خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32297   بروزرسانی: 21-07-1400

Hossein Safari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
10 نرگس فتحعلیان اسفند  1389فیزیک نجومی نوسان حلقه های تاج خورشید I.بررسی نظری و شبیه سازی نوسانات تک حلقه و حلقه های سیستمی II.تحلیل تصاویر فرابنفش SDO   استاد راهنما
9 عباس عابدینی اسفند  1389فیزیک نجومی نوسان های آرام مغناطو هیدرو دینامیکی تاج خورشید   استاد راهنما
8 اکبر غیبی فطرت شهريور  1396فیزیک نجومی 1- سیاهچاله‌های غیرگرانشی و تابش هاوکینگ، 2- شبکه‌ی شراره‌های خورشیدی   استاد راهنما
7 فرهاد داعی دي  1396فیزیک نجومی شبکه پیچیده ی نواحی فعال خورشید   استاد راهنما
6 لیلا مختاری اورنج آبان  1392فیزیک نجومی مطالعه تجربی و شبیه سازی بهره تولید تجربی واکنش های هسته ای(d,n) با استفاده از دوترن های تولید شده از واکنش های هسته ای (p,d)   استاد مشاور
5 نسیبه علیپور راد مهر  1395فیزیک نجومی شناسایی و شبیه سازی پدیده های جو خورشید   استاد راهنما
4 حامد قاسمی دي  1395فیزیک نجومی اخترلرزه نگاری ستاره های زیرکوتوله ی داغ طیف B با استفاده از تلسکوپ کپلر   استاد راهنما
3 محسن جواهریان ارديبهشت  1396فیزیک نجومی رابطه آماری سیماهای مغناطیسی خورشید و فعالیت های خورشیدی   استاد راهنما
2 نسترن فرهنگ مهر  1397فیزیک نجومی ارایه ی یک الگوی خودسازمانده بهمنی بر اساس بهینه سازی انرژی آزاد شده در شراره های خورشیدی   استاد راهنما
1 سمیه تاران شهريور  1398فیزیک نجومی مدل سازی باد خورشیدی با توابع توزیع غیر ماکسولی   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
57 محمد صادقی شهريور  1389فیزیک نجومی شبیه سازی نانو شراره های تابشی تاج خورشید: کاربرد الگوریتم ژنتیک   استاد راهنما
56 نسیبه علیپورراد دي  1389فیزیک نجومی مینی سی ام ای های ابردانه های خورشیدی   استاد راهنما
55 ادریس تاج فیروزه اسفند  1389فیزیک نجومی علوم - فیزیک-کاربرد شبکه های عصبی در تخمین پارامترهای نانو شراره های نواحی آرام و فعال تاج خورشید   استاد راهنما
54 حمید پوران تیوش شهريور  1388فیزیک نجومی اثرات اختلالهای مرتبه دوم میدانهای مغناطیسی و سرعت شاره بر نوسانات عرضی حلقه های تاج خورشید   استاد راهنما
53 سارا جباری مرداد  1388فیزیک نجومی امواج مغناطو هیدرودینامیکی در حلقه های خمیده و پلاسمای بتای کم تاج خورشید   استاد راهنما
52 آزاده خشکرودی بهمن  1388فیزیک نجومی نوسانات حلقه های پیچ خورده و میدان مغنا طیسی غیر یکنواخت طولی تاج خورشید   استاد راهنما
51 سیدمحمدجمیل عنایتی سرابشهرک شهريور  1389فیزیک نجومی مشاهده نوسانات حلقه های تاج از تقسیم بندی تصاویر فرابنفش تاج خورشید   استاد راهنما
50 امیر خانلو فاطمه دي  1389فیزیک نجومی بخش بندی تصاویر فرابنفش تاج خورشید :کاربرد شبکه های عصبی   استاد راهنما
49 شروین ضیائی شهريور  1390فیزیک نجومی نقاط مغناطیسی درخشان در شید سپهر خورشید   استاد راهنما
48 حامد الطافی مهر  1390فیزیک نجومی علوم - فیزیک- گرمایش تاج خورشیدی از طریق اثر اختلاط فازی امواج آلفن در سیخک های خورشیدی   استاد راهنما
