خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Safa

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  لیلا صفاروح ا... رضائیطاهر برزگر ساربانقلیعصمت مهاجرییونس خسروی
Analyzing the Training Needs of Greenhouse Owners in Zanjan Province
واکاوی نیازهای آموزشی گلخانه داران استان زنجان
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 19(2) (1402/09/24صفحات 123-140 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  حانیه حاتم زادهشادعلی توحیدلولیلا صفا
Determinants of cleaner production in agriculture: the case of organic strawberry greenhouse production in Alborz province
تعیین‌ کننده‌های تولید پاک‌تر در کشاورزی: مورد تولید گلخانه‌ای توت‌فرنگی ارگانیک در استان البرز
مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی ( عنوا سابق نشریه کارآفرینی در کشاورزی) شماره (10)1 (1402/01/05صفحات 39-56 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  روح ا... رضائیعصمت مهاجریلیلا صفاطاهر برزگر ساربانقلییونس خسروی
Qualitative Modeling of the Problems with Value Chain of Greenhouse Crops in Zanjan Province
مدل سازی کیفی مشکلات زنجیره ارزش محصولات گلخانه ای در استان زنجان
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 2 (1401/12/01صفحات 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  روح ا... رضائیلیلا صفاداود امین فنک
Investigating the Effects and Consequences of Establishing Sustainable Agriculture to Revitalize Lake Urmia
بررسی اثرات و پیامدهای استقرار کشاورزی پایدار در راستای احیای دریاچه ارومیه
مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی ( عنوا سابق نشریه کارآفرینی در کشاورزی) شماره 3 (1401/08/01صفحات 105-122 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  روح ا... رضائیلیلا صفاداود امین فنک
Identification and Analysis of Strategies for the Development of Sustainable Agricultural Activity in the Provinces of West Azerbaijan and East Azerbaijan in Order to Revitalize Lake Urmia
شناسایی و تحلیل راهبردهای توسعه فعالیت کشاورزی پایدار در استان¬های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در راستای احیای دریاچه ارومیه
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 1 (1401/07/01صفحات 1-19 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  لیلا صفاروح ا... رضائیداود امین فنک
Developing the Strategies to Diversify the Rural Households' Livelihoods to Revitalize Lake Urmia
تدوین راهبردهای تنوع بخشی به معیشت‌های خانوارهای روستایی در راستای احیای دریاچه ارومیه
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 53 (1401/05/01صفحات 515-537 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
40.  فاطمه محمدیلیلا صفا
Factors Affecting Agricultural Students' Use of Virtual Social Networks (The Case of Zanjan University)
عوامل مؤثر بر استفاده دانشجویان کشاورزی از شبکه‌های اجتماعی مجازی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 17(2) (1400/11/25صفحات 133-149 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  لیلا صفااکرم جوزی
Investigating the Villagers’ Food Security Situation and Determining its Relationship with their Demographic Characteristics (The Case of Zanjan County)
بررسی وضعیت امنیت غذایی روستاییان و تعیین رابطه آن با مشخصه‌های جمعیت‌شناختی آنان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 17 (1400/07/01صفحات 185-194 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  سپیده ولی نیالیلا صفا
A Moral Extension of the Theory of Planned Behavior to Predict Farmers' Intention to Perform Water Resources Conservation Measures in Zanjan County
بسط اخلاقی نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای پیش بینی قصد کشاورزان در انجام اقدامات حفاظت از منابع آب در شهرستان زنجان
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 1 (1400/04/07صفحات 107-125 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  اکرم جوزیلیلا صفانفیسه صلاحی مقدم
Modeling the Factors Affecting Rural Households’ Food Security in Zanjan County
مدل یابی عوامل تأثیرگذار بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در شهرستان زنجان
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 13-4 (1399/12/28صفحات 31-52 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  اکرم جوزیلیلا صفانفیسه صلاحی مقدم
A Study on the Effects of Nutritional Awareness and Attitude on Rural Households’ Food Security Level (The Case of Zanjan County)
