی
Analysis of decision factors on coping strategies for rural households against insecurity with an emphasis on the pandemic case study of Urban Peripheral in Zanjan
تحلیل عوامل مؤثر بر اتخاذ استراتژی‌های مقابله خانوارهای روستاهایی در برابر ناامنی غذایی با تأکید بر همه‌گیری کرونا(مطالعه موردی: روستاهای پیراشهری زنجان)
توسعه فضاهای پیراشهری شماره 10 (1402/10/10صفحات 250-273 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  محمدرضا نعمتیمهدی چراغیپویا شیخ چوپانیبهروز محمدی یگانه
Evaluating the role of the image of the destination on the loyalty of Zanjan tourists with a data mining approach
ارزیابی نقش تصویر از مقصد بر وفاداری گردشگران شهر زنجان با رویکرد داده کاوی
جغرافیای اجتماعی شهری - دانشگاه شهید باهنر کرمان شماره 23 (1402/10/05صفحات 219-235 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  صدیقه مظفری قره بلاغبهروز محمدی یگانهمهدی چراغی
Environmental analysis of food insecurity on food mortality in rural areas, study of the central part of Zanjan township
تحلیل فضایی اثرات ناامنی غذایی بر مرگ‌ومیر کرونا در نواحی روستایی، مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان زنجان
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- دانشگاه خوارزمی شماره 30 (1402/09/06صفحات 205-222 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  بهروز محمدی یگانهمهدی چراغیثریا نصیری
Evaluating the Effects Tourism Complex in Urban Empowerment on Parsabad Moghan Township
ارزیابی مقیاس مجتمع‌گردشگری برتوانمندسازی شهری درشهرستان پارس‌آباد مغان
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی شماره 64 (1402/07/06صفحات 37-48 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  زهرا آربونیبهروز محمدی یگانهجمشید عینالیحسین تبرته ای فراهانیمهدی چراغی
Evaluation of the effects of the diversity of economic activities on improving the capacity of villagers to deal with the effects of drought, case study: Zanjan township
اثرات تنوع فعالیت‌های اقتصادی بر ارتقا ظرفیت روستاییان جهت مقابله با خشکسالی در شهرستان زنجان
روستا و توسعه پایدار فضا شماره 14 (1402/07/01صفحات 56-68 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  مهدی چراغیحسین طهماسبی مقدممحمدرضا نعمتیسعید نصیری زارع
An analysis of the quantity and quality of tourism services in Zanjan province
تحلیلی بر کمیت و کیفیت خدمات گردشگری استان زنجان
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 55 (1402/07/01صفحات 1-26 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
32.  مهدی چراغیشادعلی توحیدلومحمدرضا نعمتی
Analysis of socio-economic factors on the food security of nomadic households Case study: Zanjan township
تحلیل عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای عشایر(مورد مطالعه: شهرستان زنجان)
مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان شماره 5 (1402/05/15صفحات 137-146 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  بهروز محمدی یگانهثریا نصیریمهدی چراغی
Analyzing the impact of tourism development on reducing poverty in rural border areas
واکاوی اثرگذاری توسعه گردشگری بر کاهش فقر در مناطق مرزی روستایی مطالعه موردی: شهر پارس‌آباد مغان
پژوهش نامه مطالعات مرزی شماره 24 (1402/05/08صفحات 37-51 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  حسن قاسملومهدی چراغیجمشید عینالی
The role of animal husbandry in providing food security to rural households (Case study: Rural areas of Zanjan Township)
نقش دامداری در تامین امنیت غذایی خانوار روستایی، مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان زنجان
روستا و توسعه شماره 101 (1402/03/30صفحات 193-219 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  زهرا اسکندری شهرکیبهروز محمدی یگانهمهدی چراغیجمشید عینالی
Evaluating the Effects of Sustainable Tourism on Reducing Rural Poverty Case Study: Target Villages for Tourism in Ardel Township
ارزیابی اثرات گردشگری پایدار بر کاهش فقر روستایی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان اردل)
