خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32299   بروزرسانی: 21-07-1400

Hossein Safari

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
64.  راضیه حسینیPradeep Kayshapنسیبه علیپورحسین صفری
Asymmetry of the spectral lines of the coronal hole and quiet Sun in the transition region
نامتقارنی در نمایه طیف خورشید آرام و حفره های تاجی در ناحیه گذار
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY Issue 529 (2024-03-23PP. 3424-3445 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
63.  ابوالفضل دین محمدیMatti Heikinheimoنادر میر ابوالفتحیKai Nordlundحسین صفریSebastian SassiKimmo Tuominen
Daily and annual modulation rate of low mass dark matter in silicon detectors
آهنگ نوسان روزانه و سالانه ماده تاریک با جرم کم در آشکارساز سیلیکونی
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS Issue 51 (2024-01-22PP. 035201-035213 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  D. L. HoldsworthM. S. CunhaM. Lares-MartizD. W. KurtzV. AntociS. Barcelo ´ FortezaP. De Caحسین صفری
TESS Cycle 2 observations of roAp stars with 2-min cadence data
مشاهده چرخه دوم تس از ستارگان roap با داده های گام دو دقیقا ای
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY Issue 527 (2023-12-08PP. 9548-9580 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
61.  حسین صفرینسیبه علیپورحامد قادریپردیس گرانوند
Zernike moments description of solar and astronomical features: Python code
تفسیر گشتاورهای زرنیک از سیماهای خورشید و نجومی: کد پایتون
IRANIAN JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSIC Issue 10 (2023-11-27PP. 267-278 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  پریچهر محمدی گونهاکبر غیبی فطرتحسین صفریزهره محمدی گونه
Complex Network of sunspots
شبکه پیچیده لکهای خورشیدی
مجله فیزیک زمین و فضا== شماره 49 (1402/08/24صفحات 765-779 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  زهرا تاجیکمحسن جواهریانفرهاد داعیسمیه تاراننسیبه علیپور رادحسین صفری
Behavior of the solar coronal holes around the maximum activity of the cycle 24
رفتار چاله های تاجی در بیشینه فعالیت خوردشید در چرخه 24
ADVANCES IN SPACE RESEARCH Issue 100 (2023-09-01PP. 1-14 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  سمیه تاراننسیبه علیپوررادکورش رکنیسید هادی حسینیحسین صفری
Large Power Grid Hazards From Geomagnetic Storms Caused by Solar Activity
مخاطرات شبکه های قدرت از طوفان ژئومغناطیسی ناشی از فعالیتهای خورشید
عصر برق- انجمن مهندسی برق و الکترونیک شماره 180 (1402/02/08صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
57.  سمیه تاراننسیبه علیپوررادکورش رکنیسید هادی حسینیامید شکوفاحسین صفری
Effect of geomagnetic storms on a power network at mid latitudes
تاثیر توفان های ژیومغناطیسی در شبکه برق عرض های میانی
ADVANCES IN SPACE RESEARCH Issue XX (2023-02-16PP. 1-13 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
56.  ادریس خداکرمیسمیه تاراننازیلا اسعدیبردیا کاکیحسین صفری
The role of the cell shapes on the characteristics of a complex earthquake network
نقش شکل‌های سلولی در ویژگی‌های یک شبکه زلزله پیچیده
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 3 (1401/09/01صفحات 95-105 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
55.  بردیا کاکینسترن فرهنگحسین صفری
Evidence of self‑organized criticality in time series by the horizontal visibility graph approach
شواهدی بر خود شازمانده بحرانی سری های زمانی با رهیافت گراف پدیداری افقی
Scientific Reports Issue 12 (2022-10-07PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  نسترن فرهنگفرهاد شهبازیحسین صفری
Do Cellular Automaton Avalanche Models Simulate the Quasi-periodic Pulsations of Solar Flares?
آیا مدلهای بهمنی امکان شبیه سازی نوسانات شبه دوره ای را دارند؟
ASTROPHYSICAL JOURNAL Issue 936 (2022-09-05PP. 87-99 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
53.  نسیبه علی پور رادحسین صفریC. VerbeeckِِD. BerghmansF. AuchèreL. P. ChittaP. AntolinK. Barczynski
Automatic detection of small-scale EUV brightenings observed by the Solar Orbiter/EUI?
شناسایی خودکار درخشندگی های کوچک مقیاس فرا بنفش فرین از Orbiter/EUI?
==ASTRON ASTROPHYS Issue 663 (2022-07-06PP. 128-140 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
52.  سمیه تارانادریس خداکرمیحسین صفری
Complex Network view to Solar Flare Asymmetric Activity
رویکرد شبکه پیچیده به فعالیت های نامتقارن شراره ای خورشید
ADVANCES IN SPACE RESEARCH Issue 71 (2022-06-05PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
51.  نرگس فتحعلیانسیده سمیه حسینی رادنسیبه علیپور رادحسین صفری
Temperature Analysis of Flaring (AR 11283) and Non-flaring (AR 12194) Coronal Loops
تحلیل دمایی حلقه های تاج نواحی شراره ای و غیر شراره ای
Research in Astronomy and Astrophysics Issue 22 (2022-02-22PP. 035015-035029 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  زهرا شکری آغبلاغنسیبه علیپورحسین صفریPradeep KayshapOlena PodladchikovaGiuseppina NigroDurgesh Tripathi
Synchronization of Small-scale Magnetic Features, Blinkers, and Coronal Bright Points
هماهنگی سیماهای کوچک مقیاس مغناطیسی، چشمک زن ها و نقاط درخشان تاجی
ASTROPHYSICAL JOURNAL Issue 926 (2022-02-10PP. 42-56 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  فاطمه داودیÖzgür BaştürkSelçuk YalçınkayaEkrem M. Esmerحسین صفری
Investigation of Orbital Decay and Global Modeling of the Planet WASP-43b
بررسی افت مداری و الگوسازی سراسری سیاره WASP-43b
ASTRONOMICAL JOURNAL Issue 162 (2021-10-22PP. 210-222 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
48.  محمدعلی مرادحاصلیمحسن جواهریاننرگس فتحعلیانحسین صفری
Empirical Scaling Relations for the Photospheric Magnetic Elements of the Flaring and Non-Flaring Active Regions
قوانین تجربی مقیاس برای سیماهای مغناطیسی شید سئهری نواحی فعال شراره ای و غیر شراره ای
ACTA ASTRONOMICA Issue 71 (2021-10-21PP. 163-188 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  Sebastian Sassiابوالفضل دین محمدیMatti Heikinheimoنادر میر ابوالفتحیKai Nordlundحسین صفریKimmo Tuominen
Solar neutrinos and dark matter detection with diurnal modulation
نوترینوهای خورشیدی و آشکارسازی ماده تاریک با مدولاسیون روزانه
PHYSICAL REVIEW D Issue 104 (2021-09-21PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
46.  امیر حسن زاده لشت نشاییحسین صفریحامد قاسمی