بررسی تأثیر نگرش و آگاهی تغذیه ای بر سطح امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 4 (1399/11/21صفحات 715-730 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  لیلا صفاسپیده ولی نیا
Factors Affecting Water Resources Conservation Behaviors among Farmers in Zanjan County: An Application of Protection Motivation Theory
عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای حفاظت از منابع آب در بین کشاورزان شهرستان زنجان: کاربرد نظریه انگیزش حفاظت
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 16-1 (1399/07/01صفحات 131-150 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  لیلا صفاویدا محمدیان سقین سرا
Understanding Rural People’s Engagement in Pro- Environmental Behaviors: An Integrated Conceptual Framework
درک رفتارهای حفاظت زیست محیطی روستاییان: یک چارچوب مفهومی یکپارچه
Journal of Agricultural Science and Technology Issue 22(5) (2020-09-02PP. 1205-1217 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  روح ا... رضائیلیلا صفامحمدمهدی گنج خانلو
Understanding farmers’ ecological conservation behavior regarding the use of integrated pest management- an application of the technology acceptance model
درک رفتار حفاظت اکولوژیکی کشاورزان در ارتباط با مدیریت تلفیقی آفات- کاربردی از مدل پذیرش فناوری
Global Ecology and Conservation شماره 22 (1399/04/09صفحات 1-18 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  لیلا صفاویدا محمدیان سقین سرا
Factors Determining the Pro-environmental Behaviors in the Rural Regions of Tabriz County
عوامل تعیین‌کننده رفتارهای حفاظت از محیط زیست در مناطق روستایی شهرستان تبریز
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور شماره 31 (1399/03/31صفحات 97-116 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  لیلا صفاروح ا... رضائینفیسه صلاحی مقدممصطفی کرباسیون
Factors Affecting Farmers’ Intention to Use Habrobracon Hebetor to Control Tomato Budworm (Heliothis spp.) in Tarom County
عوامل تأثیرگذار بر قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون در مبارزه با کرم میوه گوجه فرنگی (Heliothis spp.) در شهرستان طارم
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 15-2 (1398/12/28صفحات 205-222 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  لیلا صفایوسف حجازیسید محمود حسینیاحمد رضوان نفر
Study of the Barriers to Commercialization of Nanotechnology Products in the Iran’s Agricultural Sector
بررسی موانع تجاری سازی تولیدات حاصل از فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 4 (1398/12/25صفحات 757-772 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  لیلا صفاروح ا... رضائیکریم اذرنژادگیگلو
Effect of Psychological Empowerment Dimensions on Agriculture High Schools Educators' Job Performance (The case of North West Provinces of Iran)
تأثیر ابعاد توانمندی روان شناختی بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی (مورد مطالعه: استان های شمال غرب کشور)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 1 (1398/06/10صفحات 41-57 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  روح ا... رضائیلیلا صفاDamalas Christos Aمحمدمهدی گنج خانلو
Drivers of farmers' intention to use integrated pest management: Integrating theory of planned behavior and norm activation model
عوامل پیش برنده قصد کشاورزان در استفاده از مدیریت تلفیقی آفات: تلفیق نظریه رفتار برنامه ریزی شده و مدل فعال سازی هنجارها
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Issue 236 (2019-04-15PP. 328-339 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  لیلا صفانسرین منگلیمحمدمهدی گنج خانلو
Factor Affecting Villagers’ Pro-environmental Behavior in Khodabandeh County Based on Theory of Planned Behavior
عوامل تأثیرگذار بر رفتار حفاظت محیط زیستی روستاییان در شهرستان خدابنده بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور شماره 2 (1396/12/28صفحات 69-81 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  لیلا صفانفیسه صلاحی مقدممحمدمهدی گنج خانلو
Modeling of Villagers’ Pro- Environmental Behavior in Khodabandeh County based on Theory of Value-Belief-Norm
مدلی یابی رفتار حفاظت زیست محیطی روستاییان بر مبنای تئوری ارزش- عقیده- هنجار (مورد مطالعه: شهرستان خدابنده)
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 2 (1396/12/28صفحات 91-108 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  نسرین منگلیروح ا... رضائیلیلا صفا
Investigating the Effect of Marketing Capabilities on Financial and Customer Performance of Greenhouse Businesses in Jiroft County
بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی و مشتری کسب و کارهای گلخانه ای در شهرستان جیرفت
روابط خاک و گیاه (علوم و فنون کشت های گلخانه ای سابق )- دانشگاه صنعتی اصفهان شماره 4 (1396/11/29صفحات 117-128 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  روح ا... رضائیلیلا صفاسپیده میانجی
Factors Affecting Intention to Use of Herbal Medicines among Rural Women in Karaj Township
عوامل موثر بر قصد استفاده زنان روستایی از گیاهان دارویی در شهرستان کرج
زن و جامعه شماره 3 (1396/09/30صفحات 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  سپیده نوروزیروح ا... رضائیلیلا صفا
Mediation Effect of Healthy Lifestyle in the Relationship between Health Literacy and Rural Women’ s Health Related Quality of Life in West Islam Abad Township
اثر میانجی سبک زندگی سلامت محور در رابطه بین سواد سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی در شهرستان اسلام آبادغرب
مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان ( مطالعات زنان سابق) - دانشگاه الزهرا(س) شماره 3 (1396/09/30صفحات 7-42 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  لیلا صفاکریم اذرنژادگیگلو
Effect of Professional Competence Components on Agriculture High Schools Educators' Job Performance in the North West Provinces of Iran
تأثیر مؤلفه‌های صلاحیت حرفه‌ای بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان‌های شمال‌غرب کشور
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 41 (1396/07/01صفحات 130-146 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  نسرین منگلیروح ا... رضائیلیلا صفا
Effect of Customer Performance on the Relationship between Financial Performance and Entrepreneurial Marketing
تأثیر عملکرد مشتری بر رابطه بین عملکرد مالی و بازاریابی کارآفرینانه
کاوشهای مدیریت بازرگانی شماره 17 (1396/07/01صفحات 99-123 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  روح ا... رضائینسرین منگلیلیلا صفا
Mediation Effect of Entrepreneurial Marketing in the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Performance of Greenhouse Businesses in Jiroft County
اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب و کارهای گلخانه¬ای در شهرستان جیرفت
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 13 (1396/07/01صفحات 195-210 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  روح ا... رضائیآصف کریمینسرین منگلیلیلا صفا
Effect of Entrepreneurial Orientation and Marketing Capabilities on Greenhouse Businesses Performance in Jiroft County, Iran
تأثیر گرایش کارآفرینانه و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای گلخانه ای در شهرستان جیرفت، ایران
Journal of Agricultural Science and Technology Issue 19 (2017-08-30PP. 771-783 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  روح ا... رضائیسپیده نوروزیلیلا صفا
An Analysis of the Relationship between Health-Promoting Lifestyle and Rural Women’ s Health Related Quality of Life in West Islam Abad Township
تحلیلی بر رابطه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب
روستا و توسعه شماره 1 (1396/03/31صفحات 25-49 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  نسرین منگلیروح ا... رضائیلیلا صفا
Studying the Effect of Marketing Capabilities on Performance of Small and Medium Enterprises
بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط
مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی ( عنوا سابق نشریه کارآفرینی در کشاورزی) شماره 4 (1395/12/12صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  روح ا... رضائیلیلا صفا
Factors Affecting Development of Agricultural Small and Medium Enterprises in Province of Zanjan
عوامل تأثیرگذار بر توسعه بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی در استان زنجان
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره 18 (1395/12/12صفحات 141-163 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  روح ا... رضائیلیلا صفامنصوره ادیبی
Factors Affecting Intention to Use of Telegram Social Network in Educational Activities among Students of Ferdowsi University of Mashhad
عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام در فعالیت های آموزشی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های ارتباطی شماره 87 (1395/09/30صفحات 37-64 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  روح ا... رضائیسپیده نوروزیغلامرضا مجردیلیلا صفا
Factors Affecting Rural Women’ s Health Related Quality of Life in West Islam Abad Township
عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب
زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان سابق ) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران شماره 2 (1395/07/01صفحات 181-202 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  روح ا... رضائیلیلا صفا
Construction and Validation of a Scale to Measure Drought Effects (Case Study: Sohrein Village, Zanjan County)
اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس اندازه گیری اثرات خشکسالی (مورد مطالعه: روستای سهرین، شهرستان زنجان)
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 54 (1395/06/01صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  روح ا... رضائیاحسان قلی فرلیلا صفا
Identifying and Explaining the Effects of Drought in Rural Areas in Iran from Viewpoints of Farmers (Case Study: Esfejin Village, Zanjan County)
شناسایی و تبیین اثرات خشکسالی در مناطق روستایی ایران از دیدگاه کشاورزان (مورد مطالعه: روستای اسفجین، شهرستان زنجان)
Desert تحقیقات مرتع و بیابان ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران == شماره 21-1 (1395/06/01صفحات 56-64 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  لیلا صفاعلم بیگی امیرحسام الدین غلامی
Examining validity and reliability of entrepreneurial alertness scale among agricultural graduates in agricultural commercial companies in Kerman province
اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس سنجش هوشیاری کارآفرینانه در در میان دانش‏ آموختگان شرکت های تجاری کشاورزی استان کرمان
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 33 (1395/03/31صفحات 57-68 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  روح ا... رضائیلیلا صفا
Study of Development Barriers to Agricultural Small and Medium Economic Early Return and Entrepreneurship Enterprises in Province of Zanjan
بررسی موانع توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی زودبازده و کارآفرین کشاورزی در استان زنجان
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 1 (1395/03/31صفحات 67-79 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  لیلا صفامنصوره ادیبی
Gender Analysis of Students’ Intention to Use of Telegram Social Network in Educational Activities (The Case of Ferdowsi University of Mashhad)
اثر تعدیل گری متغیر جنسیت بر قصد استفاده دانشجویان از شبکه اجتماعی تلگرام در فعالیت های آموزشی (مورد مطالعه :دانشگاه فردوسی مشهد)
زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان سابق ) - مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران شماره 1 (1395/03/31صفحات 85-103 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  حسام الدین غلامیعلم بیگی امیرلیلا صفاروح الله درینی
The Effect of Entrepreneurial Competencies on Entrepreneurial Alertness (Case study: Agricultural Consulting Services Enterprises, Kerman province)
تاثیر شایستگی های کارآفرینانه در شکل گیری هوشیاری کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت های خدمات مشاوره کشاورزی استان کرمان)
توسعه کارآفرینی - دانشگاه تهران شماره 3 (1394/09/30صفحات 45-64 
  علمی-ترویجی
معتبر
7.  روح ا... رضائینسرین منگلیلیلا صفا
Studying the Concept and Dimensions of Entrepreneurial Marketing and its Effect on Small and Medium Enterprises
بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تاثیر آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط
مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی ( عنوا سابق نشریه کارآفرینی در کشاورزی) شماره 2 (1394/07/01صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  لیلا صفانسرین منگلی
Effect of Entrepreneurial Self-Efficacy on Agricultural Students’ Entrepreneurial Intention at University of Zanjan
تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 33 (1394/07/01صفحات 3-15 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  محمد بادسارلیلا صفاسهیلا فتحی
Individual and Contextual Factors Influencing the Willingness of Agricultural Students of Zanjan University towards Employment in Rural Areas
تاثیر عامل های فردی و زمینه ای بر گرایش دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان نسبت به اشتغال در روستا
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 32 (1394/03/31صفحات 123-136 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  روح ا... رضائیلیلا صفاپریسا رنجبران
Identifying and Analyzing the Barriers to Tourism Development in Rural Areas of Isfahan Province (Case study: Abyaneh Village)
شناخت و واکاوی مشکلات توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان اصفهان (مطالعه موردی: روستای ابیانه)
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 49 (1394/03/28صفحات 37-56 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  روح ا... رضائیلیلا صفا
Analysis of Effects of Implementing the Rural Guide Plan by Using the Structural Equation Modeling (Case study: Zanjan Township)
تحلیل اثرات اجرای طرح هادی روستایی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شهرستان زنجان )
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 46 (1393/07/01صفحات 175-194 

2.  بهمن نجفی کورانهلیلا صفا
Study of the Entrepreneurial Home-based Businesses and their Barriers and Challenges in Rural Areas
بررسی کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه و موانع و چالش های توسعه آن‌ها در مناطق روستایی
مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی ( عنوا سابق نشریه کارآفرینی در کشاورزی) شماره 2 (1393/07/01صفحات 61-73 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  روح ا... رضائیالهام ودادیخدیجه مهردوستلیلا صفا
Identifying and analyzing the impacts of watershed plans implement in rural areas of Zanjan province (Case study: Khomarak village)
شناسایی و تحلیل پیامدهای اجرای طرح های آبخیزداری در مناطق روستایی استان زنجان (مطالعه موردی: روستای خمارک)
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 1 (1393/03/31صفحات 115-123 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 24. لیلا صفااکرم جوزی
بررسی وضعیت امنیت غذایی روستاییان و تعیین رابطه آن با مشخصه های جمعیت شناختی آنان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)
Investigating the Villagers’ Food Security Situation and Determining its Relationship with their Demographic Characteristics (Case study: Zanjan County)
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران, تهران, 1399/08/06 - 1399/08/08
ملی معتبر 23. لیلا صفا
عوامل تأثیرگذار بر نیازهای آموزشی مرتعداران (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)
Factors Affecting Range Owners' Educational Needs (Case study: Zanjan County)
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران, تهران, 1399/08/06 - 1399/08/08
ملی معتبر 22. نسرین منگلیروح ا... رضائیلیلا صفا
بررسی وضعیت قابلیت بازاریابی در کسب و کارهای گلخانه ای در شهرستان جیرفت
Studying the Situation of Marketing Capability in Greenhouse Enterprises in Jiroft County
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران, همدان, 1397/06/03 - 1397/06/05
ملی معتبر 21. روح ا... رضائیلیلا صفاسپیده نوروزی
عوامل تعیین کننده سبک زندگی سلامت محور زنان در مناطق روستایی (مورد مطالعه: استان کرمانشاه)
Factors Determinant the Rural Women’s Health- Centered Lifestyle in Kermanshah Province
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران, همدان, 1397/06/03 - 1397/06/05
ملی معتبر 20. لیلا صفاکریم اذرنژادگیگلو
اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس اندازه گیری صلاحیت های حرفه ای آموزشگران در هنرستان های کشاورزی
Construction and Validation of a Scale to Measure Professional Competencies of Educators in Agriculture High Schools
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران, همدان, 1397/06/03 - 1397/06/05
ملی معتبر 19. لیلا صفاکریم اذرنژادگیگلو
بررسی عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان های شمال غرب کشور و تحلیل رابطه آن با مشخصه های جمعیت شناختی آنان
Study of Educators' Job Performance of Agriculture High Schools in the North West Provinces and Analysis of its Relationship with Demographic Characteristics of Educators
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران, همدان, 1397/06/03 - 1397/06/05
ملی معتبر 18. لیلا صفانسرین منگلیرقیه بابایی
بررسی نقش آموزش در پایداری زیست محیطی
Study the role of education in environmental sustainability
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 17. لیلا صفانسرین منگلی
کارآفرینی روستایی راهی به سوی توسعه روستایی
Rural Entrepreneurship A Road to Rural Development
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 16. لیلا صفاامید شریفی
بررسی نقش صنایع روستایی در توسعه روستاها
The Role of Rural Industries in the Development of Villages
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 15. لیلا صفا
کشاورزی زیستی و تأثیر آن بر توسعه پایدار از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی
Biological Agriculture and its Impact on the Social, Economic, and Environmental Dimensions of Sustainable Development
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2011-09-20