روستا و توسعه شماره 101 (1402/03/30صفحات 75-97 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  سعید نصیری زارعمهدی چراغی
Analysis of articles in the Journal of Rural Research and Planning (JRRP)
تجزیه و تحلیل مقالات در مجله تحقیقات و برنامه ریزی روستایی (JRRP)
(journal of research and rural planning شماره 41 (1402/03/03صفحات 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
27.  صدیقه مظفری قره بلاغمهدی چراغی
Analyzing the factors on the dropout of secondary school students in nomadic areas of Mahenshan County
شناسایی عوامل مؤثر بر ترک تحصیل دانش آموزان در مقطع متوسطه مناطق عشایر شهرستان ماهنشان
مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان شماره 4 (1401/12/20صفحات 145-154 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  زهرا آربونیبهروز محمدی یگانهجمشید عینالیحسین تبرته ای فراهانیمهدی چراغی
Analysis and ranking of livelihood strategies for villagers to deal with the effects of drought Case study: Zanjan city
تحلیل و رتبه بندی راهکارهای معیشتی مقابله روستائیان با اثرات خشکسالی مطالعه موردی: شهرستان زنجان
برنامه ریزی منطقه ای شماره 48 (1401/12/12صفحات 221-235 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  مهدی چراغیمحمد اجزائ شکوهیمحمدعلی الهی چورن
Prioritization of financial investment in the cities of Mazandaran province with the approach of sustainable tourism development
اولویت بندی سرمایه گذاری مالی در شهرستان های استان مازندران با رویکرد توسعه پایدار گردشگری
برنامه ریزی و توسعه گردشگری-Journal of Tourism Planning and Development دانشگاه مازندران شماره 43 (1401/12/01صفحات 163-180 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
24.  محمدرضا نعمتیمهدی چراغیامیرحسین برخورداری
Analysis of factors affecting the development of health tourism with an emphasis on green marketing, case study: Zanjan city
تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت با تاکید بر بازاریابی سبز، مطالعه موردی: شهر زنجان
پژوهشهای جغرافیای اقتصادی شماره 7 (1401/10/11صفحات 15-34 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
23.  زینب زمانیجمشید عینالیمهدی چراغی
Assessing the COVID-19 Pandemic impact on the Sustainability of the Tourism Economy (Case Study: Tourism Target Villages of Zanjan Province, Iran)
ارزیابی تأثیر همه‌گیری کووید-19 بر پایداری اقتصاد گردشگری (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان زنجان، ایران)
Journal of Sustainable Rural Development Issue 2 (2022-11-02PP. 293-304 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  جمشید عینالیمهدی چراغی
Skills Empowerment Strategies in the Field of Tourism, Case Study: Zanjan Province
راهبردهای توانمندسازی مهارتی در حوزه گردشگری، مطالعه موردی: استان زنجان
مهارت آموزی(journal of research in psychopathology) شماره 39 (1401/07/29صفحات 39-70 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  زهرا آربونیبهروز محمدی یگانهجمشید عینالیحسین تبرته ای فراهانیمهدی چراغی
Scenarios affecting the capacity building of villagers to reduce the effects of drought Case study: Zanjan townership
تحلیل عوامل موثر بر ظرفیت سازی روستائیان جهت کاهش اثرات خشکسالی با رویکرد آینده پژوهی
راهبردهای توسعه روستایی شماره 18 (1401/07/01صفحات 259-276 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
20.  مهدی فیض اله پورمهدی چراغیزهرا میری
Ranking of development of ecotourism, historical and man-made tourism in the direction of sustainable regional development of the case study of Kermanshah province
رتبه بندی زمینه های توسعه اکوتوریسم، گردشگری تاریخی و انسان ساخت در جهت توسعه پایدار منطقه ای مطالعه موردی استان کرمانشاه
پژوهشهای جغرافیای اقتصادی شماره 8 (1401/06/17صفحات 19-36 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  مهدی چراغی
Determining factors of the selection of strategies to combat food insecurity using Hackman's model, a case: Halab District, Ijrud County.