Relations between the asteroseismic indices and stellar parameters of δ Scuti stars for two years of TESS mission
روابط بین شاخص های لرزه شناسی و پارارمترهای فیزیکی از مشهادات دو ساله تس
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY Issue 505 (2021-05-30PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
45.  زهره محمدی گونهنسیبه علیپورحسین صفریفرهاد زمانی
Complex Network for Solar Protons and Correlations with flares
شبکه پیچیده پروتون های خورشیدی و همبستگی با شراره ها
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Issue 126 (2021-05-23PP. 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  سیده سمیه حسینی رادنسیبه علیپورحسین صفری
Energetics of Solar Coronal Bright Points
انرژی نقاط درخشان تاج خورشید
ASTROPHYSICAL JOURNAL Issue 59 (2021-03-07PP. 906-1-906-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  نسترن لطفیمحسن جواهریانبردیا کاکیامیر حسین درونهحسین صفری
Ultraviolet solar flare signatures in the framework of complex network
ویژگی های فرابنفش شراره های خورشیدی در چارچوب سامانه های پیجیده
CHAOS Issue 30 (2020-04-20PP. 043124-1-043124-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  حسین صفری
Age dating of an early Milky Way merger via asteroseismology of the naked-eye star ν Indi
پیشینه تاریخی از برخورد قدیمی کهکشان راه شیری با استفاده از لرزه شناسی ستاره ای از ستاره نو هندی قابل تشخیص با چشم غیر مسلح
Nature Astronomy شماره 9 (1398/10/23صفحات 975-986 
  علمی-پژوهشی
Scopus
41.  مریم ترکیعاطفه جوادیJacco Th. van Loonحسین صفری
The star formation history of the M31 2 galaxy derived from Long-Period-Variable 3 star counts
تاریخچه ستاره زایی کهکشان M31 بر اساس شمارش دوره طولانی ستارگان متغییر
Proceedings of the International Astronomical Union Issue 1743-9213 (2019-12-30PP. 524-525 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  V. AntociM. S. CunhaD. M. BowmanS. J. MurphyD. W. Kurtzحسین صفری
The first view of δ Scuti and γ Doradus stars with the TESS mission
اولین مشاهده ستارگان دلتا اسکوتی و گاما ثور از ماوریت تیس
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY Issue 490 (2019-10-07PP. 4040-4059 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  نسترن فرهنگمایکل ویتلندحسین صفری
Energy Balance in Avalanche Models for Solar Flares
موازنه انرژی در الگوهای بهمنی برای شراره های خورشیدی
Astrophysical Journal Letters Issue 883 (2019-09-23PP. 20-26 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  سمیه تارانحسین صفریفرهاد داعی
Kappa-Maxwellian Electrons and Bi-Maxwellian Protons in a Two-fluid Model for Fast Solar Wind
الکترون های کاپا ماکسولی و پروتون های ماکسولی دوگانه در الگوی دو شاره ای باد خورشیدی سریع
ASTROPHYSICAL JOURNAL Issue 882 (2019-09-13PP. 157-167 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  نسیبه علیپوررادفرانک محمدیحسین صفری
Prediction of Flares within 10 Days before They Occur on the Sun
پیش بینی شراره های خورشیدی 10 روز قبل از ظهور آنها در سطح خورشید
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES Issue 243 (2019-07-23PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  m.s. cunhaV. AntociD. L. HoldsworthD. W. KurtzL. A. Balonaحسین صفری
Rotation and pulsation in Ap stars: first light results from TESS sectors 1 and 2
دوران و پالس های ستاره های Ap: نتایج اولیه از داده های تلسکوپ فضایی TESS بخش 1و 2
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY Issue 487 (2019-06-07PP. 3523-3549 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  ماجده نوریمحسن جواهریانحسین صفریحمید نجاری
Statistics of photospheric supergranular cells observed by SDO/HMI
آمار ابر دانه های خورشیدی از رصدهای SDO/HM
ADVANCES IN SPACE RESEARCH Issue 64 (2019-04-30PP. 504-513 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  پردیس احمدیندا داداشی قره بلاغحسین صفریاحمد درودی
First day-time seeing observations at the Observatory of University of Zanjan in Iran
اولین اندازه گیری پارامتر دید در روز در ایران-دانشگاه زنجان
IRANIAN JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSIC Issue ۵ (2019-01-05PP. ۲۱-۳۲ 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  اکبر غیبی فطرتحسین صفریDavina E. Innes
Magnetoacoustic and Alfvénic black holes
سیاهچاله مغناطوآکوستیک و آلفونی
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Issue 78 (2018-06-30PP. 662-670 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  نسترن فرهنگحسین صفری Michael S Wheatland
Principle of Minimum Energy in Magnetic Reconnection in a Self-organized Critical Model for Solar Flares
اصل کمیه انرزی در بازاتصالی مغناطیسی یک الگوی خود سازمان ده بحرانی شراره های خورشیدی
ASTROPHYSICAL JOURNAL Issue 859 (2018-05-23PP. 41-51 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  لطیف سعیدحسین صفریاسداله صفائی
The application of Bayesian spectral analysis in photometric time series
کاربرد آنالیز بیز در تحلیل سری های زمانی نورسنجی
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 17 (1396/08/29صفحات 542-551 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  محسن جواهریانحسین صفریندا داداشی قره بلاغM.J. Aschwanden
Statistical Properties of Photospheric Magnetic Elements Observed by the Helioseismic and Magnetic Imager onboard the Solar Dynamics Observatory
خواص آماری عناصر مغناطیسی خورشید رصد شده توسط ابزار اچ.ام.آی از تلکسوپ فضایی اس.دی.او
SOLAR PHYSICS Issue 292: 164 (2017-10-09PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  اکبر غیبی فطرتحسین صفریمحسن جواهریان
The Solar Flare Complex Network
شبکه پیچیده شراره های خورشیدی
ASTROPHYSICAL JOURNAL Issue 847 (2017-09-29PP. 115-127 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  فرهاد داعیحسین صفریندا داداشی قره بلاغ
Complex Network for Solar Active Regions
شبکه پیچیده نواحی فعال خورشید
ASTROPHYSICAL JOURNAL Issue 846 (2017-08-09PP. 36-44 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  عباس رابونیکحسین صفرینسیبه علی پور راد Michael S Wheatland
PREDICTION OF SOLAR FLARES USING UNIQUE SIGNATURES OF MAGNETIC FIELD IMAGES
پیش بینی شراره های خورشید با استفاده از خواص ناوردای تصاویر میدان مغناطیسی
ASTROPHYSICAL JOURNAL Issue 834 (2016-12-20PP. 11-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  حامد قاسمیاحسان مروجیC. AERTSحسین صفریM. VUCKOVIC