ملی معتبر 14. روح ا... رضائیلیلا صفامحمدتقی فرجی
شناسایی موانع توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در مناطق روستایی
Identifying the Barriers to Information and Communication Technology Development in Rural Areas
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 13. لیلا صفامحمدمهدی گنج خانلو
بررسی رفتارهای حفاظت زیست محیطی روستاییان در شهرستان خدابنده و تعیین عوامل اثرگذار بر آن
Study of Villagers’ Pro-environmental Behavior in Khodabandeh County and Determine of Factors Affecting it
کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1396/03/02 - 1396/03/03
ملی معتبر 12. نسرین منگلیروح ا... رضائیلیلا صفا
بررسی عملکرد مالی و غیرمالی کسب و کارهای گلخانه ای در شهرستان جیرفت
Study of Financial and Non-Financial Performance of Greenhouse Businesses in Jiroft Township
- دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2017-02-08 - 2017-02-08
ملی معتبر 11. نسرین منگلیروح ا... رضائیلیلا صفا
بررسی وضعیت بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای گلخانه ای در شهرستان جیرفت
Studying the Entrepreneurial Marketing Situation of Greenhouse Businesses in Jiroft Township
- دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2017-02-08 - 2017-02-08
ملی معتبر 10. سپیده نوروزیروح ا... رضائیغلامرضا مجردیلیلا صفا
فراتحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی
Meta analysis of factors affecting the rural women's quality of life
کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز+ انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران, شیراز, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 9. روح ا... رضائیلیلا صفانسرین منگلی
بررسی موانع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی
Study of Barriers to Small and Medium Business Development in the Agricultural Sector
همایش ملی بهبود فضای کسب و کار ، کارآفرینی و توسعه - دانشگاه فنی و حرفه ای زنجان, زنجان, 1394/11/28 - 1394/11/28
ملی معتبر 8. لیلا صفاروح ا... رضائیمحمدتقی رحیم پور
بررسی موانع فراروی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و ارایه راهکارهایی به منظور رفع آنها
Study of Barriers to Producers of Agriculture Sector and Suggest of Solutions for them
همایش ملی بهبود فضای کسب و کار ، کارآفرینی و توسعه - دانشگاه فنی و حرفه ای زنجان, زنجان, 1394/11/28 - 1394/11/28
ملی معتبر 7. روح ا... رضائیلیلا صفا
شناسایی و اولویت بندی مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی در استان زنجان
Identify and prioritize the problems of agricultural small and medium enterprises in the province of Zanjan
همایش ملی بهبود فضای کسب و کار ، کارآفرینی و توسعه - دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی, تهران, 1394/09/23 - 1394/09/23
ملی معتبر 6. روح ا... رضائیلیلا صفامحمدتقی رحیم پور
کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و حفاظت از محیط زیست
Application of Nanotechnology in Agriculture and Protecting of Environment
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/05/28 - 1394/05/29
ملی معتبر 5. لیلا صفا
بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی و موانع فراروی آن
Factors Affecting the Development of entrepreneurship and barriers to it
-- دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران, تهران, 2014-10-26 - 2014-10-26
ملی معتبر 4. لیلا صفا
شناسایی سازه ها و مولفه های اصلی آموزش های کارآفرینانه دانشگاهی
Identifying the main components of academic entrepreneurial educations
-- دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران, تهران, 2014-10-26 - 2014-10-26
بین‌المللی 3. لیلا صفاسید محمود حسینییوسف حجازیاحمد رضوان نفر
تبیین مولفه های توسعه و ترویج تجاری سازی فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران
Explaining the Extension and Development Commercialization Components of Nanotechnology in Iranian Agricultural Sector
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-09-02 - 2014-09-04
ملی معتبر 2. لیلا صفایوسف حجازیسید محمود حسینیاحمد رضوان نفر
جایگاه و کارکردهای نظام ترویج کشاورزی در تجاری¬سازی فناوری¬های نوین
Role and functions of agricultural extension in the commercialization of new technologies
-- دانشگاه تهران, تهران, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 1. لیلا صفایوسف حجازیسید محمود حسینیاحمد رضوان نفر
تجاری¬سازی فناوری: مفاهیم، مراحل، مولفه¬ها و مدل¬ها
Technology Commercialization: concepts, procedures, components, and models
-- دانشگاه تهران, تهران, 2014-02-27 - 2014-02-27