خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31941   بروزرسانی: 21-07-1400

Hossein Safari
حسین صفری
استاد

پست الکترونيکی
safari@znu.ac.ir      safari.hossein@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/safari-hossein

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2523

فکس
   +98 (0) 24 3228 12264

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 207 ،ص پ 313

 

 

My Orcid  (https://orcid.org/0000-0003-2326-3201)

My google scholar citations (https://scholar.google.com/citations?user=nCc1FV8AAAAJ)