The effects of near-core convective shells on the gravity modes of the subdwarf B pulsator KIC 10553698A
تاثیر پوسته همرفتی نزدیک هسته در وجو گرانش ستاره زیکوتوله KIC 10553698
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY Issue 465 (2016-12-03PP. 1518-1531 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  سهیل واشقانی فراهانیعمران قنبریگلرز غفاریحسین صفری
Torsional wave propagation in solar tornadoes
انتشار امواج پیچشی در گردبادهای خورشیدی
==ASTRON ASTROPHYS Issue 599 (2016-11-01PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
Wave function properties of a single and a system of magnetic flux tube(s) oscillations
ویژگی های تابع موج در نوسانات تک لوله شار و سامانه ای از لوله های شار مغناطیسی
J GEOPHYS RES Issue 121 (2016-09-17PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  سمیه بازرگانحسین صفریهادی کاشی ساز
Classification of mini-dimmings associated with extreme ultraviolet eruptions by using graph theory
دستهبندی تاریکیهای کوچکمقیاس از فورانهای تابشهای فرابنفش دور خورشید با استفاده از نظریة گراف
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 2 (1395/01/24صفحات 217-223 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  سعید آریشمحسن جواهریانحسین صفریعلی امیری
Extraction of Active Regions and Coronal Holes from EUV Images Using the Unsupervised Segmentation Method in the Bayesian Framework
استخراج نواحی فعال و چاله های تاجی خورشید از تصتویر فرابنفش دور خورشید با استفاده از قطعه بندی عدم نظارتی در چاچوب بیز
SOLAR PHYSICS Issue 291 (2016-04-06PP. 1209-1224 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  لیلا هنربخشنسیبه علی پور رادحسین صفری
Magnetic Evolution of Mini-Coronal Mass Ejections
تحول مغناطیسی مینی پرتاب های تاجی
SOLAR PHYSICS Issue 291 (2016-01-31PP. 941-952 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  مهدی یوسف زاده سورکیحسین صفریرافائل اتیهنسیبه علی پور راد
Motion and Magnetic Flux Changes of Coronal Bright Points Relative to Supergranular Cell Boundaries
حرکت و تغییرات شار نقاط درخشان تاجی و ارتباط با مرزهای ابر دانه ای
SOLAR PHYSICS Issue 291 (2016-01-11PP. 29-39 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  نسیبه علیپوررادحسین صفری
STATISTICAL PROPERTIES OF SOLAR CORONAL BRIGHT POINTS
خواص آماری نقاط درخشان خورشید
ASTROPHYSICAL JOURNAL Issue 807 (2015-07-10PP. 175-184 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  نسیبه علیپوررادحسین صفری
STATISTICAL PROPERTIES OF SOLAR CORONAL BRIGHT POINTS
خواص آماری نقاط درخشان تاج خورشید
ASTROPHYSICAL JOURNAL Issue 807 (2015-07-10PP. 175-184 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  مرجان یوسف زاده شبستریسعداله نصیری قیداریحسین صفری
Reconstruction of Solar Coronal Linear Force-Free Magnetic Field
بازسازی میدان مغناطیسی خطی تاج خورشید
IRANIAN JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSIC Issue 2 (2015-07-01PP. 59-68 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  مهدی یوسف زاده سورکیمحسن جواهریانحسین صفری
Segmentation of Photospheric Solar Images by Using c-Means, k-Means, and FCM Algorithms
بخش بندی تصاویر شید سچهر خورشید با استفاده از الگوریتمهای سی-میانگین، ک- میانگین و اف سی ام
IRANIAN JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSIC Issue 2 (2015-07-01PP. 69-76 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  مصطفی مرادخانیعلی امیریمحسن جواهریانحسین صفری
A hybrid algorithm for feature subset selection in high-dimensional datasets using FICA and IWSSr algorithm
یک الگوریتم هیبرید برای استخراج ویژگی در داده های با ابعاد بالا با استفاده از FICA و الگوریتم IWSSr
APPLIED SOFT COMPUTING Issue 35 (2015-06-21PP. 123-135 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  محسن جواهریانحسین صفریعلی امیریشروین ضیائی
Automatic Method for Identifying Photospheric Bright Points and Granules Observed by Sunrise
شناسایی خودکار نقاط درخشان و دانه های شید سپهری ثبت شده تلسکوپ سان رایز
SOLAR PHYSICS Issue 289 (2014-10-15PP. 3969-3983 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  حسین صفریسمیه تاراننسترن فرهنگ
Automated tracking of solar coronal loops and detection of their oscillations
پایش خودکار حلقه های تاج خورشید و نوسانات آنها
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 14 (1393/02/02صفحات 65-72 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  نسیبه علیپوررادحسین صفری
Solar mini-dimming kinematics and their positive correlations with coronal mass ejections and prominence
سینماتیک مینی تاریکی ها خورشید و همبستگی مثبت آنها با پرتاب های جرم تاجی و زبانه ها
IRANIAN JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSIC Issue 1 (2013-08-09PP. 67-63 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  محمد صادقیحسین صفری
Application of genetic algorithm and support vector machine for probing ..............
کاربرد الگوریتم ژنتیکو ماشین بردار پشتیبان در جستجوی پارامترهای نانو شرارههای تاج خورشید
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 12 (1391/09/16صفحات 205-214 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  سمیه تارانحسین صفری
Identification of solar coronal loops based on moments of image
شناسایی حلقه‌های تاج خورشید با استفاده از ممان‌های تصویر
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 12 (1391/08/15صفحات 232-236 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9. حسین صفریسعداله نصیری قیداری
Slow Mode Oscillations and Damping of Hot Solar Coronal Loops
-
SOLAR PHYSICS Issue 280 (2012-07-19PP. 137-151 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  نسیبه علیپوررادحسین صفری
-
پرتابهای بزرگ و کوچک مقیاسجرم از تاج خورشید
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 12 (1391/03/17صفحات 29-38 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  نسیبه علیپوررادحسین صفریD.E Innes
AN AUTOMATIC DETECTION METHOD FOR EXTREME-ULTRAVIOLET DIMMINGS ASSOCIATED WITH SMALL-SCALE ERUPTION
روش خودکار شناسایی تاریکیها ی فرابنفش دور گسترش یافته از انفجارات کوچک مقیاس
ASTROPHYSICAL JOURNAL Issue 746 (2012-01-19PP. 12-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  سیدادریس تاج فیروزهحسین صفری
CAN A NANOFLARE MODEL OF EXTREME-ULTRAVIOLET IRRADIANCES DESCRIBE THE HEATING OF THE SOLAR CORONA?
