خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Safa

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 ويدا محمديان سقين سرا شهريور  1397ترويج و آموزش کشاورزي عوامل تأثیر گذار بر رفتار حفاظت زیست محیطی روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان تبریز)   استاد راهنما
2 اکرم جوزي مرداد  1398ترويج و آموزش کشاورزي بررسي عوامل مؤثر بر امنيت غذايي روستاييان در شهرستان زنجان   استاد راهنما
1 محمدمهدي گنج خانلو مرداد  1398ترويج و آموزش کشاورزي مدل¬يابي رفتار استفاده کشاورزان از روش¬هاي مديريت تلفيقي آفت مينوز گوجه¬فرنگي در استان زنجان   استاد راهنما