خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32874   بروزرسانی: 27-11-1398

Farshad Merrikh-Bayat

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, مهندسی برق (کنترل) , 1387-1383