خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23181   بروزرسانی: 30-02-1398

Mahdi Mohabati

مدیریت

مدير گروه زبان وادبيات فارسي دانشنامه جهان اسلام(1381-1384)                                                                                                                  عضو هيات تحريريه مجله علمي-بژوهشي زبان وادبيات فارسي (1381-1385)                                                                                                   عضو شوراي علمي گروه زبان وادبيات بزوهشكده علوم انساني اجتماعي

مدیر گروه زبان وادبیات فترسی دانشگاه زنجان 1395-1397