خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21823   بروزرسانی: 08-04-1389

Abas Azizian
عباس عزیزیان
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
a.azizian@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/azizian-abbas

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشكده علوم-گروه شیمی-صندوق پستي313