خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40928   بروزرسانی: 21-11-1401

hasan taherkhani

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
94.  محمدرضا ارشدیحسن طاهرخانیسعید زمانی
Laboratory investigation on the properties of asphalt concrete containing reclaimed asphalt pavement (RAP) and waste polyethylene terephthalate (PET)
بررسی آزمایشگاهی بر روی خواص بتن آسفالتی حاوی تراشه های آسفالت ضایعاتی و پلیمی پلی اتیلن ترافثالات ضایعاتی
International Journal of Pavement Engineering Issue 25 (2024-07-03PP. 1-22 
  علمی-پژوهشی
Scopus
93.  محمدرضا ارشدیحسن طاهرخانی
Comparing how PET Particles Affect Some Engineering Properties of Bituminous Mixtures Fabricated by Asphalt Rubber and Conventional Binder
مقایسه چگونگی تاثیر ذرات pet بر روی خصوصیات مهندسی مخلوطهای آسفالتی ساخته شده با قیر لاستیکی و قیر معمولی
International Journal of Pavement Research and Technology Issue 10.1007/s42947-024-00455-7 (2024-06-28PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
92.  امیر حسین بهشتیحسن طاهرخانیعلیرضا سرکارپرهام حیاتی
Investigating the effects of ageing condition and type of aggregates on the properties of asphalt mixtures
بررسی اثرات شرایط پیرشدگی و نوع سنگدانه ها بر خواص مخلوطهای آسفالتی
Road Materials and Pavement Design Issue https://doi.org/10.1080/146806 (2024-01-19PP. 1-26 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
91.  امیر حسین بهشتیحسن طاهرخانیپرهام حیاتیعلیرضا سرکار
An investigation on the effects of asphalt aging on the raveling and cracking resistance of asphalt mixtures made by limestone and sileceous aggregates
بررسی تاثیر پیرشدگی قیر بر مقاومت به شن زدگی و ترک خوردگی مخلوطهای آسفالتی ساخته شده با مصالح سنگی سیلیسی و آهکی
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره 10.22034/tri.2023.401457.3166 (1402/05/01صفحات 1-24 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
90.  متین ارشدیحسن طاهرخانی
Investigating the properties of asphalt binder modified by high- and low-density polyethylene polymer and nano-silica
بررسی خصوصیات قیر اصلاح شده با پلیمر پلی اتیلن سبک و سنگین و نانو سیلیس
Road Materials and Pavement Design Issue https://doi.org/10.1080/146806 (2023-07-21PP. 1-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
89.  متین ارشدیحسن طاهرخانی
The Effects of Nano‑silica Addition on the Physical Properties of Polyethylene‑Modified Asphalt Binder and the Mechanical Properties and Durability of Asphalt Mixtures
اثرات افزودن نانوسیلیس بر خواص فیزیکی قیر اصلاح شده پلی اتیلن و خواص مکانیکی و دوام مخلوطهای آسفالتی
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering Issue https://doi.org/10.1007/s40996 (2023-07-20PP. 1-14 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
88.  حسن طاهرخانیمرتضی ناجی
investigating the properties of recycled asphalt concrete containing nano-silica and waste cooking oil and engine oil as rejuvenator
بررسی خصوصیات بتن آسفالتی بازیافتی حاوی نانوسیلیس و جوان کننده روغن موتور ضایعاتی و روغن خوراکی ضایعاتی
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره 10.22034/tri.2023.379417.3116 (1402/02/24صفحات 1-22 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
87.  علی بابازاده نادینلوییحسن طاهرخانی
a review on the effect of different types of rejuvenators on the modification of chemical properties and reheological behaviour of aged asphalt in reclaimed asphalt pavement
مروری بر نقش انواع جوان سازها در اصلاح خواص شیمیایی و رفتار رئولوژیکی قیر پیر شده تراشه های آسفالت بازیافتی
جاده- دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شماره 10.22034/road.2023.364153.2096 (1402/01/20صفحات 1-22 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
86.  حسن طاهرخانیعلی بابازاده نادینلویی
a review on the performance of warm mix asphalt containing reclaimed asphalt pavement
مروری بر عملکرد مخلوط های آسفالت گرم حاوی تراشه های آسفالت بازیافتی
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره 10.22034/tri.2023.357985.3079 (1402/01/20صفحات 1-19 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
85.  حسن طاهرخانیمهدی فرجی کلی
INVESTIGATING THE EFFECTS OF CARBON BLACK ON THE ASPHALT BINDER AND MOISTURE SUSCEPTIBILITY OF POUROUS ASPHALT AND SMA USING FREE SURFACE ENERGY PARAMETERS
بررسی اثر کربن بلک بر قیر و حساسیت رطوبتی آسفالت متخلخل و SMA با استفاده از پارامترهای انرژی آزاد سطحی
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره 10.22034/tri.2023.355641.3074 (1402/01/19صفحات 1-20 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
84.  حسن طاهرخانیامیر حسین بهشتیعلیرضا سرکارپرهام حیاتی
Investigating the effect of asphalt ageing on the properties of asphalt mixtures contaning siliceous and limestone aggregates
بررسی تاثیر پیرشدگی قیر بر خصوصیات مکانیکی مخلوطهای آسفالتی ساخته شده با مصالح سنگی سیلیسی و آهکی
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره 10.22119/jte.2023.380784.2645 (1401/12/12صفحات 1-26 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
83.  سعید زمانیحسن طاهرخانی
investigating the effects of using waste polyethylene theraphthalate in recycled asphalt mixtures
بررسی تاثیر استفاده از پلیمر ضایعاتی پلی اتیلن ترافثالات (pet) در بتن آسفالتی بازیافتی
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره 14 (1401/09/27صفحات 2107-2130 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
82.  حسن طاهرخانیمحمدرضا ارشدیمهرزاد موبدیفرشاد سراوکی
investigating the resilient modulus and fatigue life of hom mix asphalt concrete containing waste polyethylen therafthalate (PET)
بررسی مدول برجهندگی و عمر خستگی بتن آسفالتی گرم حاوی پلیمر ضایعاتی پلی اتیلن ترافثالات (PET)
جاده- دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شماره 10.22034/road.2022.355982.2076 (1401/08/08صفحات 1-21 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
81.  سینا واحدیحسن طاهرخانیساسان وهابی کمساری
investigating the use of cobalt cake and leach cake made from zinc industry wastes as alternatives for lime filler in asphalt mixtures
بررسی استفاده از کیک کبالت و کیک لیچ تهیه شده از ضایعات صنعت روی به عنوان جایگزین فیلر آهکی در مخلوطهای آسفالتی
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره 10.22119/jte.2022.356726.2613 (1401/08/03صفحات 1-26 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
80.  حسن طاهرخانیجواد نجفی
Investigating the effects of ageing on the properties of recycled asphalt concrete containing waste engine oil as rejuvenator
ارزیابی تاثیر پیر شدگی بر روی خواص بتن آسفالتی بازیافتی حاوی جوانساز روغن موتور ضایعاتی
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره 19 (1401/07/05صفحات 105-121 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
79.  ساسان وهابی کمساریحسن طاهرخانیمریم پاک پور
Investigating the use of zinc production wastes as filler in asphalt mixtures
بررسی استفاده از ضایعات تولید روی به عنوان فیلر در مخلوطهای آسفالتی
Road Materials and Pavement Design Issue https://doi.org/10.1080/146806 (2022-07-23PP. 1-21 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
78.  حسن طاهرخانیمیثم عباسی
investigating the ageing effects on the performance of hot mix asphalt containing high percentage reclaimed asphalt pavement and waste cooking oil
بررسی اثرات پیرشدگی برعملکردمخلوطهای آسفالتی گرم حاوی خرده آسفالت بازیافتی درصد بالاو روغن خوراکی ضایعاتی
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره 19 (1401/04/01صفحات 61-78 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
77.  علی ذوالقدریبابک احمدیحسن طاهرخانی
Influence of natural zeolite on fresh properties, compressive strength, flexural strength, abrasion resistance, Cantabro-loss and microstructure of self-consolidating concrete
اثرات زئولیت طبیعی بر روی خصوصیات بتن تازه، مقاومت فشاری، خمشی، سایشی، افت کانتابرو و ریز ساختار بتن خود متراکم
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Issue 334 (2022-04-17PP. 1-15 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
76.  حسن طاهرخانیفرشاد سراوکی
Evaluation of the resilient modulus of asphalt concrete containing waste PET using response surface methodology (RSM)
بررسی مدول برجهندگی بتن آسفالتی حاوی ضایعات پلیمر PET با استفاده از روش مدلسازی پاسخ سطح
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره 19 (1401/01/01صفحات 29-43 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
75.  حسن طاهرخانیفرید نوریانحسین بیات
investigating the volumetric, stability and creep properties of asphalt concrete containing recycled asphalt pavement and waste engine oil
بررسی ویژگی های حجمی، استقامتی و خزشی بتن آسفالتی حاوی آسفالتی و روغن موتور ضایعاتی
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره 12 (1400/04/05صفحات 561-585 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
74.  حسن طاهرخانیساسان وهابی کمساری
Evaluating the properties of zinc production wastes as filler and their effects on asphalt mastic
ارزیابی خصوصیات ضایعات تولید روی به عنوان فیلرو اثرات آنها بر روی آسفالت ماستیکی
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Issue 265 (2020-12-30PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
73.  حسن طاهرخانیصلاح ضوربفرید نوریان
Evaluation of the Indirect Tensile Strength of Asphalt Concrete Containing Reclaimed Asphalt Pavement and Waste Oils using Response Surface Method
ارزیابی مقاومت کششی غیر مستقیم بتن آسفالتی حاوی خرده آسفالت ضایعاتی و روغن ضایعاتی با استفاده از روش پاسخ سطح
international journal of transportation engineering Issue 8 (2020-12-01PP. 115-132 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
72.  حسن طاهرخانیفرید نوریان
Investigating the Marshall and Volumetric Properties of Asphalt Concrete Containing Reclaimed Asphalt Pavement and Waste Oils Using Response Surface Methodology
ارزیابی خصوصیات مارشال و حجمی بتن اسفالتی حاوی خرده آسفالت ضایعاتی و روغن ضایعاتی با استفاده از روش پاسخ سطح
Civil Engineering Infrastructures Journal شماره (2)53 (1399/09/11صفحات 241-258 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
71.  حسن طاهرخانیفرید نوریان
Investigating permanent deformation of recycled asphalt concrete containing waste oils as rejuvenator using response surface methodology (RSM)
بررسی تغییر شکل دائمی بتن آسفالتی بازیافتی حاوی روغن ضایعاتی به عنوان جوان کننده با روش پاسخ سطح (RSM)
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering Issue https://doi.org/10.1007/s40996 (2020-10-18PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
70.  حسن طاهرخانیبیات رامین
Investigating the properties of asphalt concrete containing recycled brick powder as filler
بررسی خصوصیات بتن آسفالتی حاوی پودر آجر بازیافتی به عنوان فیلر
European Journal of Environmental and Civil Engineering Issue https://doi.org/10.1080/196481 (2020-08-28PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
69.  حسن طاهرخانیحسین بیاتحمیدرضا اکبری
investigating the moisture damage susceptibility and long term aging of asphalt concrete containing waste tire rubber
بررسی حساسیت رطوبتی و پیر شدگی بلند مدت بتن آسفالتی حاوی لاستیک ضایعاتی
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره 11 (1399/06/01صفحات 891-912 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
68.  حسن طاهرخانیمیلاد تاجدینی
Investigating the Performance of Cracked Asphalt Pavement Using Finite Elements Analysis
بررسی عملکرد روسازی ترک خورده با استفاده از تحلیل با روش المانهای محدود
Civil Engineering Infrastructures Journal شماره 53 (1399/05/09صفحات 33-51 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
67.  حسن طاهرخانیحامد صفاری
investigating the effects of heavy airplanes on the reflective cracking of composite pavements using finite elements method
بررسی تاثیر هواپیماهای سنگین بر روی ترکهای انعکاسی روسازی مرکب فرودگاه‌ها با استفاده ازروش المانهای محدود تعمیم یافته
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره 16 (1398/08/15صفحات 1-18 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
66.  حسن طاهرخانیحامد صفاری
investigating the effects of heavy airplanes on the reflective cracking of composite pavements using finite elements method
بررسی تاثیر هواپیماهای سنگین بر روی ترکهای انعکاسی روسازی مرکب فرودگاه‌ها با استفاده ازروش المانهای محدود تعمیم یافته
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره 60 (1398/08/03صفحات 49-63 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
65.  علی ذوالقدریبابک احمدیحسن طاهرخانی
feasibility of using zeolite in self compacting concrete pavement
امکانسنجی استفاده از زئولیت در رویه بتنی خودتراکم
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل شماره 5 (1398/07/16صفحات 17-37 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
64.  بیات رامینحسن طاهرخانیرضا حبیبی
comparing th ffects of new additives on the properties of asphalt concrete with wearing gourse gradation
مقایسۀ اثر افزودنی های نوین بر مشخصه های فنی بتن آسفالتی با دانه بندی قشر رویه
کارافن- دانشگاه فنی و حرفه ای شماره 45 (1398/06/01صفحات 1-31 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  حسن طاهرخانیحیدر سازگار
investigating the mechanical properties of rollercompacted concrete containing recycled concrete aggregates
بررسی خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی روسازی حاوی سنگدانه های بتن بازیافتی
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره 10 (1398/04/01صفحات 787-806 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  حسن طاهرخانیفرید نوریان
Laboratory investigation on the properties of asphalt concrete containing reclaimed asphalt pavement and waste cooking oil as recycling agent
بررسی آزمایشگاهی خواص بتن آسفالتی حاوی آسفالت ضایعاتی و روغن خوراکی ضایعاتی به عنوان جوان کننده
International Journal of Pavement Engineering Issue doi.org/10.1080/10298436.2019. (2019-06-19PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
61.  حسن طاهرخانیمیلاد تاج دینی
Comparing the effects of nano-silica and hydrated lime on the properties of asphalt concrete
مقایسه اثرات نانوسیلیس و آهک هیدراته بر روی خواص بتن آسفالتی
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Issue 218 (2019-05-28PP. 308-315 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  حسن طاهرخانیفرید نوریانحسین بیات
investigating the properties of asphalt concrete containing recycled asphalt pavement and waste engine oill
بررسی خصوصیات بتن آسفالتی حاوی آسفالت بازیافتی و روغن موتور ضایعاتی
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره آنلاین (1398/02/15صفحات 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  حسن طاهرخانیمیلاد تاجدینیعبدالرضا رضاییحسین زرتاج
Investigation of bridge abutment displacements constructed on piles and geogrid reinforced soil using the finite-element method
بررسی جابجایی های پایه پل ساخته شده بر روی شمع و خاک مسلح با استفاده از روش المانهای محدود
Scientia Iranica Issue (2)26 (2019-04-01PP. 625-633 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
58.  حسن طاهرخانیمحمدرضا ارشدی
Comparing the effect of using waste PET polymer on the performance of asphalt concrete made of unmodified and rubber modified asphalt binder
مقایسه تاثیر استفاده از پلیمر ضایعاتی پلی اتیلن ترافثالات PET)1) بر عملکرد بتن آسفالتی حاوی قیر اصلاح نشده و اصلاح شده با لاستیک ضایعاتی
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره 57 (1397/12/20صفحات 347-361 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
57.  حسن طاهرخانیمحمدرضا ارشدی
Investigating the mechanical properties of asphalt concrete containing waste polyethylene terephthalate
بررسی خصوصیات مکانیکی بتن آسفالتی حاوی ضایعات پلی اتیلن ترافثالات
Road Materials and Pavement Design Issue 20 (2019-01-19PP. 381-398 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
56.  حسن طاهرخانیمحمدرضا ارشدی
Investigating the Creep Properties of PET-Modified Asphalt Concrete
ارزیابی خصوصیات خزشی بتن آسفالتی اصلاح شده با PET
Civil Engineering Infrastructures Journal شماره 51 (1397/09/19صفحات 277-292 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
55.  حسن طاهرخانیحسین عبداللهی دراباد
investigating the performance of composite pavement under lateral and horizontal loading using finite elements method
بررسی عملکرد روسازی مرکب تحت بارگذاری جانبی و افقی به روش المانهای محدود
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره 15 (1397/06/01صفحات 173-196 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  حسن طاهرخانیمسعود جلالی جیرندهی
Viscoelastic Analysis of Geogrid-Reinforced Asphaltic Pavement under Different Tire Configurations
تحلیل ویسکوالاستیک روسازی آسفالتی مسلح شده با ژئوگرید تحت ترکیبات مختلف چرخ
International Journal of Geomechanics Issue 18 (2018-07-01PP. 1-9 

53.  حسن طاهرخانیآرش صالح اهریبهزاد قاسم دستجردی
investigating the properties of base layer made by recycled asphalt and concrete
بررسی مشخصات لایه اساس با استفاده از مصالح بازیافتی بتنی و آسفالتی
جاده- دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شماره 94 (1397/02/15صفحات 13-26 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
52.  حسن طاهرخانیسیامک افروزی
investigating the creep properties of asphalt concrete containing nano-silica
بررسی خصوصیات خزشی بتن آسفالتی حاوی نانو سیلیس
SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES Issue 43 (2018-03-11PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
51.  حسن طاهرخانیالهه خبره
investigating rutting and top-down cracking in composite pavements made of roller compacted concrete using finite elements method
بررسی شیارشدگی و ترکهای بالا به پایین در روسازی های ترکیبی ساخته شده با بتن غلتکی با استفاده از روش المان محدود
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره (35)9 (1396/11/25صفحات 69-88 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
50.  تجدینی میلادحسین زرتاجحسن طاهرخانی
investigating the effects of industrial crumb waste rubber on the physical and mechanical properties of Kaolinite clay
بررسی تاثیر افزودن خرده لاستیک صنعتی بر خواص فیزیکی و مکانیکی مصالح رس کائولینیتی
مهندسی عمران شریف شماره 33 (1396/06/15صفحات 99-109 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
49.  حسن طاهرخانیفریدون مقدس نژادعلی خداییآرش صالح اهری
Investigating the Effects of Temperature and Loading Frequency on the Resilient Modulus of SBS Polymer Modified Asphalt Concrete in Dry and Saturated Conditions
بررسی اثرات دما و فرکانس بارگذاری بر روی مدول برجهندگی بتن آسفالتی اصبلح شده با پلیمر sbs در شرایط خشک و اشباع
international journal of transportation engineering Issue 5 (2017-09-04PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
48.  حسن طاهرخانیسیامک افروزیسعید جوانمرد
Comparative Study of the Effects of Nanosilica and Zyco-Soil Nanomaterials on the Properties of Asphalt Concrete
مطالعه مقایسه ای دو مورد اثرات نانوسیلیس و زایکوسویل بر روی خصوصیات بتن آسفالتی
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING Issue 29 (2017-08-01PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
47.  حسن طاهرخانیسیامک افروزی
permanent deformation and moisture damage of asphalt concrete containing nylon fibers
ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره 8 (1396/05/01صفحات 567-588 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
46.  حسن طاهرخانیسیامک افروزی
Investigating the Performance Characteristics of Asphaltic Concrete Containing Nano-Silica
مطالعه خصوصیات عملکردی بتن آسفالتی حاوی نانوسیلیس
Civil Engineering Infrastructures Journal شماره 50 (1396/03/13صفحات 75-93 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
45.  حسن طاهرخانیمسعود جلالی جیرندهی
Investigating the Effects of Tire Type and Axle Load on Cracking of Asphaltic Pavements Using Finite Element Method
بررسی تاثیر نوع چرخ و وزن محور بر ترک خوردگی روسازیهای آسفالتی به روش المان محدود
مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 17 (1396/03/03صفحات 127-134 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  حسن طاهرخانیسیامک افروزی
Creep behavior of nylon fiber-reinforced asphalt concrete
رفتار خزشی بتن آسفالتی مسلح شده با الیاف نایلون
IRANIAN POLYMER JOURNAL Issue 26(5) (2017-04-08PP. 365-376 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
43.  حسن طاهرخانیجواد مرادلومسعود جلالی جیرندهی
investigating of the effects of tire pressure on the responses of geogrid reinforced asphaltic pavement by viscoelastic analysis using ABAQUS
بررسی اثر فشار باد چرخ بر پاسخهای روسازیهای مسلح شده با ژئوسنتتیک با تحلیل ویسکوالاستیک به روش المانهای محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره 8 (1395/12/20صفحات 323-342 
  علمی-ترویجی
معتبر
42.  حسن طاهرخانیمسعود جلالی جیرندهی
determination of the viscoelastic properties of asphaltic mixtures for modelling by finite elements method in ABAQUS
تعیین خصوصیات ویسکوالاستیک مخلوطهای آسفالتی جهت مدلسازی به روش المان محدود در نرم افزار ABAQUS
جاده- دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شماره 89 (1395/12/15صفحات 219-235 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
41.  حسن طاهر خانی
Investigating the Effects of Nanoclay and Nylon Fibers on the Mechanical Properties of Asphalt Concrete
مطالعه اثرات نانو رس و الیاف نایلون بر روی خصوصیات مکانیکی بتن آسفالتی
Civil Engineering Infrastructures Journal شماره 49(2) (1395/09/11صفحات 235-249 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
40.  حسن طاهر خانی
investigating and comparison of the compressive strength of clay soils stabilized by cement, lime and nano-polymer CBR PLUS
بررسی و مقایسه مقاومت فشاری خاکهای رسی تثبیت شده با سیمان، آهک و نانوپلیمر CBR PLUS
مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 16 (1395/09/01صفحات 161-173 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  حسن طاهرخانیحسین خالقی
investigating the effect of tire inflation pressure and load on the responses of cracked pavement
بررسی تاثیر فشار باد لاستیک و وزن محور بر روی پاسخ روسازی ترک خورده با استفاده از روش اجزاء محدود
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره 8 (1395/09/01صفحات 175-194 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  حسن طاهرخانیسیامک افروزی
properties of nanosilica-modified asphalt cement
خواص قیر اصلاح شده با نانوسیلیس
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 34 (2016-09-09PP. 1381-1386 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
37.  حسن طاهرخانیمیثم شفیعی ماتک
COMPARING THE PROPERTIES OF NANO-CLAY AND SBS MODIFIED ASPHALT CEMENT
مقایسه خصوصیات قیرهای اصلاح شده با نانورس و پلیمر SBS
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره 13 (1395/06/15صفحات 141-153 
  علمی-ترویجی
معتبر
36.  حسن طاهرخانیمحمدرضا ارشدی
Investigating the properties of asphalt concrete containig waste PET polymer and rubber asphalt
بررسی خصوصیات بتن آسفالتی گرم حاوی پلیمر ضایعاتی PET و قیر لاستیکی
جاده- دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شماره 87 (1395/06/01صفحات 93-107 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  تجدینی میلادعلی نبی زادهحسن طاهرخانیحسین زرتاج
Effect of Added Waste Rubber on the Properties and Failure Mode of Kaolinite Clay
بررسی اثر خرده لاستیک افزوده شده به رس کائولینیت بر روی خصوصیات مکانیکی و مد شکست آن
International Journal of Civil Engineering Issue 1 (2016-08-01PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  حسن طاهرخانیفیروزی فرشادجعفر بلوری بزاز
Evaluation of the Mechanical Properties of the cement treated Cold-in-Place Recycled Asphalt Mixtures
ارزیابی خصوصیات مکانیکی آسفالت سرد بازیافتی تثبیت شده با سیمان
international journal of transportation engineering Issue 3 (2016-07-17PP. 301-312 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  حسن طاهرخانیمسعود جلالی جیرندهی
Investigating the performance of geosyntheticreinforced asphaltic pavement under various axle loads using finite-element method
بررسی عملکرد روسازی آسفالتی مسلح شده با ژئوسنتتیک تحت بارهای محوری مختلف با استفاده از روش المان محدود
Road Materials and Pavement Design Issue DOI:10.1080/14680629.2016.1201 (2016-06-27PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  حسن طاهر خانی
Investigating the Properties of Asphalt Concrete Containing Glass Fibers and Nanoclay
مطالعه خصوصیات بتن آسفالتی حاوی الیاف شیشه و نانو رس
Civil Engineering Infrastructures Journal شماره 49 (1395/03/12صفحات 45-58 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  بیات رامینحسن طاهرخانی
performance of polypropylene fibers on permanent deformation and moisture damage of apsphalt pavement binder course based on mixed process
عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر شیارشدگی و حساسیت رطوبتی لایه بیندر روسازی آسفالتی بر پایه فرآیند مختلط
پژوهش نفت - پژوهشگاه صنعت نفت شماره 86 (1395/01/31صفحات 143-154 
  علمی-پژوهشی
None ISI
30.  حسن طاهرخانیحسین بیات
investigating the proerties of asphalt concrete containig brick poweder as filler
مطالعه خصوصیات بتن آسفالتی حاوی پودر آجر به عنوان فیلر
International Journal of Science and Engineering Investigations Issue 5 (2016-03-15PP. 6-12 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  حسن طاهرخانیمهران جوانمرد
