خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9882   بروزرسانی: 01-03-1402

Rasool Moradi-Joz

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  جعفر اسدیسید حسام الدین آل یاسینرسول مرادی جز
A Study of the Research Article Discussion Section Written by Non-native Authors: Hyland’s (2005) Metadiscourse Model in Focus
مطالعه بخش بحث مقاله پژوهشی نوشته شده توسط نویسندگان ایرانی (غیر انگلیسی زبان) بر اساس مدل فراگفتمانی هایلند (2005)
Iranian Journal of English for Academic Purposes Issue 12(1) (2023-04-16PP. 31-42 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  جعفر اسدیسید حسام الدین آل یاسینرسول مرادی جز
A Study of the Research Article Discussion Section Written by Native Authors: Hyland’s (2005) Metadiscourse Model in Focus
مطالعه بخش بحث مقاله پژوهشی نوشته شده توسط نویسندگان بومی بر اساس مدل فراگفتمانی هایلند (2005)
research in english language pedagogy Issue - (2023-02-12P. - 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  ناصر یوسفیرسول مرادی جزساناز عینی
Developing causal model of occupational stress for English language teachers based on ambiguity tolerance and difficulty in emotion regulation: The mediating role of marital conflict
تدوین مدل علی تنیدگی شغلی معلمان زبان انگلیسی براساس تحمل ابهام و دشواری در تنظیم هیجان: نقش میانجی تعارضات زناشویی
CURRENT PSYCHOLOGY Issue 41 (2022-11-14PP. 01-09 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
4.  رسول مرادی جزسعید کتابیمنصور توکلی
Dialectic of Manipulation in Autopoietic Interpreting
دیالکتیک دستکاری در ترجمه شفاهی خودنوگر
مطالعات ترجمه شماره 20 (1401/07/05صفحات 89-104 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  رسول مرادی جزسعید کتابیمنصور توکلی
On conductive argumentation: President Trump’s United Nations address on Iran in focus
درباب استدلال استقرایی-قیاسی: تمرکز بر سخنرانی سازمان ملل رئیس جمهور آمریکا ترامپ درباره ایران
Journal of Language and Politics Issue 18 (2018-10-11PP. 83-106 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  رسول مرادی جزحسین پیر نجم الدین
Benjamin and Borges: Reflections on afterlife and translation
بنجامین و بورخس: تاملاتی بر آفترلایف (پسازندگی) و ترجمه
Babel-Revue Internationale de la Traduction-International Journal of Translation Issue 64:1 (2018-08-08PP. 63-80 

1.  رسول مرادی جزسعید کتابیحسین وحید دستجردی
Ideological manipulation in subtitling: A case study of a speech fragment by Mahmoud Ahmadinejad (President of the Islamic Republic of Iran)
دستکاری ایدئولوژیک در زیرنویس: مطالعه موردی بخشی از سخنرانی محمود احمدی نژاد (رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران)
Perspectives-Studies in Translation Theory and Practice شماره 22 (1393/07/19صفحات 404-418 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی