خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23152   بروزرسانی: 30-02-1398

Mahdi Mohabati

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  رضا واعظیمهدی محبتیامیر مومنی هزاوهقربان ولیئی
Review and analysis of Nizami Ganjavi's theological-literary perspective
بررسی و تحلیل دیدگاه ادبی- کلامی نظامی گنجوی
متن پژوهی ادبی شماره 99 (1403/01/01صفحات 13-40 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  مهدی محبتیقربان ولیئیحامد شکوفگی
Rumi's Innovations in Three Poetry Forms: Ghazal, Ruba'i, and Stanza
نوآوریهای مولانا در سه قالب شعری غزل،رباعی و قطعه
متن پژوهی ادبی شماره 97 (1402/07/01صفحات 175-200 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  نرگس صالحییحیی طالبیانمهدی محبتی
----
گونه شناسی نقد ادبی در نشریه ارمغان
جستارهای نوین ادبی== شماره 4 (1401/12/24صفحات 101-128 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  سیدمحمدهادی حسینی سعادتیامیر مومنی هزاوهمهدی محبتیقربان ولیئی
Investigating the philosophical and mystical foundations of the theory of love and its role in existence, in Attar's mystical works
بررسی مبانی فلسفی و عرفانی نظریّۀ عشق و نقش آن درهستی، در آثار مىظوم عرفانی عطّار
عرفان اسلامی - دانشگاه آزاد واحد زنجان شماره 74 (1401/10/01صفحات 21-40 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  مهدی محبتیعباس مشعوفی
---
بازخوانی رابطه مرید و مراد در نظریه گفتمان قدرت میشل فوکو
زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی شماره 93 (1401/09/23صفحات 223-245 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  فاطمه هجریامیر مومنی هزاوهمهدی محبتی
Critique of Periphrasis and Their Types in Persian Rhetorical Texts
نقد و بررسی اطناب وانواع آن درمتون بلاغی فارسی
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت - دانشگاه تهران شماره 1 (1401/01/01صفحات 149-172 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  مهدی محبتی
Embodiment of dsires:Attar and...
تجسم آمال عطار و بازآفرینی آرزوها از طریق حلاج و شیخ صنعان
شعر پژوهی شماره 2 پیاپی 48 (1400/05/20صفحات 241-264 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  مهدی محبتیحامد شکوفگی
-----
سیر رباعی قصه از سنایی تا مولانا
پژوهشنامه عرفان شماره 23 (1399/12/01صفحات 1-29 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  معصومه سام خانیانیجمیله اخیانیمحرم اسلامیمهدی محبتی
The necessity for re-editing Nozhatnāmeh ‘Alā’i
ضرورت تصحیح دوبارۀ نزهت¬نامۀ علایی
تاریخ ادبیات(پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) شماره دوره 13، شماره 2 (1399/07/07صفحات 1-25 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  مهدی محبتیحامد شکوفگی
--
نگاهی به غزل روایی در دیوان فخرالدین عراقی از منظر کارکرد آن در شرح تجارب عرفانی او
مطالعات عرفانی شماره 31 (1399/07/01صفحات 323-352 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  مهدی محبتی
The Human" Nature from Confeccios and Sadi's poit of view
طبیعت انسانی از دیدگاه کنفوسیوس و سعدی
متن پژوهی ادبی شماره 75 (1397/12/15صفحات 61-82 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  مهدی محبتیقربان ولیئیامیر مومنی هزاوهحامد شکوفگی
Narrational Robaei in Mokhtarname Attar Nayshaboori
رباعی روایی در مختار نامه عطار نیشابوری
ادبیات عرفانی شماره دوره 10 شماره18 (1397/09/15صفحات 57-82 

12.  مهدی محبتی
The Interaction between literary and narrative ....
تعامل شاعرانگی -روایت و تعدد شیوه های روایی مهم ترین ویژگی ادبیات منظوم فارسی
نامه فرهنگستان شماره 62 سال16 شماره2 (1397/03/23صفحات 57-72 

11.  مهدی محبتی
An anallysis of methods of effective writing in Maaqalate Shams
تحلیل شیوه های گیراسازی زبان در مقالات شمس
پژوهش زبان و ادبیات فارسی - پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی شماره 47 (1396/12/10صفحات 71-97 

10.  مهدی محبتی
The Realm and contribution of wis dom and philosophy in the works of Shamse Tabrizi
قلمرو وجایگاه عقل و عقل گرایان در مقالات شمس تبریزی
تاملات فلسفی- دانشگاه زنجان شماره 18 (1396/03/09صفحات 75-102 

9.  مهدی محبتی
Hakim Sanai as Depicted in Discourse of Shamse Tabrizi
چهره سنایی در مقالات شمس
نامه فرهنگستان شماره 3 (1394/03/15صفحات 5-24 

8.  مهدی محبتی
Shams Pazuhi in Iran and The Persien Languege
شمس پژوهی در ایران و زبان فارسی
نامه انجمن- فصلنامه آثار و مفاخر فرهنگی شماره 3 (1393/09/15صفحات 53-85 

7.  مهدی محبتی
Hermeneutics in the Writings of Shams-e Tabrizi
تأویل در مقالات شمس تبریزی
متن پژوهی ادبی شماره 61 (1393/09/10صفحات 41-61 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  مهدی محبتی
Analyzing the character of Bayazid in Shams Essay
تحلیل شخصیت بایزید در مقالات شمس
پژوهش زبان و ادبیات فارسی - پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی شماره 28 (1392/03/24صفحات 67-88 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  مهدی محبتی
The image of Qosayri in Asrar altowhid
چهره قشیری در اسرارالتوحید
متن پژوهی ادبی شماره 54 (1392/02/15صفحات 89-108 
  علمی-پژوهشی
سایر
4.  مهدی محبتی
-
فراتر از معنای متن
فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه الزهرا شماره 4 (1388/08/07صفحات 43-49 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  مهدی محبتی
-
تحلیل روش شناختی دیدگا ها و آرا ویلیام چیتیک درباره تاثیر پذیری مولوی از ابن عربی
نامه فرهنگستان شماره 3 (1387/08/05صفحات 101-113 
  علمی-پژوهشی
معتبر
2.  مهدی محبتی
-
جایگاه شعر و شاعری در هستی از دیدگاه حکیم سنایی
علوم اجتماعی(مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی) دانشگاه فردوسی مشهد شماره 162 (1387/07/16صفحات 233-246 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  مهدی محبتی
-
قلمرو و ماهیت شعر از دیدگاه عرفانی عطار
مطالعات عرفانی شماره 3 (1386/09/30صفحات 1-6 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 2. مهدی محبتی
تحلیل انتقادی دیدگاه قدما درباره زبان فارسی و توانایی های آن
t
m دانشگاه تهران, تهران, 2008-12-30 - 2009-01-01
سایر 1. مهدی محبتی
صورت بی صورتی تحلیل چگونگی پیدایش صورت از بی‌صورت در دیدگاه ادبی مولانا
-
مولانا پژوهی(همایش بزرگداشت مولانا)(موسسه حکمت و فلسفه ایران) تهران, 1386/12/12 - 1386/12/13