comparing the effects of cement, lime and CBR PLUS nano polymer on the reduction of swell potential of clayey soils of pavements subgrade
مقایسۀ تأثیرسیمان، آهک و نانوپلیمر CBR PLUS در کاهش تورم خاک های رسی بستر روسازی ها
زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی شماره 9 (1394/10/01صفحات 3131-3150 

28.  علیرضا خاوندی خیاویحسن طاهرخانیبابک کاظمی
experimental investigation on the effects of using polyester and polyacrilic fibers on the rutting and moisture resistance of hot mix asphalts
بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف پلی استر و اکریلیک بر پتانسیل شیار افتادگی و مقاومت در برابر زیان های رطوبتی مخلوطهای آسفالتی گرم
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره شماره 3 (1394/09/20صفحات 277-288 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  بابک کاظمی دارآبادیحسن طاهرخانی
An investigation on the effects of flaky particles on the properties of asphaltic mixtures
بررسی اثرات سنگدانه های متورق بر روی خصوصیات مخلوطهای آسفالتی
CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING Issue 0(ja) (2015-08-20PP. 592-608 

26.  حسن طاهر خانی
investigation and comparisoon of the properties of asphaltic concrete containig brick and glass powder
بررسی و مقایسه خصوصیات بتن آسفالتی حاوی پودر آجر و شیشه
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره 12-2 (1394/05/17صفحات 157-170 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  حسن طاهرخانیبابک کاظمی ثانی فریمانی
experimental investigation of the effect of using carbon and nylon fibers on the performance of asphalt concrete
بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف کربن و نایلون بر عملکرد بتن آسفالتی
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره 4 (1394/05/15صفحات 593-612 
  علمی-پژوهشی
None ISI
24.  حسن طاهرخانیبیات رامین
Applied Nanomaterials in Enhancing the Properties of Asphalt Mixtures
کاربرد مواد نانو در بهبود خصوصیات مخلوطهای آسفالتی
Caspian Journal of Applied Sciences Research Issue 4 (2015-08-01PP. 36-40 
  علمی-ترویجی
معتبر
23.  حسن طاهرخانیمونا مهدی زاده طالعی
investigating the effects of pavement characteristics on the performance of pavement in different climates
بررسی تاثیر مشخصات روسازی بر عملکرد روسازی در مناطق مختلف آب و هوایی
جاده- دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شماره 82 (1394/03/30صفحات 57-70 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  حسن طاهرخانیمهدی ولی زاده
An Investigation on the Effects of Aggregates Properties on the Performance of Unbound Aggregate Base Layer
بررسی تاثیر خصوصیات سنگدانه ها بر عملکرد اساس تثبیت نشده
international journal of transportation engineering Issue 3 (2015-04-10PP. 151-164 
  علمی-پژوهشی
None ISI
21.  حسن طاهر خانی
Evaluation of the Physical Properties of Unbound Base Layer Containing Recycled Aggregates
ارزیابی خصوصیات فیزیکی لایه اساس تثبیت نشده حاوی سنگدانه های ضایعاتی
international journal of environmental science and development Issue 6 (2015-04-04PP. 1-7 

20.  حسن طاهرخانیفرهنگ فرخیامیر شایسته فر
investigating the mechanical properties of different combinations of cement stabilized recycled cement and asphalt concrete reinforced by steel fibers
بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن بازیافتی تثبیت شده با سیمان ومسلح شده با الیاف فولادی
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره 6 (1393/12/01صفحات 311-324 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  مهین روستا رضاحسن طاهرخانیمیلاد تاج دینی
investigating the mechanical properties of sand and asphalt concrete interface
بررسی خواص مکانیکی مصالح ماسه یی در فصل مشترک با بتن آسفالتی
مهندسی عمران شریف شماره 4/1 (1393/12/01صفحات 35-44 
  علمی-پژوهشی
None ISI
18.  حسن طاهرخانیفاضل پور امین
investigating the viability of using recycled aggregates in unbound base layer
بررسی قابلیت استفاده از سنگدانه های ضایعاتی در لایه اساس تثبیت نشده
MAGNT Research Report Issue 2 (2014-07-03PP. 124-135 
  علمی-پژوهشی
None ISI
17.  حسن طاهرخانیمهران جوانمرد
investigating the properties of asphalt concrete containig recycled fillers
بررسی خصوصیات بتن آسفالتی حاوی فیلرهای بازیافتی
. Issue 4(3) (2014-05-25PP. 163-171 
  علمی-پژوهشی
None ISI
16.  حسن طاهرخانیفرهنگ فرخی
an investigation on the effects of waste crumb tire on the properties of concrete
ارزیابی اثرات خرده لاستیک ضایعاتی بر روی خصوصیات بتن
. Issue 4(3) (2014-05-23PP. 172-179 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  تجدینی میلادمهین روستا رضاحسن طاهرخانی
an investigation on the mechanical properties of granular materials in interface with asphaltic concrete
بررسی خصوصیات مکانیکی مصالح دانه ای در تماس با مصالح آسفالتی
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Issue 62 (2014-04-16PP. 85-95 
  علمی-پژوهشی
None ISI
14.  حسن طاهر خانی
an investigation on the properties of concrete containig pet fibers
بررسی خصوصیات بتن حاوی الیاف ضایعاتی pet
International Journal of Science and Engineering Investigations Issue 3 (2014-04-15PP. 37-43 
  علمی-پژوهشی
None ISI
13.  حسن طاهرخانیفرهنگ فرخی
MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENT STABILIZED MIXTURES OF RECYCLED ASPHALT AND CEMENT CONCRETE FOR USE IN PAVEMENT
خصوصیات مکانیکی ترکیبات بتن و آسفالت ضایعاتی تثبیت شده با سیمان برای استفاده در روسازی
. Issue 1(2) (2014-03-03PP. 288-296 
  علمی-پژوهشی
None ISI
12.  حسن طاهرخانیبهنام امانی
AN INVESTIGATION ON THE USING OF CEMENT STABILIZED RECYCLED CONCRETE AND BRICK IN PAVEMENT LAYERS
بررسی استفاده از ضایعات بتن و آجر تثبیت شده با سیمان در لایه های روسازی
. Issue 1(2) (2014-03-03PP. 297-306 
  علمی-پژوهشی
None ISI
11.  حسن طاهرخانیKHAHb ASKARASKARI
INVESTIGATION OF THE VIABILITY OF USING WASTE GLASS AS FILLER IN ASPHALT CONCRETE
بررسی قابلیت استفاده از شیشه ضایعاتی به عنوان فیلر در بتن اسفالتی
. Issue 1(2) (2014-03-03PP. 280-287 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  حسن طاهرخانیسلامی حامد
comparing lime, cement and CBR PLUS for clay soil stabilization
مقایسه تثبیت کننده های آهک، سیمان و cbr plusبرای تثبیت خاک رس
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره دوم (1392/12/01صفحات 263-274 
  علمی-پژوهشی
None ISI
9.  حسن طاهرخانیعلیرضا گلزاری اسکوئی
AN INVESTIGATION ON THE VIABILITY OF USING RECYCLED CONCRETE AND STEEL SLAG POWDER AS FILLER IN ASPHALT CONCRETE
بررسی قابلیت استفاده از پودر سرباره فولاد و بتن ضایعاتی در آسفالت گرم
International Journal of Current Life Sciences Issue 4 (2014-02-15PP. 709-716 
  علمی-پژوهشی
None ISI
8.  حسن طاهرخانیبیات رامینباوعلی محسناحمدی عارف
EVALUATING THE FACTORS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION IN ASPHALT PRODUCTION
ارزیابی عوامل آلودگی زیست محیطی در تولید آسفالت
International Journal of Current Life Sciences Issue 4 (2014-02-15PP. 701-703 

7.  بیات رامینصفایی قهنویه فرهادحسن طاهرخانی
the trend of developing the safety in countries with high rate of traffic accident
روند ارتقای ایمنی در کشورهای با آمار تصادفات بالا
لاهور شماره 24 (1392/10/10صفحات 31-44 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  بیات رامینحسن طاهرخانی
Analysis and Design of Intelligent Control System to Keep the Balance of Wagons in Rail Mobiles
تحلیل و طراحی سیستم کنترل هوشمند جهت حفظ تعادل واگنها در راه آهن
PENSEE Issue 75 (2013-12-15PP. 27-31 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  حسن طاهرخانیپشت پناه علی
prediction of the dynamic modulus of hot mix asphalt concrete using artificial neural network
پیش بینی مدول دینامیکی بتن آسفالتی گرم با استفاده از روش شبکه های عصبی
پژوهشنامه حمل و نقل - پژوهشکده حمل و نقل - با همکاری انجمن حمل و نقل ریلی ایران شماره سوم (1392/08/15صفحات 281-290 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  حسن طاهرخانیامیر ابراهیمی مقدم
Prediction of the fatigue life of asphaltic mixtures using artificial neural networks
پیش بینی عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی با استفاده از شبکه های عصبی
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره 45 (1391/09/10صفحات 58-68 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  حسن طاهرخانیعلی هاشمیوحید شریفی
Investigation of using nano polymer stabilizer of cbr plus for ......
بررسی استفاده از مواد تثبیت کننده نانو پلیمر CBR PLUS برای ساخت لایه های روسازی راه
