خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9295   بروزرسانی: 01-03-1402

Rasool Moradi-Joz

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه اصفهان, ایران, مطالعات ترجمه (مترجمی زبان انگلیسی) , 1397-1393
عنوان رساله : Dialectic of Manipulation in Translation: Truth Disclosure in Re-narration دیالکتیک دستکاری در ترجمه: افشای حقیقت در بازروایت
زمینه رساله : Translation & Discourse ترجمه و گفتمان
استاد راهنما : دکتر سعید کتابی