47 سمیه تاران آذر  1390فیزیک نجومی شناسایی حلقه های تاج خورشید از تصاویر فرابنفش دور SDO   استاد راهنما
46 ابوالفضل دین محمدی دي  1390فیزیک نجومی مشاهده ی نانو شراره های تاج خورشید از تصاویر SDO و استرو   استاد راهنما
45 مینا مردمی مهر  1390فیزیک نجومی بازسازی سه بعدی حلقه های تاج خورشید با استفاده از تصاویر استروی AوB   استاد راهنما
44 تریفه حداد دي  1390فیزیک نجومی نوسانات حلقه های تاج خورشید با مدل میدان مغناطیسی غیر یکنواخت   استاد راهنما
43 وحید برجی مهر  1391فیزیک نجومی شبیه سازی نوسانات ستاره ای   استاد راهنما
42 معصومه قنبرزاده نودهی مهر  1391فیزیک نجومی امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید   استاد راهنما
41 عمران قنبری اسفند  1391فیزیک نجومی امواج پیچشی طول موج بلند در جت های تاج خورشید   استاد راهنما
40 محسن جواهریان بهمن  1391فیزیک نجومی روش های شناسایی خودکار سیماهای خورشیدی   استاد راهنما
39 اسداله صفائی خرداد  1392فیزیک نجومی طیف نگاری ستارگان سریع چرخان   استاد راهنما
38 سمیه بازرگان شهريور  1392فیزیک نجومی آشکار سازی خودکار پرتاب های کوچک مقیاس جرم تاجی از تابش های فرابنفش دور خورشید   استاد راهنما
37 نسترن فرهنگ آبان  1392فیزیک نجومی آشکارسازی امواج سریع و آرام مغناطوهیدرودینامیکی از تصاویر فرابنفش دور تاج خورشید   استاد راهنما
36 مصطفی مرادخانی مهر  1393کامپیوتر ارائه یک روش پیوندی برای انتخاب ویژگی از داده های با ابعاد بالا با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری فازی   استاد مشاور
35 سلیم حسینی دادوکلایی مهر  1393کامپیوتر ارائه یم مدل طبقه بندی چند برچسبی با قابلیت تعمیم بالا   استاد راهنما
34 سمیرا لعلی مهر  1393فیزیک نجومی روش شناسایی و پایش مناطق فعال، نواحی آرام و چاله های تاجی از تصاویر فرابنفش دور   استاد راهنما
33 مرجان یوسف زاده شبستری مهر  1393فیزیک نجومی بازسازی میدان مغناطیسی تاج خورشید   استاد راهنما
32 لیلا خسرویان مهر  1393فیزیک نجومی امواج مغناطوهیدرودینامیک حلقه های چند رشته ای   استاد راهنما
31 لیلا جهان دیده مهر  1393فیزیک نجومی تحول نواحی فعال، آرام و چاله ]ای تاج از تصاویر فرابنفش دور خورشید   استاد راهنما
30 لیلا هنربخش دي  1393فیزیک نجومی مطالعه میدان مغناطیسی پرتاب های جرم تاجی کوچک مقیاس   استاد راهنما
29 مهدی یوسف زاده سورکی دي  1393فیزیک نجومی شناسایی خودکار مرزهای ابر دانه ای خورشیدی   استاد راهنما
28 حسن عطائیان مهر  1394کامپیوتر تعمیم طبقه بند با حداکثر حاشیه مبتنی بر ابردیسک   استاد راهنما
27 ابراهیم توحیدی مقدم دي  1394فیزیک نجومی مطالعه آماری شراره ها، پرتاب های جرم تاجی، جت ها و نواحی فعال خورشیدی   استاد راهنما
26 شهریار اسمعیلی اسفند  1394فیزیک نجومی ﺣﻞ ﻋﺪدی ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻐﻨﺎﻃﻮﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎمیک ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺗﺎج ﺧﻮرشید   استاد راهنما
25 عباس رابونیک اسفند  1394فیزیک نجومی پیش‌بینی شراره‌های خورشیدی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان   استاد راهنما
24 مریم غلامی شیری اسفند  1394فیزیک نجومی ساختار مغناطیسی و طیفی ریز نواحی فعال خورشید   استاد راهنما
23 بردیا کاکی بهمن  1395فیزیک نجومی مطالعه رابطه پارامترهای نانوشراره ای و فعالیت های خورشیدی   استاد راهنما
22 محمد افتخار دي  1396فیزیک نجومی اندازه گیری پارامتر دید در روز زنجان   استاد مشاور
21 الهام مولوی شهريور  1396فیزیک نجومی شبیه سازی سری زمانی شراره های خورشیدی در یک شبکه ی سه بعدی میدان پتانسیل برداری   استاد راهنما
20 ماجده نوری شهريور  1396فیزیک اتمی مولکولی کاربرد پردازش تصاویر در ابعاد فراکتالی سلول های ابردانه ای خورشید   استاد راهنما
19 فرانک محمدی شهريور  1396فیزیک نجومی پیش‌بینی شراره‌های خورشیدی با استفاده از مغناطوگرام نواحی فعال و شبکه‌ی عصبی احتمالی   استاد راهنما
18 زهرا تاجیک بهمن  1396فیزیک نجومی استخراج پارامترهای چاله های تاجی از تصاویر فرابنفش دور   استاد راهنما
17 ندا طاوسی بهمن  1396فیزیک نجومی فرمول بندی اخترلرزه شناسی بر اساس نظریه ی هلمهولتز تعمیم یافته ی پیشنهادی توسط ثبوتی   استاد راهنما
16 پریچهر محمدی گونه بهمن  1396فیزیک نجومی ساختار شبکه ی سری زمانی لک های خورشیدی   استاد راهنما
15 مینا هادی زاده شهريور  1397فیزیک نجومی شبیه سازی پدیده انفجاری کوچک مقیاس مغناطیسی با استفاده از رهیافت مغناطوهیدرودینامیک   استاد راهنما
14 زهرا شکری چافی شهريور  1397فیزیک نجومی عنوان پایان نامه: همبستگی پدیده های کوچک مقیاس فورانی جو خورشید   استاد راهنما
13 زهرا رمضان پور شهريور  1397فیزیک قوانین تجربی اموری و گوتنبرگ-ریشتر در شراره های خورشید   استاد راهنما
12 جواد گنجعلی بهمن  1397فیزیک نجومی نوسانات میرایی ضعیف حلقه های تاج خورشید   استاد راهنما
11 محمود حسنی بهمن  1397محیط زیست بررسی ارتباط بین غلظت ذرات معلق با حد قابلیت رویت جوی - مطالعه موردی شهر زنجان   استاد راهنما
10 مهدیه ماکویی بهمن  1397فیزیک نجومی شبکه ی پیچیده ی نواحی فعال خورشید در حضور میدان مغناطیسی   استاد راهنما
9 پردیس احمدی شهريور  1398فیزیک نجومی اندازه­گیری پارامتر دید در روز با تکنیک DIMM   استاد راهنما
8 فهیمه شکیبا شهريور  1398فیزیک نجومی ‫‪V1644cyg نور سنجی ستاره متغیر ‬‬ ‫   استاد راهنما
7 مهرافروز گودرزی شهريور  1398فیزیک نجومی شبکه پیچیده شاخص تاجی   استاد راهنما
6 مریم ترکی شهريور  1398فیزیک نجومی تاریخچه ستاره زایی در کهکشان آندروندا   استاد راهنما
5 نازنین کهالی پور شهريور  1398فیزیک نجومی پیش بینی شراره های همراه با پرتاب جرم تاجی با استفاده از یادگیری ماشین و گشتاورهای زرنیک   استاد راهنما
4 میثم نوروزی شهريور  1398فیزیک نجومی منحنی چرخش کهکشان ها با استفاده از نمایه های موند و هاله ماده تاریک   استاد راهنما
3 محمدعلی مرادحاصلی شهريور  1398فیزیک نجومی آمار سیماهای مغناطیسی در ناحیه فعال غیرشراره ای خورشید   استاد راهنما
2 علیرضا ملائی نژاد اسفند  1388فیزیک نجومی بررسی و تحلیل پارامترهای فیزیکی خوشه کروی M13به روش نورسنجی با CCD   استاد مشاور
1 داود افشاری اسفند  1388فیزیک نجومی بررسی و تحلیل آلودگی نوری و روشنایی آسمان با استفاده از فیلترهای استاندارد   استاد راهنما