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره 4 (1391/07/30صفحات 339-347 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  میلاد تاج دینیعلی رستمیمحمد م کریمیحسن طاهرخانی
Evaluation of the Geo-Mechanical Parameters of the Interface between Asphalt Concrete and Sand with Applying Direct Shear Test and Numerical Modeling
-
Advanced Materials Research Issue 587 (2011-11-15PP. 116-121 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  حسن طاهرخانیمهران جوانمرد
Steady -state deformation behaviour of asphaltic mixtures
رفتار تغییر شکل حالت پایدار مخلوطهای آسفالتی
Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering Issue 35 (2011-02-15PP. 81-94 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 110. امیر حسین بهشتیحسین امینیحسن طاهرخانی
بررسی تاثیر پیرشدگی قیر بر خصوصیات شکست بتن آسفالتی ساخته شده سرباره فولاد و مس
investigating the effects of asphalt aging on the fracture properties of asphalt concrete made by steel and copper slag
National Congress on Civil Engineering دانشگاه زنجان, زنجان, 2024-06-11 - 2024-06-12
ملی معتبر 109. امیر حسین بهشتیحسین امینیحسن طاهرخانی
بررسی تاثیر پیرشدگی قیر بر حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی ساخته شده سرباره فولاد
investigating the effects of asphalt aging on the moisture susceptibility of asphalt concrete made by steel slag
National Congress on Civil Engineering دانشگاه زنجان, زنجان, 2024-06-11 - 2024-06-12
ملی معتبر 108. میرحسین سیدموسوی باروقحسن طاهرخانی
بررسی استفاده ازخاکستر لجن فاضلاب بر خصوصیات مقاومتی بتن غلتکی
investigating the effects of using sewage sludge ash on the properties of roller compacted concrete
National Congress on Civil Engineering دانشگاه زنجان, زنجان, 2024-06-11 - 2024-06-12
ملی معتبر 107. ساسان وهابی کمساریحسن طاهرخانی
بررسی استفاده از ضایعات کارخانجات تولید روی به عنوان فیلر در بتن آسفالتی
investigating the use of zinc production plants waste as filler in asphlat concrete
National Congress on Civil Engineering دانشگاه زنجان, زنجان, 2024-06-11 - 2024-06-12
ملی معتبر 106. علی شکریمتین ارشدیحسن طاهرخانی
اثر زایکوترم و آهک هیدراته بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالت بازیافتی جوانسازی شده با روغن ضایعاتی موتور
effect of zychotherm and hydrated lime on the moisture susceptibility of recycled asphalt concrete rejuvenated by waste engine oil
National Congress on Civil Engineering دانشگاه زنجان, زنجان, 2024-06-11 - 2024-06-12
ملی معتبر 105. متین ارشدیعلی شکریحسن طاهرخانی
تاثیر نانو سیلیس بر عملکرد مخلوط آسفالتی حاوی قیر اصلاح شده با پلی اتیلن سبک LDPE
effect of nanosilica on the performance of asphalt mixture containig LDPE modified asphalt binder
National Congress on Civil Engineering دانشگاه زنجان, زنجان, 2024-06-11 - 2024-06-12
بین‌المللی 104. علی شکریمتین ارشدیحسن طاهرخانی
نقش حمل و نقل ریلی در توسعه اقتصادی
the role of rail transportation in economic developement
international conference on civil engineering, architecture and information technology in urban life شبکه دانشگاههای جهان اسلام, Georgia, 2024-03-07 - 2024-03-07
بین‌المللی 103. حسن طاهرخانیحسین امینی
بررسی خصوصیات بتن آسفالتی مسلح شده با الیاف نایلونی
Investigating the properties of nylon fiber reinforced asphalt concrete
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  با همکاری دانشگاهی مختلف کشور, تهران, 1401/12/16 - 1401/12/18
بین‌المللی 102. حسین امینیحسن طاهرخانی
بررسی خصویات بتن آسفالتی حاوی فیلرهای ضایعاتی
Investigating the properties of asphalt concrete containing recycled fillers
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  مشارکت دانشگاههای مختلف, تهران, 1401/12/16 - 1401/12/18
ملی معتبر 101. حسن طاهرخانیحسین امینیوحید پورجعفری
بررسی تاثیر استفاده از پلی اتیلن سنگین ضایعاتی و خرده لاستیک ضایعاتی بر روی خواص بتن آسفالتی
investigating the effects of using waste high density polyethylene and rubber on the performance of asphalt concrete
- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2022-09-12 - 2022-09-13
ملی معتبر 100. حسن طاهرخانیحسین امینیفرزاد جهانبخش
بررسی تاثیر استفاده از پلی اتیلن سبک ضایعاتی و خرده لاستیک ضایعاتی بر عملکرد بتن آسفالتی
investigating the effects of using waste low density polyethylene and rubber on the performance of asphalt concrete
- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2022-09-12 - 2022-09-13
بین‌المللی 99. مسعود جلالی جیرندهیحسن طاهرخانی
تحلیل ویسکوالاستیک ترکهای بالا به پایین در روسازی آسفالتی مسلح شده باژئوسنتتیک با استفاده از روش المانهای محدود
Viscoelastic Analysis of Top-Down Crack in Geosynthetic Reinforced Asphalt Pavements Using FEM
International Symposium on Bituminous Materials RILEM, France, 2020-12-14 - 2020-12-16
بین‌المللی 98. حسن طاهرخانیفرید نوریان
بررسی خصوصیات خزش و خستگی بتن آسفالتی حاوی آسفالت ضایعاتی و روغن موتور و خوراکی ضایعاتی
Investigating the Creep and Fatigue Properties of Recycled Asphalt Concrete ContainingWaste Engine andWaste Cooking Oil
International Symposium on Bituminous Materials RILEM, France, 2020-12-14 - 2020-12-16
بین‌المللی 97. حسن طاهرخانیسعید زمانی
بررسی تأثیر استفاده از پلیمر ضایعاتی PET در بتن آسفالتی بازیافتی
investigating the effects of PET waste polymer on the properties of recycled asphalt mixtures
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  دانشگاه هنر تبریز و علم و صنعت همراه با دانشگاه میعاد, تهران, 1398/09/19 - 1398/09/21
ملی معتبر 96. حسن طاهرخانیمیلاد تاجدینیمحسن محمودی نهرانی
بررسی مقاومت برشی بین لایه آسفالتی با خاک تثبیت شده
investigating the shear strength between asphaltic layer and stabilized soil
همایش قیر وآسفالت ایران مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی, تهران, 1398/07/30 - 1398/08/02
ملی معتبر 95. حسن طاهرخانیمیثم عباسی
مطالعه پیرشدگی آسفالت بازیافتی حاوی روغن خوراکی ضایعاتی به عنوان جوانساز
investigating the ageing of recycled asphalt mixture containnig waste cooking oil as rejuvenator
همایش قیر وآسفالت ایران مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی, تهران, 1398/07/30 - 1398/08/02
ملی معتبر 94. حسن طاهرخانیجواد نجفی
بررسی تأثیر پیرشدگی بر آسفالت بازیافتی جوانسازی شده با روغن موتور ضایعاتی
investigating the ageing effects on the recycled asphalt concrete rejuvenated by waste engine oil
همایش قیر وآسفالت ایران مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی, تهران, 1398/07/30 - 1398/08/02
بین‌المللی 93. حسن طاهرخانیحسین عبداللهی دراباد
بررسی عملکرد روسازی مرکب تحت بارگذاری افقی با استفاده از روش المانهای محدود
INVESTIGATING THE PERFORMANCE OF COMPOSITE PAVEMENT UNDER HORIZONTAL LOAD USING FINITE ELEMENTS MODELING
European Asphalt Technology Association Conference EATA دانشگاه گرانادا, Spain, 2019-06-03 - 2019-06-05
ملی معتبر 92. علی ذوالقدریبابک احمدیحسن طاهرخانی
بررسی خواص کارایی و مکانیکی بتن خودتراکم اقتصادی حاوی زئولیت جهت استفاده به عنوان رویه بتنی
investigating the workability and mechanical properties of self compacted concrete containing zeolite for using as concrete pavement
کنفرانس ملی رویه های بتنی انجمن بتن ایران, تهران, 1398/02/03 - 1398/02/04
بین‌المللی 91. حسن طاهرخانیمحمدرضا ارشدی
بررسی اثرات استفاده از لاستیک و پلی ترافثالات ضایعاتی بر روی خصوصیات مکانیکی بتن آسفالتی
Investigating the effects of using waste rubber and polyethylene terephthalate (PET) on mechanical properties of asphalt concrete
International Conference on Environmental Engineering and Applications (ICEEA) انجمن مهندسین شیمی و محیط زیست هنگ کنگ, Netherlands, 2018-07-10 - 2018-07-12
ملی معتبر 90. حسن طاهرخانیپونه رضا طلبی سنندج
بررسی نقش قطر داول بار در نیروی برشی، لنگر خمشی و تنش تکیه گاهی در روسازی های بتنی غیرمسلح درزدار
investigating the effect of dowel bar diameter on shear force, moment and support reaction of jointer plain concrete pavements
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درمهندسی‌سازه و مدیریت‌ساخت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1396/12/19 - 1396/12/20
ملی معتبر 89. حسن طاهرخانیآرمان رحیمی
بررسی تاثیر مدول الاستیسیته مخلوط آسفالتی بر کرنش کششی و شیار شدگی به وجود آمده در رویههای آسفالتی روسازیهای بتن غلتکی
Investigating the effects of elastic modulus of asphaltic mixtures on the tensile strain and rutting of surface layer in roller compacted concrete pavement