آیا نانو شراره های فرابفش دور تاج خورشید عامل گرمایش تاج می باشند؟
ASTROPHYSICAL JOURNAL Issue 744 (2011-12-20PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5. حسین صفری
The effect of non-uniform magnetic field on the slow mode oscillations
تاثیر میدان مغناطیسی غیر یکنواخت در نوسانهای آرام حلقه های تاج
NEW ASTRONOMY Issue 16 (2010-12-29PP. 317-322 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4. حسین صفری
Transverse oscillationd of a longitudinally stratified coronal loop system
نوسانهای عرضی سیستم حلقه های تاج با لایه بندی طولی
ASTROPHYSICAL JOURNAL Issue 724 (2010-11-02PP. 411-417 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  نرگس فتحعلیانحسین صفریسعداله نصیری قیداری
Oscillations of coronal loops using Rayleigh - Ritz technique
نوسانات حلقه های تاج با استفاده از روش ریلی - ریتز
NEW ASTRONOMY Issue 15 (2009-11-27PP. 403-408 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  حسین صفریندا داداشی قره بلاغسعداله نصیری قیداری
The effect of the longitudinal density stratification on the standing kink modes for coronal loop oscillations
اثر غیر یکنواختی طولی چگالی بر وجوه نوسانی در حلق ههای تاج خورشید
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 9 (1388/08/05صفحات 227-235 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  مهدی بازرگان حسین صفریD.E InnesKarami E.Solanki S. K.
A nanoflare model for active region radiance: application of artificial neural networks
یک مدل نانوشرارهای برای تابشهای نواحی فعال : کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی
==ASTRON ASTROPHYS Issue 492 (2008-12-20PP. 13-17 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 106. راضیه حسینیپرادیپ کای شاپنسیبه علیپورحسین صفری
شناسایی نمایه های طیفی نامتقارن در ناحیه گذار خورشید
Identification of the asymmetric spectral profiles in the solar transition region
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی, زنجان, 1402/03/24 - 1402/03/26
ملی معتبر 105. ابوالفضل دین محمدیحسین صفرینادر میر ابوالفتحی
نوسان سالانه و روزانه نرخ برهمکنش نوترینوهای خورشیدی در آشکارسازهای حالت جامد
Daily and annual modulation rates of solar neutrino reaction in solid state detector
همایش نجوم و اختر فیزیک دانشگاه یزد, یزد, 1401/11/26 - 1401/11/27
ملی معتبر 104. حامد قادریپردیس گراوندحسین صفرینسیبه علی پور راد
دسته بندی کهکشان ها از ویژگی های تصاویر هابل برپایه ی الگوریتم k همسایه نزدیک
Galaxies classification from Hubble image features based on the k-nearest neighbors' algorithm
همایش نجوم و اختر فیزیک دانشگاه یزد, یزد, 1401/11/26 - 1401/11/27
ملی معتبر 103. زهرا شکری چافینسیبه علی پور رادحسین صفری
فعالیت پدیده های کوچک مقیاس جو خورشید و قطب های مغناطیسی شیدسپهری در نیمکره های شمالی و جنوبی در چرخه24
Activity of small-scale coronal events and magnetic photospheric patches in the northern and southern hemispheres in cycle 24
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه یزد, یزد, 1401/11/26 - 1401/11/27
ملی معتبر 102. مرجان یوسف زاده شبستریسعداله نصیری قیداریحسین صفری
بازسازی میدان مغناطیسی تاج خورشیدی با استفاده از دادههای ماهواره اِسدیاو به دو روش خطی و غیرخطی مر
Reconstruction of solar coronal magnetic field using linear and nonlinear methods
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه بابلسر, بابلسر, 1400/11/27 - 1400/11/28
ملی معتبر 101. امین نجفیحسین صفری
بررسی رفتار توانی آستانه در شبکه ی شراره های خورشیدی
Investigation of Threshold Power-Law Behavior in Solar Flare Network
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه بابلسر, بابلسر, 1400/11/27 - 1400/11/28
ملی معتبر 100. ابوالفضل دین محمدیحسین صفرینادر میر ابوالفتحی
نوسان سالانه و روزانه نرخ برهمکنش مادهی تاریک در آشکارسازهای حالت جامد )ژرمانیوم و سیلیسیوم(
Daily and annual modulation rates of dark matter reaction in solid state detector (Ge & Si)
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه مازندران, بابلسر, 1400/11/27 - 1400/11/28
ملی معتبر 99. بردیا کاکینسترن فرهنگحسین صفری
شواهدی بر رفتار آشوبناک ناحیهی آرام خورشید
Evidences of Chaotic Behavior in the Quiet Sun
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه بابلسر, بابلسر, 1400/11/27 - 1400/11/28
ملی معتبر 98. زهرا تاجیکنسترن فرهنگیوسفعلی عابدینیحسین صفری
خصوصیات شبکه پیچیده نواحی فعال خورشید
Characteristics of the Complex Network for Solar Active Regions
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه بابلسر, بابلسر, 1400/11/27 - 1400/11/28
ملی معتبر 97. ابوالفضل دین محمدیحسین صفرینادر میر ابوالفتحی
نوسان سالانه و روزانه نرخ برهمکنش مادهی تاریک در آشکارسازهای حالت جامد (ژرمانیوم و سیلیسیوم)
Daily and annual modulation rates of dark matter reaction in solid state detector (Ge & Si)
همایش نجوم و اختر فیزیک دانشگاه مازندران, بابلسر, 1400/11/27 - 1400/11/28
ملی معتبر 96. نازنین کهالی پورنسیبه علیپورحسین صفری
پیشبینی شراره های M ،Xو Cهای بزرگ همراه با پرتاب های جرم تاجی
Prediction of X, M, and large C flares associated with coronal mass ejections
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه سمنان , سمنان, 1399/11/06 - 1399/11/07
ملی معتبر 95. امین نجفیحسین صفری
بررسی قانون اموری در شبکه ی شراره های خورشیدی
Investigation of Omori Law in the Solar Flare Network
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه سمنان , سمنان, 1399/11/06 - 1399/11/07
ملی معتبر 94. سیده سمیه حسینی رادنسیبه علیپورحسین صفری
نقش پدیده های کوچک مقیاس در گرمایش تاج خورشید
The Role of Small Scale Events in Heating the Sun’s Corona
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه سمنان , سمنان, 1399/11/06 - 1399/11/07
ملی معتبر 93. زهرا شکری چافیحسین صفرینسیبه علیپور
شناسایی خودکار نقاط درخشان تاجی بر اساس مشاهدات اس دی اُو در چرخه 2
Automatic detection of corona bright points based on SDO observation in 24 cycle
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه سمنان , سمنان, 1399/11/06 - 1399/11/07
ملی معتبر 92. فاطمه داودیازگور باشتورکحسین صفری
تصحیح افمری سیاره K2-30با استفاده از روشM
Ephemeris Refinement of K2-30 b with MCMC Method
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه سمنان , سمنان, 1399/11/06 - 1399/11/07
ملی معتبر 91. ادریس خداکرمیسمیه تارانبردیا کاکینازیلا اسعدیحسین صفری
تحول کمیت های شبکه ی پیچیده زمین لرزه های ایران
‫‪Evolution‬‬ of the Parameters for Networks of Iran Earthquakes
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه کردستان, کردستان, 1398/11/16 - 1398/11/17
