خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14590   بروزرسانی: 29-08-1402

Mahdi Cheraghi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , 1394-1391
عنوان رساله : ارائه الگوی امنیت غذایی پایدار خانوارهای روستایی، مطالعه موردی: شهرستان زنجان
استاد راهنما : دکتر مجتبی قدیری معصوم

کارشناسی ارشد : دانشگاه زنجان, ایران, جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , 1390-1388
عنوان پایان نامه : تبیین اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکی جهت دستیابی به توسعه روستایی، مطالعه موردی: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان
استاد راهنما : دکتر بهروز محمدی یگانه

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , 1388-1384