خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22965   بروزرسانی: 30-02-1398

Mahdi Mohabati
مهدی محبتی
استاد

پست الکترونيکی
mohabbati@znu.ac.ir      golmakan110@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mohabati-mahdi

تلفن
02188989526   08123353217   +98 (0) 24 3305 4154

فکس
   +98 (0) 24 3228 0218802477

آدرس 
دانشگاه زنجان- دانشکده علوم انسانی -گروه زبان و ادبیات فارسی