خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21755   بروزرسانی: 30-02-1398

Mahdi Mohabati

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, زبان و ادبیات فارسی , 1374-1370
عنوان رساله : رموز عارفانه در شعر فارسی
زمینه رساله : عرفان فارسی
استاد راهنما : دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی

کارشناسی ارشد : دانشگاه فردوسي مشهد, ايران, زبان وادبيات فارسي , 1370-1367

کارشناسی : دانشگاه فردوسي مشهد, ايران, زبان وادبيات فارسي , 1367-1363