کاربرد مدل هکمن در تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی‌های مقابله با ناامنی غذایی مورد: بخش حلب، شهرستان ایجرود
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره 39 (1401/06/01صفحات 209-226 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  مهدی چراغیمعصومه محمدلو
Analysis of the most important factors affecting the spread of addiction in rural areas (Case study: Qara Pashtloo Bala rural district, Zanjan County)
تحلیل مهمترین عوامل مؤثر بر گسترش اعتیاد در نواحی روستایی (مطالعه موردی : دهستان قره پشتلو بالا، شهرستان زنجان)
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی شماره 58 (1401/05/05صفحات 108-118 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  مهدی چراغیحیدر قلی زادهشادعلی توحیدلوحسن علی پور
Identifying the challenges of rural tourism development in border areas (Case study: Aras Free Zone)
‌ شناسایی چالش‌های توسعه گردشگری روستایی در مناطق مرزی (مورد مطالعه: منطقه آزاد ارس)
مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی ( عنوا سابق نشریه کارآفرینی در کشاورزی) شماره 9(1) (1401/03/31صفحات 17-36 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  زهرا اسکندری شهرکیبهروز محمدی یگانهجمشید عینالیمهدی چراغی
Exploring the effects of sustainable tourism on the food security of rural households Case study: tourist target villages of the township Ardal
بررسی میزان تأثیر گردشگری پایدار بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان اردل
آمایش جغرافیایی فضا شماره 1 (1401/03/31صفحات 35-49 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
15.  مهدی چراغی
Rural Tourism Business Development Strategies(The Case of study: Zanjan province)
راهبردهای توسعه کسب و کارهای گردشگری روستایی مطالعه موردی: استان زنجان
پژوهشهای جغرافیای اقتصادی شماره 7 (1401/03/01صفحات 42-63 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
14.  علی سیاحمهدی چراغی
Investigating the effective factors on dropouts in secondary school students in rural areas of Zanjan province
بررسی عوامل مؤثر بر افراد بازمانده از تحصیل در دانش آموزان دوره دوم متوسطه روستاهای استان زنجان
پژوهشهای جغرافیای اقتصادی شماره 6 (1400/12/13صفحات 76-94 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  جمشید عینالیمهدی چراغیسکینه اذرخش
The Role of Transportation in Promoting Economic Competitiveness of Rural Tourism Destinations (Case Study: Tourism Target Villages of Kohgiluyeh and Boyerahmad Province)
نقش حمل و نقل در ارتقای رقابت پذیری اقتصادی مقاصد گردشگری روستایی (مطالعه ی موردی: روستاهای هدف گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد)
برنامه ریزی و توسعه گردشگری-Journal of Tourism Planning and Development دانشگاه مازندران شماره 39 (1400/12/12صفحات 51-77 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  زهرا اسکندری شهرکیبهروز محمدی یگانهمهدی چراغیجمشید عینالی
Assessing Villagers' Satisfaction with the Performance of Health Centers Case study: Zanjan Township
ارزیابی رضایت روستاییان از عملکرد خانههای بهداشت مطالعه موردی: شهرستان زنجان
سلامت و بهداشت اردبیل شماره 12 (1400/12/01صفحات 580-590 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  بهروز محمدی یگانهمهدی چراغیرامین کیامهرمعصومه جعفری
Analysis of Factors Affecting Tourists’ Length of stay in Middle Cities Case Study: Zanjan city
تحلیل عوامل مؤثر بر ماندگاری گردشگران در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر زنجان
گردشگری شهری- دانشگاه تهران شماره 16 (1400/11/03صفحات 107-119 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  عبدالله فرجیمهدی چراغیلیلا مظفری
Spatial Distribution and Ranking of Relative Efficiency of Tourism Infrastructure in Zanjan Province with Data Envelopment Analysis Approach
توزیع فضایی و رتبه‌بندی کارایی نسبی زیرساخت‌های گردشگری استان زنجان با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها
گردشگری و توسعه- انجمن گردشگری ایران شماره 27 (1400/07/01صفحات 81-92 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
9.  سعید نصیری زارعمهدی چراغی
Evaluate the Quality of Service to Nomads Based on SERVQUAL Model (Case study: Dizab summer area in Chavarzagh district)
ارزیابی کیفیت خدمات رسانی به عشایر براساس مدل سروکوال مورد مطالعه: منطقه ییلاقی دیزاب در دهستان چورزق
مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان شماره 1 (1400/06/30صفحات 115-130 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
8.  بهروز محمدی یگانهمنیژه احمدیمهدی چراغیمینا سلطانی
the effects of lifestyle on the physical identity of housing in rural areas, Case Study: Guzal darreh rural district, Soltaniyeh township
اثرات سبک زندگی بر هویت کالبدی مسکن در نواحی روستایی مطالعه‌ی موردی: دهستان گوزلدره، شهرستان سلطانیه
راهبردهای توسعه روستایی شماره 30 (1400/04/01صفحات 187-199 

7.  محمد رضا رضوانیمهدی چراغی
Analysis of the effect of local business environment on the development of rural home industries
تحلیل اثرات فضای کسب و کار محلی در توسعه صنایع خانگی روستایی مورد مطالعاتی: دهستان غنی بیگلو شهرستان زنجان
چشم انداز مطالعات شهری و روستایی شماره 3 (1399/12/29صفحات 85-99 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  بهروز محمدی یگانهمهدی چراغیثریا نصیری
Assessing the effects of tourism development on reducing poverty and economic empowerment, Case study: villages of Parsabad Moghan city Behrooz Mohammad Yeganeh
ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر کاهش میزان فقر و توانمندسازی اقتصادی، مطالعه موردی روستاهای شهرستان پارس آباد معان
نگرش های نو در جغرافیای انسانی شماره 49 (1399/11/25صفحات 194-209 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  بهروز محمدی یگانهمهدی چراغیثریا نصیرییعقوب حقی
Investigating the impact of the role of tourism development in improving the quality of life in rural areas (Case study of Pars Abad Moghan city)
بررسی تاثیر نقش توسعه گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی درنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرستان پارس آباد مغان)
جغرافیا و روابط انسانی شماره 11 (1399/10/29صفحات 80-95 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
4.  عصمت انصاریحسین تبرته ای فراهانیمهدی چراغی
The role of industrial towns in the economic sustainability rural areas (Case Study elghechin county, township Cheram, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad)
نقش شهرک های صنعتی در پایداری اقتصادی نواحی روستایی (مطالعه موردی دهستان القچین، شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویر احمد)
جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران شماره 65 (1399/05/15صفحات 31-42 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  قدیری معصوم مجتبی محمد رضا رضوانیمهدی چراغی
Case Study: Analysis of Factors Affecting Sustainable Food Security Rural Households: Zanjan Township
تحلیل عوامل مؤثر در امنیت غذایی پایدار خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان)
پژوهش های روستایی - دانشگاه تهران شماره 24 (1395/10/10صفحات 558-571 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  مهدی چراغیقدیری معصوم مجتبی محمدرضا رضوان
The Role of Non-Agricultural Incomes in Food Security of Rural Households
نقش درآمدهای غیر کشاورزی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی
علوم غذایی و تغذیه شماره 52 (1395/09/10صفحات 71-78 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  قدیری معصوم مجتبی مهدی چراغیمحمد رضا رضوانی
The effects of economic rural-urban relations on food security of rural households Case study: Zanjan County.
اثرات روابط اقتصادی شهر و روستا بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد: شهرستان زنجان
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره 14 (1394/10/10صفحات 69-85 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 9. مریم فتوتمهدی چراغی
شناخت چالش های حفاظت از مرتع های استان زنجان
Understanding the challenges of protecting pastures in Zanjan province
- دانشگاه محقق اردبیلی, باویل علیا/سفلی, 2023-11-11 - 2023-11-11
ملی معتبر 8. مهدی چراغیفاطمه عباسی
عوامل اقتصادی موثر بر شکل گیری مهاجرت جوانان از نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان قلتوق، شهرستان زنجان
Economic factors affecting the formation of youth migration from rural areas
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-30 - 2022-08-30
ملی معتبر 7. مهدی چراغیمنیژه احمدیمحمدرضا نعمتی
تحلیل اثرات مهاجرت معکوس بر توسعه صنایع روستایی، مطالعه موردی: دهستان تیرچائی، شهرستان میانه
Analysis of reverse migration on the development of rural industries, Case study: Tirchai village, Mianeh City
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-30 - 2022-08-31
ملی معتبر 6. مهدی چراغیصدیقه مظفری قره بلاغ
عنوان تحلیل اثرات کشاورزی پایدار بر امنیت غذایی خانوارها در نواحی روستایی. مطالعه موردی: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان
Analysis of the effects of sustainable agriculture on the food security of households in rural areas
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-30 - 2022-08-31
ملی معتبر 5. مهدی چراغیصدیقه مظفری قره بلاغ
سنجش پایداری بهرهبرداری از منابع آب کشاورزی در مناطق روستایی
Assessing the sustainability of agricultural water resources in rural areas
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-30 - 2022-08-31
بین‌المللی 4. مهدی چراغیثریا نصیریاکبر انصاریابوالفضل مهمان نوازمغانلو
تحلیل و بررسی کاربرد فناوری در توسعه اقتصادی گردشگری
Analysis and application of technology in economic development of tourism
--- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2021-05-10 - 2021-05-10
بین‌المللی 3. مهدی چراغییعقوب حقیثریا نصیریمحمدعلی الهی چورن
عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری خلاق
Factors affecting the development of entrepreneurship in the creative tourism industry
--- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2021-04-21 - 2021-04-21
ملی معتبر 2. حسن علی پورحیدر قلی زادهمهدی چراغیشادعلی توحیدلو
چالش‌های محیط‌زیستی توسعه گردشگری روستایی در منطقه آزاد ارس
Environmental Challenges of Rural Tourism Development in Aras Free Zone
- دانشگاه جیرفت, جیرفت, 2021-03-10 - 1921-03-11
ملی معتبر 1. حسن علی پورحیدر قلی زادهمهدی چراغیشادعلی توحیدلو
شناسایی چالش‌های زیرساختی توسعه گردشگری روستایی در منطقه آزاد ارس
Identifying the infrastructural challenges of rural tourism development in Aras Free Zone
- دانشگاه جیرفت, جیرفت, 2021-03-10 - 2021-03-10