ملی معتبر 90. زهره محمدی گونهنسیبه علیپورحسین صفریفرهاد زمانی
شبکه پیچیدهی شار پروتون خورشید
Complex Network for Solar Proton Flux
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه کردستان, سنندج, 1398/11/16 - 1398/11/17
ملی معتبر 89. نازنین کهالی پورنسیبه علیپورحسین صفری
پیش بینی شراره های همراه با پرتاب های جرم تاجی با استفاده از یادگیری ماشین وگشتاورهای زرنیک
The prediction of flares associated with coronal mass ejections using the machine learning and Zernike moments
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه کردستان, سنندج, 1398/11/16 - 1398/11/17
ملی معتبر 88. نسترن فرهنگحسین صفریمایکل ویتلند
مطالعه ی الگوهای خودکار شبکه ای بهمنی برای شراره های خورشیدی با رویکردی احتمالی
Study of the Cellular Automaton Avalanche Models for Solar Flares Based on a Probabilistic Approach
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه کردستان, سنندج, 1398/11/16 - 1398/11/17
ملی معتبر 87. فهیمه شکیباهانیه شاهقدمیحسین صفریمحمود حسنیامیر حسن زاده لشت نشاییندا داداشی قره بلاغ
نورسنجی ستاره متغیر v1644cyg
Photometry of v1644cyg Variable Star
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه کردستان, کردستان, 1398/11/16 - 1398/11/17
ملی معتبر 86. نازنین کهالی پورنسیبه علیپورحسین صفری
پیش بینی پدیده های فورانی خورشید با استفاده از روش یادگیری ماشینی
Forecasting of solar eruptive phenomena using the machine learning method
Annual Physics Conference of Iran انحمن فیزیک ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-08-26 - 2019-08-29
ملی معتبر 85. مریم رمضانیسیده سمیه حسینی رادنسیبه علیپورحسین صفری
تحول دمایی و تخمین انرژی گرمایی پرتاب جرم تاجی کوچک مقیاس خورشید
Thermal Evolution and Estimation of the Thermal Energy for a Solar Coronal Mass Ejection
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1398/02/11 - 1398/02/12
ملی معتبر 84. مهرافروز گودرزیسمیه تارانحسین صفری
شبکه پیچیده شاخص تاجی خورشید
Complex Network of Solar Coronal Index
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران انحمن نجوم ایران, زنجان, 1398/02/11 - 1398/02/12
ملی معتبر 83. جواد گنجعلینسترن فرهنگشهریار اسمعیلیمحسن جواهریانحسین صفری
میرایی و نوسانات حلقه های تاج خورشید
Damping and oscillations of Coronal Loops
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1397/11/10 - 1397/11/11
ملی معتبر 82. نازنین کهالی پورحسین صفرینسیبه علیپور
پیش بینی شراره های همراه با پرتاب های جرم تاجی قبل از رخدادشان
Prediction of solar flares associated with coronal mass ejection before their
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1397/11/10 - 1397/11/11
ملی معتبر 81. سیده سمیه حسینی رادنسیبه علیپورحسین صفری
ویژگی های فیزیکی نقاط درخشان تاجی با استفاده از مشتق دمایی تابع اندازگیری تابش
Physical Parameters of Solar Coronal Bright Points by Differential Emission Measure Function
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بین المللی قزوین, قزوین, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 80. مهدیه ماکوییفرهاد داعیحسین صفری
آیا نواحی فعال خورشید شبکهی مقیاس آزاد تشکیل می دهند؟
Do solar active regions form a scale-free network
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بین المللی قزوین, قزوین, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 79. سیده سمیه حسینی رادنسیبه علیپوررادحسین صفری
ویژگی های فیزیکی نقاط درخشان تاجی با استفاده از مشتق دمایی تابع اندازگیری تابش
Physical Parameters of Solar Coronal Bright Points by Differential Emission Measure Function
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 78. مهدیه ماکوییفرهاد داعیحسین صفری
آیا نواحی فعال خورشید شبکه ی مقیاس آزاد تشکیل می دهند؟
Do solar active regions form a scale-free network?
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 77. زهرا شکری چافینسیبه علیپورحسین صفری
شناسایی خودکار روشنایی ها ی ناحیه گذار و ارتباط آن ها با نقاط روشن تاجی
Automatic identification of the transitional regions brightenings and their relationship with coronal bright points
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه علوم پایه زنجان, زنجان, 1397/02/19 - 1397/02/20
ملی معتبر 76. امیر حسن زاده لشت نشاییحامد قاسمیحسین صفری
تحلیل اخترلرزه شناسی و وجوه شکافته چرخشی ستارگان تپشی ترکیبی δ Sct – γ Do
Asteroseismic analysis and rotationally split modes of hybrid δ Scuti – γ Doradus pulsating stars
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1397/02/19 - 1397/02/20
ملی معتبر 75. مینا هادی زادهحسین صفرینسیبه علیپورفرهاد داعی
تعیین شرایط اولیه و مرزی مربوط به شبیه سازی پدیده های کوچک مقیاس در چارچوب مغناطوهیدرودینامیک
Determination of the initial and boundary conditions corresponds to a simulation of the small scale events in magnetohydrodynamics approach
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه علوم پایه زنجان, زنجان, 1397/02/19 - 1397/02/20
ملی معتبر 74. زهرا تاجیکمحسن جواهریانسمیه تارانحسین صفری
مطالعه ی همبستگی بین لک ها، چاله های تاجی خورشید، و پدیده ی اِلنینو
Investigation of Relationships between Sunspots, Coronal Holes, and El Nino
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه علوم پایه زنجان, زنجان, 1396/12/16 - 1396/12/17
ملی معتبر 73. ندا طاوسیحامد قاسمیحسین صفری
مقایسه ی نتایج به دست آمده از فرمول بندی اخترلرزه شناسی بر اساس نظریه ی هلمهولتز تعمیم یافته و روش ریلی-ریتس پیشنهادی توسط ثبوتی و کد اخترلرزه شناسی GYRE
Comparison between the results obtained by asteroseismology formalism based on modified Helmholtz’s theorem and Rayleigh-Ritz method proposed by Sobouti and GYRE asteroseismology code
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه فردوسی مشهد , مشهد, 1396/11/11 - 1396/11/12
بین‌المللی 72. فرهاد داعیحسین صفریندا داداشی قره بلاغ
خودسازمانده بحرانی بودن شبکه نواحی فعال خورشید
Self Organized Criticality of the Active regions network
POCKS& STARS CONFERENCH MAX PLANCK INSTITUTE FOR SOLAR SYSTEM RESEARCH, UNIVERSITY OF GOTTINGEN, GERMANY, Germany, 2017-09-13 - 2017-09-16
ملی معتبر 71. ماجده نوریمحسن جواهریانحمید نجاریحسین صفری
تحول اندازه سلول های ابردانه ای شید سپهری استخراجی از تصاویر اچ ام آی با روش ردگیری توپ ها
Evolution of supergranular cells extracted from HMI images by ball tracking method
Annual Physics Conference of Iran انجمن فیزیک ایران- دانشگاه یزد, زنجان, 2017-08-28 - 2017-08-29
ملی معتبر 70. فرانک محمدینسیبه علیپوررادحسین صفریعباس رابونیک
پیش بینی شراره های نواحی فعال خورشید با استفاده از مغاطوگرام نواحی فعال و ماشین بردار پشتیبان
