خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Safa

شرکت در کارگاههای آموزشی

1- دوره آموزشي مهارتي كوتاه مدت پرورش قارچ خوراكي، سال 1384، زنجان، دفتر آموزش روستاييان سازمان جهاد كشاورزي استان. 2- کارگاه آموزشي آشنايي پيشرفته با پايگاه¬هاي استناديISI و Scopus و کاربرد آنها در توليد مقاله بين-المللي، 28 دي ماه 1389، دانشگاه تهران. 3- دوره آموزشی برنامه Excel (پيشرفته)، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، 1391. 4- دوره آموزشی نرم افزار LISREL (مدل سازي معادلات ساختاری)، دانشگاه صنعتي شريف، 1391. 5- کاربرد هوش مصنوعي و فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشاورزي و منابع طبيعي. پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، 1391. 6- دوره آموزشی نرم افزار AMOS (مدل سازي معادلات ساختاری)، دانشگاه زنجان، 1391. 7- کارگاه آموزشي مديريت و تجاري سازي مالکيت فکري. 8- کارگاه آموزشي ارزش گذاري و تجاري سازي اختراعات، علايم تجاري و طرح هاي صنعتي.