خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39105   بروزرسانی: 08-06-1401

Farshad Merrikh-Bayat
فرشاد مریخ بیات
دانشیار

پست الکترونيکی
f.bayat@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bayat-farshad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4061

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه برق، ص پ 313