Prediction of solar flares using magnetograms of active regions and machine learning
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان و انجمن نجوم ایران, زنجان, 1396/02/21 - 1396/02/22
ملی معتبر 69. فاطمه هاشمی نسبندا داداشی قره بلاغحسین صفرییوسفعلی عابدینی
تخمین انرژی یک گرداب غول پیکر در تاج خورشیدی
Energy estimation of a giant solar vortex
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ، زنجان, زنجان, 1396/02/21 - 1396/02/22
ملی معتبر 68. طیبه فرجادنیاندا داداشی قره بلاغمحسن جواهریانحسین صفری
مقایسه ساختار شبکه و بین شبکه ای رنگین سپهر در خط طیفی C II 1335
Chromospheric Network and Internetwork Comparsion in CII 1335 Å Line
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ، زنجان, زنجان, 1396/02/21 - 1396/02/22
ملی معتبر 67. بردیا کاکیمحسن جواهریانندا داداشی قره بلاغحسین صفری
مطالعهی رابطهی پارامترهای نانوشرارهای و فعالیتهای خورشید
Investigation of Relationship between Parameters of Solar Nano-Flares and Solar Activity
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ، زنجان, زنجان, 1396/02/21 - 1396/02/22
ملی معتبر 66. سمیه صفایی نژادندا داداشی قره بلاغحسین صفری
اندازه گیری سرعت پلاسمای داغ تاج خورشید در بخش خزه ناحیه فعال
Velocity measurements of solar hot coronal plasma in the moss area of an active region
همایش ملی فیزیک خورشید مرکز نجوم و علوم نوین آستان حضرت عبدالعظیم, تهران, 1395/12/05 - 1395/12/05
ملی معتبر 65. ماجده نوریمحسن جواهریانحمید نجاریحسین صفری
توزیع فراوانی اندازه ی سلول های ابر دانه ای شید سپهری استخراجی از تصاویر اچ ام ای با روش رد گیری توپ ها
Size-Frequency Distributions of Photospheric Suprgranular Cells Extracted from HMI Images by Ball-Tracking Method
همایش ملی تازه هایی از فیزیک خورشید مر کز نجوم آستانه مقدس حضرت عبدالعظیم, تهران, 1395/12/05 - 1395/12/05
بین‌المللی 64. شهریار اسمعیلیندا داداشی قره بلاغمجتبی نصیری زرندیحسین صفری
رفتار ویژه فرکانسها در یک سیستم نوسانی از حلقه های تاج
Behavior of Eigenfrequencies in a System of Coronal Loops Oscillation: Multi-stranded Loops Interaction Approach”
SOLARNETTV MEETING  the Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Spain, 2017-01-16 - 2017-01-20
ملی معتبر 63. محسن جواهریانندا داداشی قره بلاغحسین صفری
بررسی آماری المانهای مغناطیسی خورشید در سال 2011
statistics of Solar Magnetic Elements Observed by SDO/HMI During the year 2011
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1395/02/23 - 1395/02/24
ملی معتبر 62. محسن جواهریانندا داداشی قره بلاغحسین صفری
آمار المانهای مغناطیسی خورشید در طی سال 2011
statistics of solar magnetic elements during year 2011
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی , زنجان, 1395/02/23 - 1395/02/24
ملی معتبر 61. اکبر غیبی فطرتحسین صفری
اثر سرعت اولیه بدون چرخش بر امواج تند مغناطوآکوستیکی در تاج خورشید
Effect of irrotational initial material flow on fast soalr coronal magnetoacoustic waves
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی, زنجان, 1395/02/23 - 1395/02/24
ملی معتبر 60. بردیا کاکیمحسن جواهریانندا داداشی قره بلاغحسین صفری
روش جدید قطعه بندی برای بررسی آماری نقاط درخشان تاجی خورشید
new segmentation method for investigating coronal bright points
همایش فرانسوی گذر عطارد در سال 2016 دانشگاه یزد, یزد, 1395/01/20 - 1395/01/20
بین‌المللی 59. ندا داداشی قره بلاغحسین صفریمریم غلامی شیریمحسن عابدینی
نوسانات کینک و سوسیسی یک ریزحلقه در ناحیه آرام
Kink and Sausage Oscillations of a QS Mini Loop
Dynamic Sun : I. MHD Waves and Confined Transients in the Magnetized Atmosphere Department of Physics, Indian Institute of Technology (BHU) , India, 2016-02-22 - 2016-02-26
ملی معتبر 58. حسین صفریابراهیم توحیدی مقدممحسن جواهریانآذر نصیری زرندیبردیا کاکی
مطالعه ی آماری شراره ها، جتها وهمبستگی بین آنها در یک دورهی 11 ساله
Statistical Studies of Flares, Jets, and Their Correlations in the 11-Year Period
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1394/11/13 - 1394/11/15
ملی معتبر 57. عباس رابونیکنسیبه علی پور رادندا داداشی قره بلاغحسین صفری
پیش بینی شراره های نوع M و X با استفاده از الگوی ماشین بردار پشتیبان
Prediction of M and X Solar flares by Using Machine Learning Algorithm
همایش ملی فیزیک کاربردی دانشگاه ملابر, ملایر, 1394/11/08 - 1394/11/09
ملی معتبر 56. مریم غلامی شیریندا داداشی قره بلاغحسین صفرینصیری آذر
بررسی ساختار مغناطیسی ریز نواحی فعال خورشید
Structure of solar mini active regions
همایش ملی فیزیک کاربردی دانشگاه ملایر, ملالر, 1394/11/08 - 1394/11/08
ملی معتبر 55. اکبر غیبی فطرتحسین صفری
اثرسرعت اولیه پلاسما بر امواج سوسیسی و کینک در حلقه های تاج خورشید
The effects of initial flow on sausage and kink waves in solar corona loops
همایش ملی فیزیک کاربردی دانشگاه ملایر, ملالر, 1394/11/08 - 1394/11/08
ملی معتبر 54. حسین صفریبردیا کاکیمحسن جواهریان
رابطه بین پارامترهای نانوشراره ای خورشید با فعالیت های خورشید
Relationship between solar nano-flares and solar activiies
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1394/11/08 - 1394/11/08
ملی معتبر 53. مریم غلامی شیریندا داداشی قره بلاغحسین صفری
نوسانات کینک و سوسیسی در یک ریز ناحیه فعال
Kink and sausage oscillations of a mini active region
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2015-08-24 - 2015-08-27
ملی معتبر 52. حامد قاسمیاحسان مروجیکانی آرتزحسین صفری
آزمون لرزه شناسی ستاره ای برای شوت همرفتی زیر کوتوله KIC 10553698A برای وجوه گرانشی
Astrosiesmic test for convective overshooting for subdwarf B pulsator KIC 10553698A using the period spacing of gravity modes
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی , زنجان, 1394/02/24 - 1394/02/25
بین‌المللی 51. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
ویژه مقادیر نوسانات مغناطوهیدرودینامیک در حضور لایه بندی طولی چگالی
Eigen-Frequencies of MHD Wave Equations in the Presence of Longitudinal Stratification Density
TESS: Triennial Earth Sun-Summit جامعه نجوم آمریکا و جامعه ژئوفیزیک آمریکا American Astronomical Society, United States, 2015-04-27 - 2015-04-30
بین‌المللی 50. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
شبیه سازی مدهای نوسانی کینک در حلقه های شار چند رشته ایی در تاج خورشید
Extracting Kink-like Modes of Multi-Stranded Loops in The Solar Corona
MEASUREMENT TECHNIQUES IN SOLAR AND SPACE PHYSICS CONFERENCE NASA, NCAR Center Green Campus, Boulder, CO, United States, 2015-04-20 - 2015-04-24
بین‌المللی 49. سلیم حسینی دادوکلاییعلی امیریحسین صفریداریوش نجفی
ارائه یک مدل طبقه بندی چند برچسبی با قابلیت تعمیم بالا