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درمهندسی‌سازه و مدیریت‌ساخت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1396/12/19 - 1396/12/20
ملی معتبر 88. حسن طاهرخانیآرمان رحیمی
بررسی تاثیر بروز ترک در لایه بتن غلتکی بر کرنش کششی و شیار شدگی به وجود آمده در رویه های آسفالتی روسازیهای بتن غلتکی
investigating the effects of crack occurence in roller compacted concrete on the tensile strain and rutting of asphaltic pavements in ROLLER COMPACTED CONCRETE PAVEMENT
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درمهندسی‌سازه و مدیریت‌ساخت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1396/12/19 - 1396/12/20
ملی معتبر 87. حسن طاهرخانیپونه رضا طلبی سنندج
بررسی نقش ضرایب عکس العمل بستر در انتقال نیروی برشی داول بار در روسازی های صلب
investigating the effect of subgrade reaction modulus on the shear force transfer of dowel bar in rigid pavements
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درمهندسی‌سازه و مدیریت‌ساخت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1396/12/19 - 1396/12/20
ملی معتبر 86. حسن طاهرخانیمحمدرضا ارشدی
بررسی تاثیر استفاده از پلیمر ضایعاتی PET بر رفتار مقاومت خزشی بتن آسفالتی گرم حاوی قیر لاستیکی
investigating the effects of using waste PET polymer on the creep resistance behaviour of hot mix asphalt containig rubber asphalt
همایش قیر وآسفالت ایران مرکز تحقیقات وزارت راه و ترابری, تهران, 1396/08/02 - 1398/08/04
ملی معتبر 85. حسن طاهرخانیفرید نوریان
بررسی تاثیر استفاده از روغن موتور ضایعاتی و روغن گیاهی ضایعاتی در عملکرد مخلوط آسفالتی گرم بازیافتی
investigating the effects of using waste engine oil and waste cooking oil on the performance of recycled asphalt
همایش قیر وآسفالت ایران مرکز تحقیقات وزارت راه و ترابری, تهران, 1396/08/02 - 1396/08/04
ملی معتبر 84. حسن طاهرخانیحسین عبداللهی دراباد
بررسی تاثیر بار افقی و جانبی بر عملکرد روسازی مرکب
investigating the effects of lateral and horizontal loads on the performance of composite pavements
همایش قیر وآسفالت ایران مرکز تحقیقات وزارت راه و ترابری, تهران, 1396/08/02 - 1396/08/04
ملی معتبر 83. حیدر سازگارحسن طاهرخانی
بررسی خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی روسازی تهیه شده از بتن بازیافتی
investigating the mechanicla properties of roller compacted concrete made of recycled concrete aggregates
CAUE موسسه اموزش عالی نیکان, تهران, 2017-10-13 - 2017-10-13
ملی معتبر 82. حسن طاهرخانیحیدر سازگار
بررسی تاثیر استفاد از الیاف پلیمری MEX-100 بر خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی روسازی
investigating the effects of using polymer fibers of MEX-100 on the mechanicla properties of roller compacted concrete pavement
کنفرانس ملی بتن ایران انجمن علمی بتن ایران, تهران, 1396/07/15 - 1396/07/16
ملی معتبر 81. حسن طاهرخانیساسان وهابی کمساری
ارزیابی مشخصات مکانیکی مخلوطهای آسفالتی ساخته شده از مصالح سربارهای
investigating the mechanical properties of asphaltic mixtures made of slags
national conference on highway and transportation engineering دانشگاه گیلان, رشت, 2017-08-30 - 2017-08-30
بین‌المللی 80. حسن طاهرخانیسیامک افروزی
خصوصیات تغییر شکل دائمی بتن آسفالتی حاوی الیاف نایلونی
permanent deformation properties of asphalt concrete containig nylon fibers
World Conference on Pavement and Asset Management دانشگاه پلی تکنیک میلان, Spain, 2017-06-12 - 2017-06-16
بین‌المللی 79. حسن طاهرخانیحسین بیاتمحمدرضا ارشدی
بررسی تاثیر استفاده همزمان از ضایعات لاستیک و پلیمر ضایعاتی بر خصوصیات بتن
Investigating the effect of using waste tire and PET polymer on the properties of asphalt concrete
کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1396/03/02 - 1396/03/03
بین‌المللی 78. حسن طاهرخانیحسین بیاتمحمدرضا ارشدی
بررسی آسیب رطوبتی بتن آسفالتی حاوی ضایعات پلیمری PET
Inverstigating the moisture damage of asphaltic concrete containig waste PET
کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1396/03/02 - 1396/03/03
ملی معتبر 77. حسن طاهرخانیاکبر الماسی
بررسی تاثیر مشخصات محورهای وسایل نقلیه بر عملکرد روسازی بتنی با استفاده از روش المان های محدود
investigating the effects of heavy vehicles axles on the performance of rigid pavements using finite elements method
کنفرانس ملی رویه های بتنی مرکز تحقیقات وزارت راه و ترابری و انجمن بتن ایران, تهران, 1396/02/07 - 1396/02/07
ملی معتبر 76. حسن طاهرخانیحسین بیات
بررسی تاثیر گرادیان حرارتی در عمر خستگی و فرسایش روسازی بتنی در استان زنجان با استفاده از روش المان های محدود
investigating the effects of temperature gradient on the fatigue life and erosion of rigid pavements in Zanjan Province using finite elements method
کنفرانس ملی رویه های بتنی مرکز تحقیقات وزارت راه و ترابری. انجمن بتن ایران, تهران, 1396/02/06 - 1396/02/07
ملی معتبر 75. حسن طاهرخانیمحمدعلی نائل قراملکیآرش صالح اهری
بررسی تأثیر مشخصات روسازی و بارگذاری، بر عملکرد روسازی بتنی فرودگاه با استفاده از نرمافزار FEAFAA )مطالعه موردی فرودگاه تبریز(
INVESTIGATING THE EFFECTS OF PAVEMENT PROPERTIES AND LOADING ON THE PERFORMANCE OF AIRPORT CONCRETE PAVEMENT USING FEAFAA (CASE STUDY:TABRIZ AIRPORT)
National Congress on Civil Engineering دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2017-04-19 - 2017-04-20
ملی معتبر 74. حسن طاهرخانیآرش صالح اهریبهزاد قاسم دستجردی
بررسی مشخصات لایه اساس با استفاده از مصالح بازیافتی بتنی و آسفالتی
INVESTIGATING THE PROPERTIES OF BASE LAYER MADE OF RECYCLED ASPHALT AND CEMENT CONCRETE
National Congress on Civil Engineering دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2017-04-19 - 2017-04-20
ملی معتبر 73. حسن طاهرخانیمحمدرضا ارشدیآرش صالح اهری
بررسی تأثیر استفاده پلیمر ضایعاتی PET بر مشخصات فنی بتن آسفالتی
INVESTIGATING THE EFFECTS OF USING WASTE PET POLYMER ON THE PROPERTIES OF ASPHALT CONCRETE
National Congress on Civil Engineering دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2017-04-19 - 2017-04-20
ملی معتبر 72. حسن طاهرخانیحسین امینی»حمد گودرزی
بررسی تاثیر تعداد سیکلهای ذوب و یخبندان بر مقاومت کششی و آسیب رطوبتی بتن آسفالتی حاوی نانو سیلیس
inverstigating the effects of freeze and thaw cycles on the tensile strength and moisture damage of asphalt concrete containig nano-silica
همایش قیر وآسفالت ایران مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی, تهران, 1395/08/11 - 1395/08/13
ملی معتبر 71. حسن طاهرخانیحمیدرضا اکبری
بررسی دوام بتن آسفالتی حاوی لاستیک ضایعاتی
investigating the durability of asphalt concrete containig wate rubber
همایش قیر وآسفالت ایران مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی, تهران, 1395/08/11 - 1395/08/13
ملی معتبر 70. حسن طاهرخانیمهدی حسنلو
بررسی تاثیر استفاده از خاکستر فاضلاب بر خصوصیات تراکمی و مقاومت خاک رسی
investigating the effects of using sewage sludge ash and cement on compaction ptoperties and strength of clay soil
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درمهندسی‌سازه و مدیریت‌ساخت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1395/07/01 - 1395/07/02
ملی معتبر 69. حسن طاهرخانیمهدی حسنلو
بررسی تاثیر استفاده از خاکستر فاضلاب و سیمان بر کاهش تورم خاک رس
investigating the effects of using sewage sludge ash and cement on reducing swell of clay
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درمهندسی‌سازه و مدیریت‌ساخت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1395/07/01 - 1395/07/02
ملی معتبر 68. حسن طاهرخانیحسین بیاتسیامک افروزی
ارزیابی رفتار خزشی مخلوطهای آسفالتی حاوی الیاف نایلونی
evaluating the creep behavior of asphaltic concrete containing nylon fibers
کنفرانس ملی پلیمر در صنایع راه و ساختمان دانشگاه علم و صنعت, تهران, 1395/02/28 - 1395/02/29
ملی معتبر 67. مسعود جلالی جیرندهیحسن طاهرخانی
پیش بینی عمر خستگی روسازی های آسفالتی مسلح شده با ژئوسنتتیک با استفاده از مدل حمصی
predicting the fatigue life of asphalt pavements reinforced by geosynthetic using Homsi model
همایش قیر وآسفالت ایران مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی, تهران, 1394/09/24 - 1394/09/26
ملی معتبر 66. حسن طاهرخانیسیامک افروزی
بررسی عملکرد مخلوطهای آسفالتی مسلح شده با الیاف نایلونی
investigating the performance of nylon fiber reinforced asphaltic mixtures
همایش قیر وآسفالت ایران مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی, تهران, 1394/09/24 - 1394/09/26
بین‌المللی 65. حسن طاهرخانیجواد مرادلومسعود جلالی جیرندهی
بررسی تاثیر نوع و محل ژئوسنتتیک بر پاسخ روسازی های آسفالتیبا رفتار ویسکوالاستیک با استفاده از روش المانهای محدود
