خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Safa
لیلا صفا
دانشیار

پست الکترونيکی
safa(At)znu.ac.ir      safa_leila@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/safa-leila

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4568

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستايي، کدپستی 38791-45371