A Multi-Label Classifier with High Generalization Capacity
-- دانشگاه گیلان، دانشکده برق و کامپیوتر , رشت, 2015-03-11 - 2015-03-12
ملی معتبر 48. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
استخراج وجوه نوسانی شبه کینک حلقه های چند رشته ای تاج خورشید
Extracting Kink-like Modes of Multi-Stranded Loops in The Solar Corona
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه امیرکبیر, تهران, 1393/11/15 - 1393/11/16
ملی معتبر 47. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
ویژه فرکانس های معادله موج مغناطوهیدرودینامیکی در حضور لایه بندی چگالی طولی
Eigen-Frequencies of MHD Wave Equations in the Presence of Longitudinal Stratification Density
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه سیستان و بلوچستان - انجمن فیزیک ایران, زاهدان, 2014-09-08 - 2014-09-11
ملی معتبر 46. شهریار اسمعیلیمجتبی نصیری زرندیندا داداشی قره بلاغحسین صفری
شبیه سازی امواج مغناطوهیدرودینامیکی حلقه های شار میدان مغناطیسی استوانه ای
MHD wave simulations of magnetic cylindrical flux tubes
Spring Theoretical Physics conference پژوهشگاه دانش های بنیادین , تهران, 2014-05-21 - 2014-05-22
ملی معتبر 45. سمیرا لعلیمحسن جواهریاننسیبه علی پور رادحسین صفریعلی امیری
روش شناسایی و پایش مناطق فعال از تصاویر فرابنفش دور
An automatic method to identification and tracking of active regions from extreme ultraviolet images
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1392/11/03 - 1392/11/04
ملی معتبر 44. اسدالله صفاییمحسن جواهریانحسین صفریقهرودی باقر آبادی مجید
مشاهده ساخنار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
Observation of Asymmetric Structure in Atmosphere of Venus by Image Processing
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1392/11/03 - 1392/11/04
ملی معتبر 43. لطیف سعیداسدالله صفاییحسین صفریشاپوری نژاد یاسر
نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
Photometry of XZ Dra Variable Star
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1392/11/03 - 1392/11/04
ملی معتبر 42. احمدی نجمهمحسن جواهریانحسین صفری
روش شناسایی خودکار پهنای لایه ی تاج در یک چرخه ی خورشیدی
An Automatic Method for Detection of Coronal Width on a Solar Cycle
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1392/11/03 - 1392/11/04
ملی معتبر 41. مرجان یوسف زاده شبستریسعداله نصیری قیداریحسین صفری
بازسازی میدان مغناطیسی تاج خورشید با روش بهینه سازی
Reconstruction of solar coronal magnetic field using an optimization method
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1392/11/03 - 1392/11/04
ملی معتبر 40. لیلا خسرویانمحسن جواهریانفرهاد داعیحسین صفری
بررسی نوسانات حلقه های چند رشته ای تاج خورشید با استفاده از روش پردازش تصویر
The investigation of oscillations of solar corona multi-strands loops whit using image processing
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1392/11/03 - 1392/11/04
ملی معتبر 39. لیلا جهان دیدهنسیبه علی پور رادنصیری آذرحسین صفری
تحول چاله های تاجی در تصاویر فرابنفش دور خورشید
Evolution of solar Coronal Holes (CH) from Extra Ultra Violet (EUV)
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه باهنر کرمان, کرمان, 1392/11/03 - 1392/11/04
ملی معتبر 38. یوسف زاده مهدینسیبه علی پور رادحسین صفریمحسن جواهریان
شناسایی مرزهای ابردانه های خورشیدی برای تصاویر مغناطوگرام
Detection of SuperGranules Junctions from Magnetogram Images
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1392/11/03 - 1392/11/04
ملی معتبر 37. اسدالله صفاییسعداله نصیری قیداریحسین صفری
اندازه گیری سرعت محور ستاره دم شیر
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه پیام نور ارومیه, ارومیه, 2013-09-04 - 2013-09-08
ملی معتبر 36. اسداله صفائیسعداله نصیری قیداریحسین صفری
اندازه گیری سعت چرخش محوری قلب الاسد
Measurements of axial rotating velocity of Regulus
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان, 1392/02/26 - 1392/02/27
ملی معتبر 35. نسترن فرهنگسمیه تارانحسین صفری
بررسی نوسانات سریع و آرام حلقه های تاج خورشید از تصاویر متوالی فرابنفش دور خورشید
Studying of slow and fast coronal loop oscillations from sequences extreme ultra-violet images
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان, 1392/02/26 - 1392/02/27
ملی معتبر 34. سمیه بازرگاننسیبه علی پور رادحسین صفری
شناسایی مینی تاریکی های خورشید با استفاده از تصاویر فرابنفش دور
Identification of solar mini-dimming by using extreme ultra-violet images
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان, 1392/02/26 - 1392/02/27
ملی معتبر 33. اسداله صفائیسعداله نصیری قیداریحسین صفری
اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
Measurement of rotational velocity of altair
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1391/11/05 - 1391/11/06
بین‌المللی 32. حسین صفریمعصومه قنبرزاده نودهی
-
Photometric study of DM cyg variable star
IAU XXVIII General Assembly چین, China, 2012-08-20 - 2012-08-31
بین‌المللی 31. حسین صفریسمیه تاران
-
An Automatic Method for Identification of Solar Coronal Loops
IAU XXVIII General Assembly چین, China, 2012-08-20 - 2012-08-31
بین‌المللی 30. حسین صفریوحید برجی
-
Application of the GDQ method to solve stellar oscillation equations
IAU XXVIII General Assembly چین, China, 2012-08-20 - 2012-08-31
بین‌المللی 29. حسین صفریمحسن جواهریان
-
Automatic Identification of Solar Granules and Magnetic Bright Points
IAU XXVIII General Assembly چین, China, 2012-08-20 - 2012-08-31
ملی معتبر 28. مینا مردمیحسین صفری
شبیه سازی حلقه های مغناطیسی تاج خورشید با استفاده از تصاویر EUV
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2011-09-05 - 2011-09-05
ملی معتبر 27. تریفه حدادحسین صفری
اثر لایه بندی چگالی بر روی نوسانات مغناطوهیدرودینامیکی در حلقه های تاج خورشید
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2011-09-05 - 2011-09-05
ملی معتبر 26. ابوالفضل دین محمدیحسین صفری
شبیه سازی باز اتصالی میدان میدان مغناطیسی تاج خورشید
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2011-09-05 - 2011-09-05
ملی معتبر 25. حسین صفری
میرایی امواج مغناطو آکوستیک آرام در پلاسمای تاج
-
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1390/02/22 - 1390/02/23
ملی معتبر 24. هادی بخشیحسین صفری
نورسنجی ستارگان با دوربینهای دیجیتال
-
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1390/02/22 - 1390/02/23
ملی معتبر 23. سمیه تارانحسین صفری
شناسایی حلقه های تاج خورشید با استفاده از ممان های زرنیک
Prediction of induced stress in concrete liner of swellablae.....
