خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32284   بروزرسانی: 17-03-1399

Asghar Tajoddin

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  اصغر تاج الدین اشکفتکیمهدی آبادی
RAMD: registry-based anomaly malware detection using one-class ensemble classifiers
تشخیص ناهنجاری بدافزارها مبتنی بر رجیستری ویندوز با استفاده از دسته بندهای شورایی
APPLIED INTELLIGENCE Issue 49 (2019-01-29PP. 2641-2658 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  اصغر تاج الدین اشکفتکیسعید جلیلی
HM3alD: Polymorphic Malware Detection Using Program Behavior-Aware Hidden Markov Model
تشخیص بدافزارهای چندریختی با استفاده از مدل ماکو نهان آگاه از رفتار
Applied Sciences-Basel شماره 8 (1397/04/05صفحات 1-23 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی