خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6702   بروزرسانی: 25-08-1401

Rasool Moradi-Joz
رسول مرادی جز
استادیار

پست الکترونيکی
moradijoz@znu.ac.ir      moradijoz@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/moradijoz

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4198

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی، اتاق 231، کدپستی 38791-45371