خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14497   بروزرسانی: 29-08-1402

Mahdi Cheraghi
مهدی چراغی
استادیار

پست الکترونيکی
mcheraghi@znu.ac.ir      mahdicharaghi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mcheraghi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4159

آدرس 
دانشگاه زنجان.دانشکده علوم انسانی.گروه جغرافیا