investigating the effects of type and position of geosynthetics on the responses of asphaltic pavements with viscoelastiv behaviour using finite element method
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه تبریز, تبریز, 1394/02/15 - 1394/02/17
بین‌المللی 64. حسن طاهرخانیآرش صالح اهری
توسعه یک روش تحلیلی برای بررسی پدیده فشار حفره ای آب در پدیده hydraulic scouring
developing an analitical method for investigating pore water pressure in hydraulic scouring
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه تبریز, تبریز, 1394/02/15 - 1394/02/17
بین‌المللی 63. مونا مهدی زاده طالعیحمید رضا الفتیحسن طاهرخانی
ارائه یک مدل برای تعیین مناسب ترین روسازی به وسیله نرم افزار MEPDG مطالعه موردی شهر بندرعباس
developing a model for determination of the optimum pavement using MEPDG software (case study: Bandar abbas)
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه تبریز, تبریز, 1394/02/15 - 1394/02/17
بین‌المللی 62. حسن طاهرخانیحسین خالقی
بررسی تاثیر مشخصات ترک و مدول الاستیسیته لایه آسفالتی بر روی پاسخ روسازی ترک خورده
investigating the effects of crack characteristics and elastic modulus of asphaltic layer on the responses of cracked pavement
-- دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری, تبریز, 2014-12-17 - 2014-12-19
ملی معتبر 61. حسن طاهرخانیآدمی رسول
پهنه بندی مناطق استان زنجان جهت تعیین نوع قیر به روش شاخص عملکردی
zoning zanjan proving for selection of PG bitumens
همایش قیر وآسفالت ایران مرکز تحقیقات وزارت راه وشهرسازی, تهران, 1393/08/27 - 1393/08/29
بین‌المللی 60. بیات رامینزاهدی محسنحسن طاهرخانی
مقایسه فنی سیستم حمل و نقل سریع السیر مغناطیسی و ریلی در هزاره سوم
technical comparison of high speed rail and Mglev transportation systems
همایش بین المللی دستاوردهای حمل و تقل ریلی انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی , تهران, 1393/07/27 - 1393/07/28
ملی معتبر 59. حسن طاهرخانیمسعود جلالی جیرندهی
بررسی اثرات وسایل نقلیه سنگین بر روی عمر روسازی های آسفالتی
investigating the effects of heavy vehicles on the life of asphaltic pavements
-- دانشگاه شهید مهتح همدان, همدان, 2014-05-22 - 2014-05-22
ملی معتبر 58. حسن طاهرخانیمسعود جلالی جیرندهی
بررسی تاثیر وسایل نقلیه سنگین بر عمر روسازی آسفالتی
investigating the effects of heavy vehicles on the life asphalt pavement
-- مرکز آموزش عالی فنی همدان, همدان, 2014-05-22 - 2014-05-22
ملی معتبر 57. حسن طاهرخانیسرورام حامدفاضل پور امین
آثار زیست محیطی، فنی واقتصادی بازیافت نخاله های ساختمانی
environmental, technical and economical effects of recycling construction waste materials
-- دانشگاه شهید مفتح همدان, همدان, 2014-05-22 - 2014-05-22
ملی معتبر 56. حسن طاهرخانیمیر محمدی ثریا سادات
تاثیر افزایش مقاومت لغزندگی بر کاهش هزینه های تصادفات راه
the effect of increasing the skid resistance on the reduction of traffic accidents costs
-- زنجان-دانشگاه آزاد زنجان, زنجان, 2014-05-21 - 2014-05-21
ملی معتبر 55. حسن طاهرخانیبیات رامینباولی مسلماحمدی عارف
ارزیابی عوامل موثر در آلودگی زیست محیطی ناشی از تولید آسفالت
evaluating the factors effective in environmental pollution caused by asphalt production
-- موسسه بین المللی آموزشی پزوهشی خوارزمی, شیراز, 2014-02-27 - 2014-02-27
بین‌المللی 54. حسین امینیحسن طاهرخانی
بررسی استفاده از پسماندهای ساختمانی در راهسازی
Evaluating the use of construction waste materials in highway construction
-- دانشگاه آزاد واحد تبریز, تبریز, 2013-12-18 - 2013-12-18
بین‌المللی 53. حسن طاهرخانیعلیرضا گلزاری اسکوئی
بررسی اثرات انواع فیلرهای بازیافتی صنعتی بر آسیب رطوبتی مخلوطهای اسفالتی
Investigating the effects of using recycled industrial wastes as filler on the moisture damage of asphaltic mixtures
-- دانشگاه آزاد واحد تبریز, تبریز, 2013-12-18 - 2013-12-18
بین‌المللی 52. حسن طاهرخانیبهنام امانی
ارزیابی استفاده از نخاله های ساختمانی در پروژه های عمرانی
Evaluating the use of construction waste materials in civil projects
-- دانشگاه آزاد واحد تبریز, تبریز, 2013-12-18 - 2013-12-18
بین‌المللی 51. حسن طاهرخانیبابک کاظمی ثانی فریمانی
بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف کربن و نایلون بر پتانسیل شیار افتادگی مخلوطهای آسفالتی گرم
Experimental investigation of the effects of using carbon and nilon fiber on the rutting of hot mix asphalt
-- دانشگاه آزاد واحد تبریز, تبریز, 2013-12-18 - 2013-12-18
ملی معتبر 50. حسن طاهرخانیعسکری خواه عسکر
ارزیابی مقاومت کششی و آسیب رطوبتی بتن آسفالتی حاوی فیلر بازیافتی
EVALUATION OF THE TENSILE STRENGTH AND MOISTURE DAMAGE OF ASPHALT CONCRETE CONTAINING RECYCLED FILLER
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1392/09/05 - 1392/09/05
ملی معتبر 49. حسن طاهرخانیعسکری خواه عسکر
بررسی استفاده از ضایعات شیشه و آجر به عنوان فیلر در بتن آسفالتی
Investigating the effects of using recycled glass and brick as fller in asphalt concrete
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1392/09/05 - 1392/09/05
ملی معتبر 48. حسن طاهرخانیعلی اکبر تقی زادهمحرم نبی لو
بررسی و مقایسه تاثیر آهک و ماده نانوپلیمر cbr plusبر روی مشخصات فنی خاک رس
Investigation and comparison of the effects of lime and cbr plus on the mechanical properties of clay soil
کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1392/07/30 - 1392/08/01
ملی معتبر 47. حسن طاهرخانیمهدی ولی زاده
تاثیر ویژگی های مصالح سنگدانه ای تثبیت نشده بر رفتار تغییر شکل دائمی لایه اساس
The effects of unbound aggregates properties on the permanent deformation behavior of base course
کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1392/07/30 - 1392/08/01
ملی معتبر 46. حسن طاهرخانیمحرم نبی لو
بررسی خصوصیات مکانیکی و هندسی ژئوگرید در کاهش نشست کوله پلها با استفاده از روش المانهای محدود
Investigation of the mechanical and geometrical properties of geogrid on reduction of bridge abutment using finite elements method
کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1392/07/30 - 1392/08/01
ملی معتبر 45. حسن طاهرخانیمحرم نبی لو
بررسی خصوصیات خاک و مسلح کننده ژئوتکستایل بر مقاومت برشی خاک
Investigating the effects of soil and reinforcing geosynthetic on the shear strength of soil
کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1392/07/30 - 1392/08/01
ملی معتبر 44. امیر شایسته فرحسن طاهرخانیفرهنگ فرخی
بررسی خصوصیات تراکمی ترکیبات ضایعات آسفالت و بتن تثبیت شده با سیمان برای استفاده در اساس
Investigating the compaction properties of cement stabilized waste concrete and asphalt for using in base layer
کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران دانشگاه اردبیل, اردبیل, 1392/07/30 - 1392/08/01
ملی معتبر 43. حسن طاهرخانیعلی اکبر تقی زادهمحرم نبی لو
مقایسه تاثیرسیمان درتثبیت خاکهای رسی بادامنه خمیری بالا وپایین
Comparison of the effect of cement in the stabilization of high and low plasticity clay soils
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2013-05-07 - 2013-05-09
ملی معتبر 42. حسن طاهرخانیبهنام امانی
بررسی مقاومت نخاله های ساختمانی تثبیت شده جهت استفاده در لایه های روسازی
An investigation on the strength of stabilized construction waste materials for using in pavement layers
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2013-05-07 - 2013-05-09
ملی معتبر 41. مهدی ولی زادهمحمد ولی زادهحسن طاهرخانی
اثر مصالح سنگی تثبیت نشده بر روی رفتار ارتجاعی لایه اساس
The effects of unbound aggregates on the elastic behavior of base layer
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2013-05-07 - 2013-05-09
ملی معتبر 40. حسن طاهرخانیمیثم شفیعی ماتکحسین امینی
بررسی تاثیر افزودن نانورس اصلاح شده به قیر بر روی مقاومت در برابر پدیده شیارشدگی به کمک آزمایش DSR
An investigation on the effect of modified nano clay additive on the permanent deformation behavior of binder using DSR test
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2013-05-07 - 2013-05-09
بین‌المللی 39. حسن طاهرخانیمحمد حسین اصفهانی
ارائه یک مدل جدید هیبرید از روشهای MCDM در انتخاب بهترین مصالح برای تراورسها در راه آهن
Presenting a new hybrid model of mcdm methods in selecting the best material of sleepers in railway
کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1392/02/10 - 1392/02/11
بین‌المللی 38. حسن طاهرخانیمحمد حسین اصفهانی
اثرات سختی خط بر روی تشعشع لرزش و صدا در راه آهن و ارائه راهکارهایی برای حداقل نمودن تشعشات
Effects of track stiffness on noise and vibration radiation in raiway and providing of solutions to..........
کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1392/02/10 - 1392/02/11
ملی معتبر 37. علی بیات مختاریحسن طاهرخانیرامین کیامهر
بررسی روشهای پیش بینی وضعیت روسازی راه
An investigation on the methods to predict the pavement condition
همایش ملی عمران و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران, مشهد, 1391/11/26 - 1391/11/27
ملی معتبر 36. حسن طاهرخانیمحمد حسین اصفهانی
انتخاب بهترین طرح بازدارنده سبقت ازشانه راه درآزادراهها بااستفاده ازیک مدل مرکب جدید ازروشهای MCDM
Selection of the best method for prevention of overtaking in freeway shoulders using a new composite model from the MCDM methods
کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نفل دانشگاه علم وصنعت, تهران, 1391/11/24 - 1391/11/25
ملی معتبر 35. حسن طاهرخانیمحمد حسین اصفهانی
واکنش حرارتی روسازی های آسفالتی وبتنی تونل درمقابل آتش سوزی
The thermal reaction of asphaltic and concrete pavements of tunnels against blazing
کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نفل دانشگاه علم وصنعت, تهران, 1391/11/24 - 1391/11/25
ملی معتبر 34. حسن طاهرخانیبهنام امانی
ارزیابی فنی استفاده از نخاله های ساختمانی تثبیت شده در لایه های روسازی
Technical evaluation of using stabilized construction waste materials as pavement layers
کنفرانس یافته های نوین در مهندسی عمران دانشگاه آزاده واحد نجف آباد , نجف آباد, 1391/09/15 - 1391/09/16
ملی معتبر 33. حسن طاهرخانیمحمد حسین اصفهانی
مقایسه روسازی آسفالتی و بتنی با رویکرد میزان تولید نوفه
Comparison of asphalt and concrete pavements in terms of noise emission
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا دانشگاه شریف, تهران, 1391/09/14 - 1391/09/15
ملی معتبر 32. حسن طاهرخانیمحمد حسین اصفهانی
روشهای اندازه گیری نوفه ناشی از تایر و روسازی
The methods of measuring the noise due to the interaction of tire and pavement
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا دانشگاه شریف, تهران, 1391/09/14 - 1391/09/15
ملی معتبر 31. حسن طاهرخانیمحمد حسین اصفهانی
مکانیزم های تولید و افزایش نوفه ناشی از تایر و رویه
The mechanisms of noise generation and its amplification due to the interaction of tire and pavement
همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا دانشگاه شریف, تهران, 1391/09/14 - 1391/09/15
بین‌المللی 30. میلاد تاج دینیعلی رستمیمحمد م کریمیحسن طاهرخانی
-
Evaluation of the Geo-Mechanical Parameters of the Interface between Asphalt Concrete and Sand with Applying Direct Shear Test and Numerical Modeling
International Conference on Civil Engineering and Materials هنگ کنگ, Hong Kong, 2012-07-07 - 2012-07-08
ملی معتبر 29. حسن طاهرخانیجمال احمدیرضا رحمانی
بررسی تاثیر استفاده ازضایعات لاستیک دربتن
An investigation on the effects of waste tire on the properties of concrete
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1391/02/26 - 1391/02/27
ملی معتبر 28. حسن طاهرخانیجمال احمدیکیانوش رحمانی
بررسی تاثیراستفاده ازالیاف petبرروی خصوصیات مکانیکی بتن
an investigation on the effects of PET on the mechanical properties of concerete
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1391/02/26 - 1391/02/27
ملی معتبر 27. حسن طاهرخانیجمال احمدیکیانوش رحمانی
بررسی تاثیر استفاده از الیاف ساخته شده از pet بر خصوصیات مکانیکی بتن سیمانی
-
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1391/02/26 - 1391/02/27
ملی معتبر 26. حسن طاهرخانیجمال احمدیکیانوش رحمانی
بررسی تاثیرات استفاده از ضایعات لاستیک اتومبیل در بتن
-
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1391/02/26 - 1391/02/27
بین‌المللی 25. حسن طاهرخانیحسنیه توکلیآرش محمدی
ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی فازی جهت تخصیص ماشین الات به فعالیتهای یک پروژه عمرانی
Development of a fuzzy linear program for assigning equipment to a construction project activities
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1391/02/19 - 1391/02/21
بین‌المللی 24. حمید رضا الفتیمونا مهدی زادهحسن طاهرخانی
مقایسه فنی واقتصادی روسازی های بتنی وآسفالتی-مطالعه موردی آزادراه قزوین-زنجان
Comparison of asphalt and concrete pavements in terms of cost and performance
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1391/02/19 - 1391/02/21
بین‌المللی 23. حسن طاهرخانیسعید ظفری
بررسی عددی نشست متقارن کوله پلهای ساخته شده برروی شمع های وکوله های پلهای مسلح شده باژئوگرید ومقایسه آنها
Numerical investigation of symmetric settlement of bridge abutments on piles and reinforced by geogrid and their comparison
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1391/02/19 - 1391/02/21
سایر 22. حسن طاهرخانیحسین باقرزاده
مطالعات فنی و اقتصادی تثبیت خاک مارن بستر در آزاد راه زنجان - تبریز با استفاده از آهک
An investigation on the stabilization of marl soil in the subgrade of zanjan- tabriz freeway
کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه آزاد قزوین , قزوین, 1390/12/14 - 1390/12/14
سایر 21. حسن طاهرخانیسپهر رنجبر
بررسی کاربرد ژیو گرید و ژیو تکستایل در عملکرد روسازی آسفالتی با روش اجزای محدود
An investigation on the effect of using of geogrid and geotextile on the pavement performance by finite element
کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه آزاد قزوین, قزوین, 1390/12/14 - 1390/12/14
بین‌المللی 20. حسن طاهر خانی
رفتار خزش فشاری مواد آسفالتی
Compressive Creep Behaviour of Asphalt Mixtures
International Conference on the Mechanical Behavior of Materials Italy, 2011-06-05 - 2011-06-09
ملی معتبر 19. حسن طاهر خانی
مقایسه روشها ی ساخت نمونه های آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی
A Comparison Between the Methods of Fabricating the Laboratory Specimens of Asphaltic Mixtures
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان, سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
ملی معتبر 18. فرشید عزیزیحسن طاهرخانی
پهنه بندی منطقه طالش ازنظرسرعت موج برشی بااستفاده ازنتایج ازمایش spt
Zoning of Talesh Region in Terms of Shear Wave Velocity using SPT Test
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان, سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
بین‌المللی 17. حسن طاهرخانیسید مهدی سجادی
تثبیت ماسه کوبر مرکزی ایران با استفاده از سیمان ومیکرسیلیس
Stabilization of Iranian centeral desert sand using ement and microsilica
Danube- european Coonference on Geotechnical Engineering دانشگاه صنعتی اسلواکی -دانشکده مهندسی عمران-براتیلاوا-اسلواکی, Slovakia, 2010-06-02 - 2010-06-04
بین‌المللی 16. حسن طاهرخانیرضا اسدبرقی
تقویت خاکریزراهها برروی بسترسست بااستفاده ازژئوتکستایل
Reinforcement of highway embankment on soft soil using geotextile
International symposium on geotechnical engineering ,ground improvement and geosynthetics for sustai بانکوک, Thailand, 2009-12-03 - 2009-12-04
بین‌المللی 15. حسن طاهرخانیمیم رحمانی
تغییر شکل بازگشت پإیر در کامپوزیتهای قیری
RECOVERABLE DEFORMATION OF BITUMINOUS COMPOSITES
seminar on experimental techniquesand design in composite materials ایتالیا, Italy, 2009-09-30 - 2009-10-02
بین‌المللی 14. حسن طاهرخانیمهرناز رحمنی
تغییرشکل بازگشت پذیرکامپوزیتهای قیری
Recoverable Deformation of Bituminous Composites
seminar on experimental techniquesand design in composite materials ویچنزا, Italy, 2009-09-30 - 2009-10-02
ملی معتبر 13. حسن طاهر خانی
عوامل موثربرسرعت بازگشت تغییرشکل الاستیک درآسفالت
The factors influencing the rate of recovery of the elastic deformation of asphaltic mixtures
کنفرانس ملی ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها دانشگاه تهران, تهران, 1388/06/05 - 1388/06/07
ملی معتبر 12. حسن طاهرخانیرضا اسدبرقی
بررسی کاربردژئوسنتتیکهابرنشست خاکریزهابرروی بسترهای سست
An investigation on the effect of the application of geosynthetics on the settlement of embankments on soft soils
کنفرانس ملی ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها دانشگاه تهران, تهران, 1388/06/05 - 1388/06/07
ملی معتبر 11. حسن طاهر خانی
رفتارسه محوری مخلوطهای آسفالتی
Triaxial behaviour of asphaltic mixtures
national conference on asphalt and asphaltic mixtures دانشگاه تهران, تهران, 2008-11-11 - 2008-11-12
ملی معتبر 10. حسن طاهر خانی
آزمایشات بارگذاری وباربرداری برروی مخلوطهای آسفالتی
Creep recovery tests on asphaltic mixtures
national conference on asphalt and asphaltic mixtures دانشگاه تهران, تهران, 2008-11-11 - 2008-11-12
بین‌المللی 9. حسن طاهر خانی
-
Steady – state Deformation Behaviour of Bitumen
International Bitumen Conference پژوهشکده صنایع رنگ, تهران, 2008-10-18 - 2008-10-20
بین‌المللی 8. حسن طاهر خانی
-
Recovery Behaviour of Bitumen
International Bitumen Conference پژوهشکده صنایع رنگ, تهران, 2008-10-18 - 2008-10-20
بین‌المللی 7. حسن طاهرخانیآندره کولوپ
تعیین مدول الاستیک و نسبت پواسون مخلوطهای آسفالتی با استفاده از آزمایش خزش-باربرداری
Determination of the Elastic Modulus and Poisson’s Ratio of Asphaltic Mixtures Using Uniaxial Creep Recovery Tests
Airfield and Highway Pavements Conference ASCE, American Samoa, 2008-10-15 - 2008-10-18
بین‌المللی 6. حسن طاهر خانی
رفتارتغییرشکل حالت پایدارقیر
Steady-state deformation behavior of bitumen
International Bitumen Conference کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان, تهران, 2008-10-08 - 2008-10-09
بین‌المللی 5. حسن طاهر خانی
رفتاربازگشت پذیری قیر
Recovery behavior of bitumen
International Bitumen Conference کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان, تهران, 2008-10-08 - 2008-10-09
ملی معتبر 4. حسن طاهر خانی
-
deformation behaviour of asphaltic mixtures under constant strain rate tests
National Congress on Civil Engineering تهران, تهران, 2008-05-06 - 2008-05-08
ملی معتبر 3. حسن طاهر خانی
رفتارتغییرمخلوطهای آسفالتی تحت آزمایشات نرخ کرنش ثابت
Deformation Behaviour of Asphaltic Mixtures under Constant Strain Rate Tests
National Congress on Civil Engineering دانشگاه تهران, تهران, 2008-05-06 - 2008-05-08
بین‌المللی 2. حسن طاهرخانیA.C Collop
رفتارحجمی مخلوطهای آسفالتی
'Volumetric Behaviour of Asphaltic Mixtures
international conference on transportation infrastructures چین -پکن, China, 2008-04-24 - 2008-04-26
بین‌المللی 1. حسن طاهرخانیA.C Collop
رفتار بازگشت پذیری مصالح آسفالتی
Recovery behaviour of asphaltic materials
Internation Conference Bitumniuos Mixtures and Pavmeents دانشگاه آریستول، تسالونیکی یونان, Greece, 2006-12-19 - 2006-12-20