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1390/02/22 - 1390/02/23
ملی معتبر 22. حامد الطافی مهربانیحامد عبادیحسین صفری
بررسی اثر اختلاط فازی امواج آلفون در اسپیکولارهای خورشیدی
-
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1390/02/22 - 1390/02/23
ملی معتبر 21. تریفه حدادحسین صفری
نوسانات سوسیسی حلقه های تاج خورشید با مدل میدان مغناطیسی غیر یکنواخت
-
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1389/10/08 - 1389/10/09
ملی معتبر 20. سمیه تارانحسین صفری
کاربرد تحلیل موجکی در شناسایی حلقه های تاج خورشید
-
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1389/10/08 - 1389/10/09
ملی معتبر 19. مینا مردمیحسین صفری
باز سازی سه بعدی حلقه های مغناطیسی تاج خورشید
-
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1389/10/08 - 1389/10/09
ملی معتبر 18. ابوالفضل دین محمدیحسین صفری
شبیه سازی مدل بهمنی از انرژی شراره های خورشیدی
-
همایش ملی نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1389/10/08 - 1389/10/09
ملی معتبر 17. نسیبه علیپورحسین صفری
پرتاب ذرات کوچک مقیاس از تاج خورشید
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 2010-09-11 - 2010-09-14
ملی معتبر 16. سیدمحمدجمیل عنایتی سرابشهرکحسین صفری
مشاهده نوسانات حلقه های تاج خورشید از تصاویر فرابنفش ماهواره استرو
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 2010-09-11 - 2010-09-14
ملی معتبر 15. سیدادریس تاج فیروزهحسین صفری
جستجوی پارامترهای نانوشراره های تاج خورشید با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 2010-09-11 - 2010-09-14
ملی معتبر 14. عباس عابدینیحسین صفری
نوسان های آرام مغناطو هیدرودینامیکی تاج خورشید
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 2010-09-11 - 2010-09-14
بین‌المللی 13. حسین صفریسارا جباری
-
SLOWMODES OSCILATIONS AND RADIATIVE DAMPING OF SOLAR CORONA FLUX TUBES
COSPAR Scienti -c Assembly Berlin, Germany, 2010-07-18 - 2010-07-25
ملی معتبر 12. سارا جباریحسین صفری
بررسی نوسانات ایستاده ی آرام در لوله های لا یه بندی شدهی تاج خورشید با بتای کم
-
همایش نجوم و اختر فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز , اهواز, 1388/10/08 - 1388/10/09
ملی معتبر 11. شروین ضیاییحسین صفری
مروری بر شناسایی نقاط درخشان مغناطیسی در شید سپهر خورشید
-
همایش نجوم و اختر فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز , اهواز, 1388/10/08 - 1388/10/09
ملی معتبر 10. نسیبه علیپورحسین صفری
ردیابی موج ای- آی تی و تاریکی
-
همایش نجوم و اختر فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز , اهواز, 1388/10/08 - 1388/10/09
ملی معتبر 9. فاطمه امیر خانلونرگس فتحعلیانحسین صفریعلی امیری
بخش بندی تصاویر فرابنفش تاج خورشید
-
همایش نجوم و اختر فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز , اهواز, 1388/10/08 - 1388/10/09
ملی معتبر 8. آزاده خشکرودیحسین صفریسارا جباری
نوسان حلقه های تاج خورشید با مدل مغناطیسی دو قطبی
-
همایش نجوم و اختر فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز , اهواز, 1388/10/08 - 1388/10/09
ملی معتبر 7. نرگس فتحعلیانحسین صفریسعداله نصیری قیداری
نوسان حلقه های تاج با کمک روش ریلی ریتز
-
همایش نجوم و اختر فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز , اهواز, 1388/10/08 - 1388/10/09
بین‌المللی 6. نرگس فتحعلیانحسین صفریسعداله نصیری قیداری
-
Application of the Rayleigh-Ritz variational tecnique for coronal lolp oscillations.
IAU General Assembly; August 2009 RIO de janeiro, Brazil, 2009-09-14 - 2009-09-25
بین‌المللی 5. حسین صفری
-
Oscillations of longitudinally variations of density and magnetic
International Tusi Conference on Astrophysics رصد خانه مراغه, مراغ, 2009-04-21 - 2009-04-23
بین‌المللی 4. حسین صفرینرگس فتحعلیان
روش وردشی برای نوسانات حلقه های تاج خورشید
Variational technique for the oscillations of solar coronal loops
MHD waves and seismology of the solar atmosphere Luven Univ, Belgium, 2009-03-26 - 2009-03-29
ملی معتبر 3. نرگس فتحعلیانحسین صفری
کاربرد روش وردشی ریلی ریتس در بررسی نوسانات لوله ها در تاج خورشید
-
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان, 1387/11/08 - 1387/11/10
ملی معتبر 2. حسین صفریندا داداشی قره بلاغنرگس فتحعلیانسعداله نصیری قیداریی ثبوتی
نوسانات طولی حلقه های تاج خورشید
-
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان, 1387/11/08 - 1387/11/10
ملی معتبر 1. سارا جباریآزاده خشکرودیحسین صفری
بررسی نوسانات ایستاده لوله های تاج خورشید با بتای کم
-
همایش پژوهشی نجوم- انجمن نجوم ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان, 1387/11/08 - 1387/11/10