خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33027   بروزرسانی: 17-03-1399

Asghar Tajoddin
اصغر تاج الدین
استادیار

پست الکترونيکی
tajoddin[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/tajoddin-asghar

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی-مهندسی، گروه کامپیوتر، اتاق e130، کدپستی 38791-45371